OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:39 - gwałtowne wzrosty stanów wody Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wsparcie w obszarze pomocy społecznej - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
15.07.2020

Wsparcie w obszarze pomocy społecznej

Wojewoda Zbigniew Koniusz podpisał dziś umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

W dniu 12 maja 2020 roku wojewoda ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2020 roku. Środki finansowe przeznaczone na ten cel to kwota 355.000,00 złotych. Konkurs przeznaczony był dla organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Zadania do realizacji w ramach konkursu w 2020 roku to: aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, działania na rzecz aktywizacji osób w podeszłym wieku lub integracji międzypokoleniowej, głównie skutkujące nawiązaniem więzi. Kolejny punkt to działania na rzecz wsparcia dla osób bezdomnych - poprzez realizowanie programów wychodzenia z bezdomności oraz poprawę warunków bytowych, działania profilaktyczne na rzecz dzieci oraz osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie, działania wspierające dla osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do zadań w ramach konkursu zalicza się również działania wspierające i integrujące dziecko oraz rodzinę.

Na konkurs wpłynęło 59 ofert, z czego 30 spełniało wymogi formalne i merytoryczne. Termin realizacji zadań to okres od 15.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Ważnym aspektem realizacji zamierzonych planów jest zwrócenie uwagi na obowiązujący stan epidemii na terenie RP, wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i spowodowane tym obostrzenia. Dlatego też działania konkursowe zawarte w ofertach powinny być dostosowane do aktualnej sytuacji w kraju oraz umożliwiać ich realizację, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in.: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 r., poz. 792).

- „Najważniejszy jest fakt, że organizacje, które otrzymały te pieniądze, pracują bezpośrednio z osobami, które potrzebują pomocy. Stąd moja ogromna radość, że środki te z całą pewnością zostaną spożytkowane we właściwy sposób. Z korzyścią dla osób, do których adresowany był konkurs”  – powiedział wojewoda podsumowując dzisiejsze spotkanie.