INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Fundusz Dróg Samorządowych - nabór uzupełniający - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
23.09.2019

Fundusz Dróg Samorządowych - nabór uzupełniający

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek ogłasza nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie zadań jednorocznych w 2019 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Na dofinansowanie zadań jednorocznych w ramach przedmiotowego naboru ze środków Funduszu przeznaczono 19.076.170,73 zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie 30 dni od dnia udostępnienia ogłoszenia o naborze, tj. do dnia 23 października 2019 r. włącznie, w sekretariacie Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30 lub dostarczyć drogą pocztową. Za wniesiony w terminie uznany zostanie wniosek nadany przed upływem terminu 23 października 2019 r. w polskiej placówce operatora pocztowego (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 Wzory dokumentów oraz informacją można znaleźć na stronie https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/fundusz-drog-samorzadow