„Inni nie gorsi” - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

08.10.2013

„Inni nie gorsi”

„Inni nie gorsi” to hasło kampanii Wojewody Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, która ma na celu poszerzenie wiedzy społecznej na temat rodzajów dyskryminacji i jej przejawów.

Zamierzeniami organizatorów akcji jest także podniesienie świadomości na temat różnorodności społecznej w najbliższym otoczeniu, upowszechnienie wiedzy na temat praw mniejszości, zwrócenie uwagi opinii społecznej na problem mowy nienawiści w przestrzeni publicznej oraz propagowanie braku tolerancji na przejawy dyskryminacji. - To kampania adresowana do  wszystkich. Przedsięwzięcie, które uczula i opowiada jak ważne są elementy związane z obszarami tolerancji. Mówimy również, jak ważne jest aby wskazywać te obszary nietolerancji, marginalizacji, etykietyzacji  który spychają ludzi poza społeczny nawias, z powodów rasowych, religijnych, światopoglądowych i  wielu innych, które tak naprawdę nie powinny mieć miejsca. Chcemy pokazać te przejawy braku tolerancji, które mogą być również przedmiotem czynów przestępczych – powiedziała wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

- Naszym celem jest obniżenie progu akceptacji takich zachowań, a z drugiej strony podnieść próg wrażliwości i negatywnego podejścia do dyskryminacji i nietolerancji. Chcemy też przekonać mieszkańców do zgłaszania takich przejawów, aby móc schwytać jak największą liczbę sprawców takich czynności postawić przed obliczem wymiaru sprawiedliwości – dodał Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji insp. Jarosław Szymczyk.

Kampanie zainaugurowała konferencja pt. „Administracja publiczna przeciw mowie nienawiści”, której honorowym gościem była Aleksandra Wentkowska – Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich. W ramach przedsięwzięcia ogłoszono konkurs fotograficzny (zwycięskie zdjęcie będzie okładką tematycznego kalendarza), konkurs na scenariusz sztuki teatralnej na temat tolerancji, zakończony przeglądem teatralnym w kwietniu 2014 r., rozpoczęto promocję inicjatywy „Niszcz Nienawiść”. W tym celu uruchomiono adres e-mail kontakt@niszcznienawisc.uw-kielce.eu, na który można przesłać zdjęcie wraz z danymi lokalizacyjnymi napisu propagującym brak tolerancji – każde zgłoszenie zostanie przekazane policji. W przypadku dużej ilości zgłoszeń planuje się uruchomienie specjalnej strony internetowej z mapką i bieżącą  informacją o trybie załatwienia spraw.

Od października do marca przyszłego roku odbywać się będą debaty z młodzieżą i przedstawicielami władz samorządowych oraz mediami na temat: Czy mniejszości potrzebują dodatkowych praw czy równego traktowania? Spotkania prowadzone będą w stylu oksfordzkim, we wszystkich powiatach regionu.

Na styczeń 2014 roku zaplanowano promocję artystycznego kalendarza na 2014 rok ze zdjęciami ilustrującymi 12 rodzajów dyskryminacji w konfrontacji z zachowaniami tolerancyjnymi wraz ze zdjęciami znanych osób wspierających kampanię. W tym miesiącu rozstrzygnięty zostanie także konkurs fotograficzny. W lutym odbędzie się Szkolenie dla policjantów komend powiatowych pionu kryminalnego i prokuratorów prokuratur rejonowych z zakresu zwalczania przestępstw związanych z nienawiścią oraz ścigania ich sprawców. Uczestnicy warsztatów będą specjalizować się w prowadzeniu procesu wykrywczego oraz postępowania przygotowawczego w przypadku zaistnienia ww. przestępstw.

Marzec 2014 to pomysł na zwalczanie mowy nienawiści poprzez akcję zamalowywania przez uczniów napisów o charakterze  dyskryminacyjnym, kwiecień - rozstrzygnięcie konkursu na sztukę teatralną oraz przegląd spektakli, w maju emisja spotu radiowego, a w czerwcu odbędzie się konferencja podsumowująca kampanię oraz promocja komiksu edukacyjnego o przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Patronat nad przedsięwzięciem objął Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.

 

Kampania jest współfinansowana ze środków:

Zainstaluj wtyczkę Flasha aby zobaczyć odtwarzacz.