"Okrąglak" nr 307 (2015-12-22) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 307 (2015-12-22)

"Okrąglak" nr 307


Pomoc prawna od nowego roku

Nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona od początku 2016 roku w 52 punktach w województwie świętokrzyskim. To efekt ustawy, która zakłada stworzenie ogólnopolskiego systemu, w którym rolę przewodnią pełnił będzie starosta powiatowy. Do jego zadań należały będą m. in. koordynacja działań w tym zakresie oraz przygotowanie zaplecza organizacyjno-technicznego.

W całym kraju powstaną 1524 punkty, w których udzielana będzie darmowa pomoc prawna świadczona przez adwokatów, radców prawnych, a także doradców podatkowych i absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem, np. w punktach pomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. Zgodnie z nową ustawą, prawo do pomocy na etapie przedsądowym będą miały osoby do 26. roku życia oraz te, które ukończyły 65 lat. Ponadto uprawnieni będą wszyscy, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Honorowani będzie również posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatanci, weterani oraz zagrożeni lub poszkodowani klęską żywiołową lub podobnymi losowymi przypadkami. Te osoby będą mogły uzyskać informacje o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących im uprawnieniach lub spoczywających nań obowiązkach. Prawnicy wskażą również sposoby rozwiązania problemu prawnego, pomogą sporządzić projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, ale z wyłączeniem pism procesowych. Uprawnieni do darmowych porad prawnych będą mogli uzyskać pomoc w następujących obszarach: prawo pracy, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawo cywilne, sprawy karne, sprawy administracyjne, ubezpieczenia społeczne, sprawy rodzinne, prawo podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co ważne, pomoc nie będzie świadczona w przypadku spraw dotyczących prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Wszyscy korzystający z pomocy będą zobowiązani do prowadzenia dokumentacji każdego przypadku udzielenia takiej porady na specjalnej karcie. Starostowie natomiast będą przekazywać informacje do Ministerstwa Sprawiedliwości o wykonaniu zadania wynikającego z ustawy.

W województwie świętokrzyskim darmowe porady prawne świadczone będą w każdym powiecie. Szczegółowy wykaz i harmonogram pracy punktów znajduje się n stronie internetowej www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

 

„Maluch” ogłoszony

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na edycję programu Maluch 2016 przeznaczy 151 mln zł. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów projektu. Ważne, aby cała inwestycja była zrealizowana w 2016 roku.

O dofinansowanie mogą  ubiegać się gminy, ale również osoby fizyczne, przedsiębiorcy, a także organizacje nieposiadające osobowości prawnej oraz uczelnie. Z miejsc opieki prowadzonych przez uczelnię będą mogły korzystać dzieci studentów, doktorantów oraz pracowników danej uczelni.  

Celem programu jest realizacja polityki rodzinnej rządu odnoszącej się do wspierania rodziny w działaniach opiekuńczych nad małymi dziećmi. Program „Maluch“ będzie realizowany w trzech modułach. Moduł pierwszy jest skierowany do gmin i dotyczy tworzenia oraz utrzymania nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Środki z drugiego zostaną przeznaczone na utrzymanie już istniejących placówek, także tych prywatnych. Trzeci moduł skierowany jest do uczelni - środki z tej części zostaną przeznaczone na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki.

Najwięcej środków - 80 mln zł - zostało przeznaczonych na moduł drugi. Na tworzenie nowych miejsc przez gminy zarezerwowano 60 mln zł, a przez uczelnie - 11 mln zł. Co ważne, w razie niewykorzystania środków, będą one mogły zostać przesunięte do innego modułu. Pozwoli to na ich optymalne zagospodarowanie, zgodnie z realnymi potrzebami.  

Termin składania ofert upływa 12 stycznia w przypadku modułu drugiego oraz 1 lutego w przypadku modułu pierwszego i trzeciego. Oferty można składać zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, a także za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferty należy kierować do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowe zasady konkursu zawiera „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch – edycja 2016”.

Wszelkie informacje i dokumenty znajdują się na stronach Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz w na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Maluch”.

 

Odznaczenia dla policjantów

Medalami za Długoletnią Służbę uhonorowała zasłużonych świętokrzyskich policjantów wojewoda Agata Wojtyszek. Uroczystość odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Wojewoda, wraz z szefem świętokrzyskiego garnizonu, wręczyła także funkcjonariuszom resortowe odznaki „Zasłużony Policjant” oraz - osobom wspierającym pracę policji - medale „Za Zasługi dla Policji”.

- To, co robicie na co dzień dla dobra obywateli, mieszkańców ziemi świętokrzyskiej, to jest naprawdę coś wielkiego. Zapewnienie bezpieczeństwa to najważniejsze zadanie. Dzisiejsze odznaczenia świadczą, że sami nie jesteśmy w stanie zrobić wiele. Tylko w zespole, tylko we współpracy możemy tak działać, by właściwie wykonać nasze zadania. Serdecznie dziękuję Państwu za służbę, którą pełnicie - mówiła wojewoda.

Agata Wojtyszek złożyła policjantom świąteczne życzenia - odpoczynku po wytężonej pracy i wielu spotkań w gronie rodzinnym.

 

Wojewoda apeluje

W związku ze wzmożonym zainteresowaniem, przed Nowym Rokiem, materiałami pirotechnicznymi, wojewoda apeluje o: - zachowanie szczególnej ostrożności w użytkowaniu petard i fajerwerków, -zapoznanie się z instrukcją użytkowania materiałów pirotechnicznych,- nieodpalanie petard i fajerwerków w miejscach publicznych oraz innych, gdzie może to zagrażać życiu i zdrowiu ludzi oraz zakłócać porządek publiczny, - nieużywanie materiałów wybuchowych w pomieszczeniach zamkniętych, - nieodpalanie petard i fajerwerków z okien budynków, - nieodpalanie materiałów wybuchowych z dłoni, - nieużywanie fajerwerków i petard pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, - zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci, aby nie miały dostępu do takich materiałów oraz aby nie znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie odpalanych petard i fajerwerków.

Wojewoda wyraża również przekonanie, że ewentualne wprowadzenie zakazu sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych zależeć będzie od decyzji władz lokalnych oraz będzie miało charakter czasowy i poprzedzone zostanie stosowną analizą stopnia zagrożenia.

 

Koniec naboru

W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 81 wniosków na dofinansowanie zadań w 2016 roku.

W trakcie oceny formalnej ocenę negatywną otrzymało 6 wniosków na drogi gminne. Ocenionych merytorycznie zostało 75 wniosków na realizację zadań na szacowaną kwotę 149 484 220,86 zł w tym wartość dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 71 198 656,55 zł. Wartość środków przewidzianych dla województwa świętokrzyskiego w 2016 roku wynosi 40 822 219,00 zł, co stanowi 57,34% wskazanej we wnioskach kwoty dotacji.