Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – wnioski do 10 sierpnia - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – wnioski do 10 sierpnia

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 102 z dn. 23.07.2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski z dn. 24.07.2020 r., poz. 662) od dnia 27.07.2020 r. do dnia 10.08.2020 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o przydział środków finansowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki te, zwane dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone mogą zostać wyłącznie na wydatki majątkowe. Mogą one być również przeznaczone na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych, przy czym nie można ich przeznaczyć na refundację już poniesionych wydatków.

Wnioski te, kierowane do Prezesa Rady Ministrów, składane winny być za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego przy wykorzystaniu platformy e-PUAP. Wzór wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów (RFIL_Zał.3_Wniosek_dla_gmin_i_powiatów), wysokość kwot kierowanych do konkretnych jednostek samorządu terytorialnego oraz dalsze szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju https://www.gov.pl/web/rozwoj/inwestycjelokalne