OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 48 - Silny deszcz z burzami OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:5 - wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych X

Program „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Program „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o możliwości ubiegania się o środki finansowe w nowej edycji programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”.

Celem programu jest wspieranie opieki nad miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski, a także wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat związanych z nimi wydarzeń.

W ramach programu mogą być finansowane zadania polegające na otoczeniu tych miejsc stałą i stabilną opieką, polegającą w szczególności na zapewnieniu warunków: naukowego badania i dokumentowania miejsca pamięci oraz wydarzeń i osób z nim związanych; prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy miejscach pamięci; zabezpieczenia i utrzymania miejsca pamięci oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystania z miejsca pamięci w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości i autentyzmu; popularyzowania i upowszechniania wiedzy o miejscu pamięci oraz jego znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. Najbliższy nabór do programu zakończy się 30 listopada 2018 r. W naborze do programu jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski. Program realizowany jest wyłącznie w trybie 1-rocznym. Wnioski należy składać z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.

Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin. Regulamin oraz pozostałe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MKiDN:
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/miejsca-pamieci-i-trwale-upamietnienia-w-kraju.php.

Z programu wyłączone są zadania związane ze sprawowaniem opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi (definiowanymi zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 681), dla których uruchomiony zostanie osobny program Ministra KiDN.