OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wsparcie finansowe dla miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Wsparcie finansowe dla miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

Zmiany dokonane przez Radę Ministrów w dn. 30.10.2020r. w uchwale tego organu z dn. 23.07.2020r. przewidują możliwość dodatkowego wsparcia finansowego dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Wsparcie, o którym mowa powyżej, może być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności:

 1. Budowy, rozbudowy lub przebudowy:
 1. kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków,
 2. wodociągów, przyłączy do sieci gazowej,
 3. dróg wewnątrz miejscowości lub dojazdów do miejscowości,
 4. chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych,
 5. obiektów użyteczności publicznej w centrach miejscowości umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (w tym placów zabaw, siłowni zewnętrznych, utwardzonych miejsc do festynów, wiat, terenów zieleni),
 6. obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego,
 7. świetlic, obiektów bibliotecznych,
 8. oświetlenia wewnątrz miejscowości (lampy uliczne, latarnie),
 9. remiz strażackich;
 1. Modernizacji składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym budynków, ogrodzeń, termomodernizacji budynków;
 2. Prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Środki finansowe zostaną przydzielone na podstawie wniosku skierowanego do Prezesa Rady Ministrów, złożonego przez jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem wojewody.

Każdy wniosek przesłany do wojewody powinien uprzednio uzyskać opinię kierownika oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Termin naboru wniosków zostanie zamieszczony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (pod adresem www: https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych ).