Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu PM10 Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019r. będzie dniem pracy dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki X

Szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – komunikat Wojewody Świętokrzyskiego - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – komunikat Wojewody Świętokrzyskiego

Wojewoda Świętokrzyski, w związku z zaistniałymi skutkami wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferych na terenie województwa świętokrzyskiego przypomina, iż :

- udzielanie, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych przyznawane jest niezależnie od kryterium dochodowego. Wypłaty zasiłków osobom uprawnionym dokonywane są przez właściwe miejscowo ośrodki pomocy społecznej.  Pomoc przeznaczona jest na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych. Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej.


- w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Oddziały terenowe działają w jednostkach samorządu.

- W gospodarstwach rolnych Komisja Gminna szacująca straty składa się z co najmniej 3 osób: 1 przedstawiciela Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 1 przedstawiciela Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
- W budynkach mieszkalnych Komisja Gminna szacująca straty składa się z co najmniej 3 osób: pracownika jst, osoby posiadającej uprawnienia budowlane, pracownika ośrodka pomocy społecznej.

Komisja Gminna dokonuje szacowania szkód w budynkach i sporządza protokół niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od wystąpienia zdarzenia klęskowego. W gospodarstwach rolnych w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia przez producenta rolnego.

Producenci rolni, którzy ponieśli straty w produkcji rolnej spowodowane niekorzystnymi zjawiskami  atmosferycznymi, mogą się ubiegać o pomoc państwa zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o kredyty preferencyjne na wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych a także o inne formy pomocy np. zasiłki celowe, programy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/mswia/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne