OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 64 - Oblodzenie Informujemy, że dzień 24.12.2018r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W zamian Urząd będzie pracował w dniu 15.12.2018r. (sobota). Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

System nieodpłatnej pomocy prawnej - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

System nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w 50 punktach w województwie świętokrzyskim. To efekt ustawy tworzącej ogólnopolski system, w którym rolę przewodnią pełni starosta powiatowy. Do jego zadań należy m.in. koordynacja działań w tym zakresie oraz przygotowanie zaplecza organizacyjno-technicznego.

W punktach udzielana jest darmowa pomoc prawna świadczona przez adwokatów, radców prawnych, a także doradców podatkowych i absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem, np. w punktach pomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. Zgodnie z nową ustawą, prawo do pomocy na etapie przedsądowym mają osoby do 26. roku życia oraz te, które ukończyły 65 lat. Ponadto uprawnieni są wszyscy, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Honorowani są również posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatanci, weterani oraz zagrożeni lub poszkodowani klęską żywiołową lub podobnymi losowymi przypadkami. Te osoby mogą uzyskać informacje o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących im uprawnieniach lub spoczywających nań obowiązkach. Prawnicy wskażą również sposoby rozwiązania problemu prawnego, pomogą sporządzić projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, ale z wyłączeniem pism procesowych.

Uprawnieni do darmowych porad prawnych mogą uzyskać pomoc w następujących obszarach: prawo pracy, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo cywilne, sprawy karne, sprawy administracyjne, ubezpieczenia społeczne, sprawy rodzinne, prawo podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co ważne, pomoc nie będzie świadczona w przypadku spraw dotyczących prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.Wszyscy korzystający z pomocy są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji każdego przypadku udzielenia takiej porady na specjalnej karcie. Starostowie natomiast będą przekazywać informacje do Ministerstwa Sprawiedliwości o wykonaniu zadania wynikającego z ustawy.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. osobami uprawnionymi do uzyskania nieopłatnej pomocy prawnej są również kobiety w ciąży, co wynika z art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 24 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860). Kobietom w ciąży nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana m.in. w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. By uzyskać poradę prawną kobieta zobligowana jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego ciążę. Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością, co wynika z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U z 2015 r., poz. 2186 z późn. zm.)

W województwie świętokrzyskim darmowe porady prawne świadczone są w każdym powiecie. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2018 r.