Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Ministerialne wsparcie - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
03.06.2020

Ministerialne wsparcie

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Barbara Socha oraz wojewoda Zbigniew Koniusz podpisali umowę partnerską odnośnie pieczy zastępczej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje we współpracy z wojewodami projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest od maja do września 2020 roku.  Budżet województwa przeznaczony na realizację projektu wynosi 4 233 708 złotych.          

Celem  szczegółowym  projektu  jest  wsparcie  dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19  poprzez: zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego).

Środki finansowe mogą zostać przeznaczone również na zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią  (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

Odbiorcami wsparcia są jednostki samorządu powiatu i samorządu województwa, odpowiedzialne za organizację placówek opiekuńczo–wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych  oraz  rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Zakupione w ramach projektu produkty zostaną rozdysponowane i przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego poszczególnym podmiotom pieczy zastępczej na terenie województwa.

Na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonuje 48 placówek opiekuńczo – wychowawczych, 1 regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna oraz rodziny zastępcze, w których przebywa 2018 dzieci (w tym 1438 w rodzinach zastępczych i 580 w placówkach opiekuńczo - wychowawczych).