Kapitał na przyszłość - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
04.04.2019

Kapitał na przyszłość

Konferencję poświęconą Pracowniczym Planom Kapitałowym otworzył w urzędzie wojewódzkim wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski.

Specjaliści z Polskiego Funduszu Rozwoju – m.in. wiceprezes PFR Bartosz Marczuk oraz prezes PRF Portal PPK Robert Zapotoczny – przedstawili szczegóły funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Omówiono terminy i warunki wdrożenia systemu oraz możliwości, jakie daje on pracodawcom i pracownikom.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, realizowana w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, weszła w życie w 2019 roku. Wprowadza ona dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Uzgodnienie kluczowych założeń programu PPK to efekt wspólnej pracy rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. Podpisanie ustawy poprzedzone było konsultacjami społecznymi, mającymi na celu uzgodnienie rozwiązań korzystnych dla wszystkich zaangażowanych stron.

Przepisy o PPK tworzą nowe możliwości gromadzenia środków dla osób zatrudnionych. Poszerzenie systemu długoterminowego oszczędzania o to nowe rozwiązanie jest wzorowane na doświadczeniach wielu krajów, w których funkcjonują podobne programy pracownicze. Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa. Obowiązywać będzie tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych, które ukończyły 18. rok życia, a nie ukończyły 55. roku życia.

Aby zapewnić płynność wprowadzania zmian, program będzie wdrażany etapami – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa zatrudniającego danego pracownika. W pierwszym etapie, od 1 lipca 2019 r., obejmie on firmy zatrudniające co najmniej 250 osób. Nadzór nad Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w zakresie zgodności z prawem oraz interesem uczestników systemu sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

Konferencja w urzędzie wojewódzkim została zorganizowana przez Polski Fundusz Rozwoju, który będzie odpowiadał za sprawną organizację systemu, oraz Wojewodę Świętokrzyskiego.

Szczegółowe informacje o Pracowniczych Planach Kapitałowym dostępne są na stronie www.mojeppk.pl, prowadzonej przez PFR Portal PPK.