Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

"Maluch+" 2020 - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
04.10.2019

"Maluch+" 2020

Ogłoszona została nowa edycja resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020.

W ramach konkursu będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pracy, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie).

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także uczelnie i współpracujące z nimi podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić w 2020 roku instytucje opieki nad małymi dziećmi.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/web/rodzina (w zakładce "Program Maluch+").