OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 34 - Przymrozki Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Spotkanie z Radą - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
30.01.2020

Spotkanie z Radą

Z członkami Świętokrzyskiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych rozmawiał wojewoda Zbigniew Koniusz.

Do głównych zadań Rady, powołanej zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego, należy m.in. opiniowanie przekazanych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także świadczenie pomocy w przygotowywaniu wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji lub osoby represjonowanej. Rada Konsultacyjna ma również podejmować inicjatywy zmierzające do integracji środowisk opozycji antykomunistycznej oraz dokonywać analiz sytuacji życiowej działaczy opozycji i osób represjonowanych i przedkładać Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dezyderaty w sprawie podjęcia działań zmierzających do zapewnienia im pomocy i opieki.