OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 47 - Silny wiatr X

Konkurs dla dziennikarzy i naukowców - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Konkurs dla dziennikarzy i naukowców

Jeszcze tylko do 21 września można zgłaszać prace w konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej.

Trwa druga edycja konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej, wybitnej polskiej socjolożki. Do 21 września prace konkursowe zgłaszać mogą dziennikarze, wydawcy prasowi, radiowi, telewizyjni i internetowi, stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy, a także autorzy prac naukowych oraz instytucje i  towarzystwa naukowe.

 Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:

  • autorski (współautorski) materiał prasowy dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego, opublikowany w prasie, radiu, telewizji lub przez wydawcę internetowego w pierwszym półroczu 2018 r. lub 2017 r.
  • autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego ogłoszona w 2016 lub 2017 roku

W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda w wysokości 3000 zł.

Nagradzane są prace publikowane w języku polskim, mające szczególne znaczenie dla kształtowania debaty publicznej w Polsce dotyczącej problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego, cechujące się wysokim poziomem merytorycznym oraz „współczynnikiem humanistycznym” – zgodnie z podejściem zastosowanym w pracy „Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce” pod red. Elżbiety Tarkowskiej

Prace z obu kategorii wraz z nośnikiem elektronicznym zawierającym ich zapis oraz podpisanym odpowiednim formularzem zgłoszeniowym można składać:

  • osobiście w siedzibie Biura Polskiego Towarzystwa Socjologicznego przy ul. Nowy Świat 72 pok. 212, 00-330 Warszawa,
  • albo przesyłać w kopertach z dopiskiem „Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej” na wskazany adres Biura Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,

do dnia 21 września 2018 r.- decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji na temat konkursu wraz z formularzami zgłoszeniowymi i regulaminem konkursu  znajduje się na stronie MRPiPS.

Informacje na temat konkursu można uzyskać także u Pani Barbary Damentki, tel. 22 826 77 37, email:  pts@ifispan.waw.pl.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk - wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne.