Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Program integracji społeczności romskiej - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Program integracji społeczności romskiej

Program integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2020.

Wieloletni Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 został ustanowiony Uchwałą Nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r.

Celem głównym programu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce poprzez działania w dziedzinie edukacji (w tym edukacji kulturowej, historycznej i obywatelskiej) oraz  poprawy sytuacji mieszkaniowej.
Uczestnikami Programu integracji i bezpośrednimi wykonawcami zadań będą jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, a także placówki im podległe (ośrodki pomocy społecznej, szkoły, domy kultury) oraz organizacje pozarządowe (wpisane do KRS), w tym organizacje romskie.

Szczegółowa informacja nt. zasad postępowania w sprawach o udzielenie dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce znajduje się w załączonym pliku oraz na stronie:
http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/2020/11055,Informacja-na-temat-zasad-postepowania-w-sprawach-dotyczacych-udzielania-w-2020-.html
 

 Informacja nt. zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2020 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

 Arkusz kalkulacyjny do przygotowania wniosku i sprawozdania obejmującego realizację zadań jednostkowych i projektów systemowych o zasięgu ogólnopolskim.