OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 64 - Oblodzenie Informujemy, że dzień 24.12.2018r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W zamian Urząd będzie pracował w dniu 15.12.2018r. (sobota). Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Program Senior+ (edycja 2018) - konkurs ofert - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Program Senior+ (edycja 2018) - konkurs ofert

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, 28 listopada 2017 r., konkurs ofert w ramach Programu Senior+ - edycja 2018. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu w 2018 r. wynosi 80 mln zł.

Wysokość środków planowana na:
1) utworzenie Dziennych Domów „Senior+” wynosi 20 mln zł;
2) utworzenie Klubów „Senior+” wynosi 40 mln zł;
3) zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosi 16 mln zł.

Obsługa techniczna Programu wynosi 4 mln zł

Uprawnionymi do składania ofert w ramach Programu są jednostki samorządu gminnego, powiatowego i województwa. Beneficjentami bezpośrednimi programu są nieaktywne zawodowo osoby w wieku 60+.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, w tym wzory kart ofert oraz niezbędnych załączników, znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Seniorzy/Aktywne Starzenie https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-senior/

Komponenty Programu:

Moduł I
W ramach konkursu j.s.t mogą ubiegać się o dotację na utworzenie placówki Senior +. W module I jednostka może otrzymać dotację w maksymalnej wysokości 250 tys. zł
z przeznaczeniem na przebudowę lub remont pomieszczeń, budynku i/lub środki na jego wyposażenie w wysokości nie przekraczającej 80 tys. zł, przy czym maksymalna kwota dotacji w module I w przypadku tworzenia Domu Senior+ nie może przekroczyć 300 tys. zł.  (maks. 80% całkowitego kosztu realizacji zadania).
Od 2017 roku w ramach modułu I możliwe jest również tworzenie Klubów Senior+ - jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać z budżetu państwa na ten cel maksymalnie 150 tys. zł, w tym nie więcej niż 125 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę lub remont pomieszczeń, budynku oraz maks. 25 tys. zł na wyposażenie Klubu.
Realizując zadanie w ramach modułu I jednostka samorządu terytorialnego zobligowana jest do zapewnienia min. 20% wkładu własnego.

Moduł II
Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem placówek Senior+ utworzonych w roku 2017 i latach poprzednich. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówek uruchomionych w ramach Programu nie może stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna kwota dotacji na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” wynosi 300 zł zaś w Klubie „Senior +”  dofinansowanie do utrzymania jednego miejsca miesięcznie wynosić będzie 200 zł.

Oferty na realizację zadania należy dostarczyć do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego do 22 grudnia 2017 roku – decyduje data wpływu do ŚUW.

Informacji na temat Programu Senior + edycja 2018 udzielają pracownicy Oddziału  ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego: Michał Siwierski - tel. 41 342-19-51, Grzegorz Trapcia (e-mail: wps09@kielce.uw.gov.pl), Anna Korcipa - tel. 41 342-14-57 (e-mail: bzfe36@kielce.uw.gov.pl), Kamila Sokołowska (e-mail: wps56@kielce.uw.gov.pl)  – tel. 41 342-16-05.