Pieniądze na odbudowę dróg - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
29.06.2018

Pieniądze na odbudowę dróg

Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek przedstawicielom świętokrzyskich samorządów, w których straty wyrządziły ulewne deszcze w maju tego roku.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało wsparcie w kwocie 2.370.000 zł czterem samorządom: powiatowi kieleckiemu (1.712.000 zł) oraz gminom Daleszyce (160 tys. zł), Bieliny  (265 tys. zł) i Wilczyce  (233 tys. zł). Pieniądze te przeznaczone zostaną na wykonanie sześciu zadań związanych z przebudową bądź remontem uszkodzonych dróg gminnych i powiatowych. Łącznie zostanie odbudowanych 2,13 km dróg, jak również 5,8 km rowów i poboczy przy drogach powiatowych.
W maju br. na terenie naszego województwa wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne noszące znamiona klęski żywiołowej - powódź w wyniku nawalnego deszczu oraz gradu, w wyniku których została znacznie uszkodzona infrastruktura drogowa oraz wystąpiły straty w rolnictwie.
W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wzięła udział poseł na Sejm RP Maria Zuba.