OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE - intensywne opady deszczu z burzami X

"Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” - program MRPiPS - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

"Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” - program MRPiPS

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił program "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Program dotyczy dofinansowania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Dofinansowaniu w ramach Programu podlegają wynagrodzenie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Na Program przeznacza się kwotę do 120 mln zł
Zapotrzebowania należy składać w formie papierowej i elektronicznej wyłącznie na formularzu zapotrzebowania, zawierającym informacje dotyczące zadania. Zapotrzebowanie w formie pisemnej należy nadesłać listem poleconym do właściwego urzędu wojewódzkiego, z dopiskiem na kopercie Zapotrzebowanie na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”,w terminie 14 dni od daty opublikowania Programu na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, tj. do dnia 4 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje o Programie oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej MRPiPS: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/rok-2017/ogloszenie-programu-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2017/