OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 129 - Silny deszcz z burzami Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Drogi na piątkę z plusem - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
03.01.2019

Drogi na piątkę z plusem

Porozumienie w sprawie opracowania i realizacji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach Lokalnych w Województwie Świętokrzyskim „Bezpieczni na 5+” podpisali wojewoda Agata Wojtyszek oraz marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Program jest wspólną inicjatywą wojewody i marszałka. Jego założeniem jest zidentyfikowanie najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych naszego regionu, a także określenie rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w tych miejscach i stworzenie warunków finansowania ich realizacji. Celem głównym jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, a w szczególności  pieszych i rowerzystów. Program opiera się na trzech podstawowych filarach: bezpieczny człowiek, bezpieczna infrastruktura oraz bezpieczna prędkość.
- Jedynie we współpracy strony rządowej z szeroko rozumianą stroną samorządową można zrealizować ten program. Rząd dedykuje duże środki finansowe na remonty dróg. Chcemy rozmawiać z samorządami, ale także z organizacjami pozarządowymi oraz z mieszkańcami, aby wskazywali miejsca niebezpieczne na drogach i by pomóc im w szukaniu możliwości finansowania likwidacji tych miejsc – mówiła wojewoda Agata Wojtyszek.

Propozycje mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, sołectwa, lokalne grupy działania oraz inne podmioty, a także grupy osób, które identyfikują miejsca niebezpieczne na drogach w swojej gminie lub powiecie i chcą współpracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Na podstawie zgłaszanych propozycji zostanie opracowana lista najbardziej niebezpiecznych punktów na drogach lokalnych wraz z rekomendacjami poprawy bezpieczeństwa w tych miejscach oraz wskazaniem możliwych sposobów finansowania.

Zgłoszenia (wyłącznie w formie pisemnej - karta zgłoszenia dostępna na stronie ir.kielce.uw.gov.pl/ir/bezpieczni-na-5) można składać do 31 stycznia 2019 r. do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na podstawie zgłoszeń, jakie zostaną przedstawione do programu zostanie opracowana lista priorytetowa zadań oraz zdefiniowane możliwości ich finansowania.

Wojewoda Agata Wojtyszek i marszałek Andrzej Bętkowski podpisali także wspólny list w sprawie programu skierowany do świętokrzyskich samorządów. „Jednym z kluczowych elementów, które wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu drogowego jest infrastruktura drogowa. W ramach programów rządowych w województwie świętokrzyskim corocznie wydatkowane są kwoty rzędu ponad 100 milionów złotych na remonty i przebudowę dróg gminnych i powiatowych. Ogromne środki na drogi wojewódzkie są także przeznaczane przez województwo świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Niemniej jednak nadal borykamy się z problemem niedostatecznej ochrony pieszych i pozostałych niechronionych użytkowników dróg” – czytamy w liście.

Biorąc pod uwagę synergię działań rządowych i samorządowych, głównym źródłem finansowania zadań ujętych na liście będzie nowo powstały rządowy Fundusz Dróg Samorządowych (dla dróg gminnych i powiatowych) wprowadzony ustawą z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r, poz. 2161) oraz środki będące w dyspozycji marszałka (dla dróg wojewódzkich). Ponadto część z zadań, jakie mogą znaleźć się na liście, może uzyskać dofinansowanie ze środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakimi dysponuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego lub też może uzyskać rekomendację do dofinansowania ze środków rządowego Programu Razem Bezpieczniej czy też środków z rezerwy MSWiA przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści.

Szczegółowe informacje na temat Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach Lokalnych w Województwie Świętokrzyskim „Bezpieczni na 5+” 2019-2023 znajdują się na stronie ir.kielce.uw.gov.pl/ir/bezpieczni-na-5

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać także w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju ŚUW (tel. 41 342 16 89) oraz w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego (tel. 41 248 18 10).

 Program "Bezpieczni na 5+"