INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - gwałtowne wzrosty stanów wody OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE - burze z gradem X

"Senior+" - otwarty konkurs ofert - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

"Senior+" - otwarty konkurs ofert

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Na jego realizację przeznaczono w tym roku 30 mln zł.Beneficjentami bezpośrednimi programu są nieaktywne zawodowo osoby w wieku 60+. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. Szczegółowe informacje dotyczące programu, w tym wzory kart ofert oraz niezbędnych załączników, znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informacji na temat Programu Senior + edycja 2017 udzielają pracownicy Wieloosobowego Stanowiska ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego: Sławomir Ciaś - tel. 41 342-19-49 (e-mail: bzfe27@kielce.uw.gov.pl), Michał Siwierski - tel. 41 342-19-51, Grzegorz Trapcia (e-mail: wps09@kielce.uw.gov.pl), Anna Korcipa - tel. 41 342-14-57 (e-mail: bzfe36@kielce.uw.gov.pl). Stosownych wyjaśnień dotyczących programu, przed upływem terminu składania ofert, udziela również Departament Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w poniedziałki, środy i piątki, w godz. 9-12, tel.: 22 661 18 80).

Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020.
 

UWAGA – Wojewoda publikuje dodatkowy formularz do wniosku SENIOR+  MODUŁ I

Działając na podstawie rozdziału V pkt.5 ppkt 3 Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 przyjętego Uchwałą nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 (M.P. 2015 poz. 341 ze zm.) w brzmieniu ustanowionym Uchwałą nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku (M.P. 2016 poz. 157) Wojewoda Świętokrzyski ogłasza konieczność załączenia do oferty „SENIOR+” dla MODUŁU I kalkulacji kosztów w układzie paragrafowym zgodnie z załączonym wzorem formularza.

Formularz powinien odzwierciedlać dane wskazane w tabeli finansowej znajdującej się w treści oferty.

W przypadku pytań dotyczących Programu Senior+ oraz treści formularza do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia: Anna Korcipa i Grzegorz Trapcia – tel. 41 342 14 57 oraz Sławomir Ciaś – tel. 41 342 19 49.

Plik do pobrania 


Wojewoda Świętokrzyski ogłasza wzory porozumień i sprawozdań obowiązujące w ramach Programu Senior + edycja 2017

Wzór porozumienia Moduł I
Wzór porozumienia Moduł II
Wzór sprawozdania końcowego z wykonania zadania - Moduł I
Wzór sprawozdania końcowego z wykonania zadania - Moduł II
Wzór sprawozdania z utrzymania trwałości zadania
Wzór oświadczenia o przyjęciu dotacji Senior+ 2017