INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

"Okrąglak" nr 314 (2016-04-28) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 314 (2016-04-28)

"Okrąglak" nr 314


Dyskusja o edukacji

W Świętokrzyskiej Debacie o Edukacji „Jak powinna być finansowana oświata w Polsce?” wzięła udział minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Gospodarzami spotkania byli wojewoda Agata Wojtyszek i świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik.

Zorganizowana w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach debata była kolejnym spotkaniem z cyklu „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel - dobra zmiana”. Projekt ten obejmuje 16 wojewódzkich debat oświatowych o zmianach w systemie edukacji w czterech obszarach: kształcenia zawodowego, szkolnictwa specjalnego, profilaktyki i bezpieczeństwa oraz finansowania oświaty. Do udziału w debatach zapraszani są nie tylko nauczyciele i samorządowcy, ale także uczniowie, rodzice i wszyscy zainteresowani tym tematem.

- To dwunasta wojewódzka debata, tym razem rozmawiamy o finansowaniu oświaty, oczekujemy na ciekawe spostrzeżenia. Mamy określony program, ale chcemy to zrobić jak najlepiej, przy zgodzie społecznej, z pewnymi deklaracjami i jednocześnie informacjami, ile czasu nam to zajmie. Tytuł debaty to „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel”, bo tak wyobrażamy sobie ten system, że są to jego najważniejsze podmioty. Organy prowadzące - czyli samorządy, ministerstwo edukacji, kuratorium to elementy wspierające - mówiła minister Anna Zalewska.

- Polska oświata boryka się z szeregiem problemów. Od wielu lat szkolnictwo poddawane jest zmianom, dotychczasowe reformy nie przyniosły, niestety, oczekiwanych rezultatów. Dyskusja o edukacji i dobra zmiana wynikająca z tej dyskusji jest konieczna – podkreśliła  wojewoda Agata Wojtyszek.

Konferencję podzielono na trzy panele dyskusyjne. Rozmawiano o finansowaniu jednostek oświatowych samorządowych i niesamorządowych oraz o wynagrodzeniach dla nauczycieli. Na zakończenie debaty zaprezentowano efekty prac poszczególnych grup. Wnioski z dyskusji trafią do ministerstwa edukacji narodowej.

 

Promesy dla samorządów

Promesy dotacyjne przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wręczyła wojewoda przedstawicielom świętokrzyskich powiatów oraz samorządów miejsko-gminnych. Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę lub remonty dróg gminnych i powiatowych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało 59 jednostkom samorządu z terenu naszego województwa środki finansowe w kwocie 23 milionów zł. Podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim wojewoda wręczyła reprezentantom powiatów promesy na łączną  sumę 5.704.000 zł - zrealizowanych zostanie 15 zadań, które pozwolą wyremontować lub odbudować około 20 km dróg powiatowych. Z kolei samorządy miejsko-gminne otrzymały promesy na 5.171.000 zł, a pieniądze te pozwolą na odbudowę blisko 22 km dróg gminnych.

Cztery samorządy otrzymały ponadto promesy przeznaczone na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego, a pięć jednostek samorządu otrzymało pieniądze na zabezpieczenie dna wąwozów lessowych.

 

Podpisali porozumienie o współpracy

Porozumienie dotyczące współdziałania w zakresie tworzenia, utrzymywania, eksploatacji i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej zawarte zostało między wojewodą świętokrzyskim i zarządem województwa.

- Stworzenie jednolitego systemu informacji przestrzennej na pewno wspomoże procesy decyzyjne dotyczące zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. To porozumienie się temu przysłuży, a udział tak wielu podmiotów na pewno poprawi nasze bezpieczeństwo - mówiła wojewoda Agata Wojtyszek.

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (sip.e-swietokrzyskie.pl) stanowi efekt projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powstał on w rezultacie współpracy wszystkich jednostek samorządu z naszego województwa. System daje możliwość gromadzenia, przetwarzania, przygotowywania oraz udostępniania różnorodnych informacji, uwzględniając lokalizację przestrzenną obiektów.

Zintegrowany system będzie stanowił wsparcie pracy podmiotów w zakresie ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. W szczególności na etapie planowania do tworzenia i aktualizacji map zagrożeń oraz ewakuacji ludności na wypadek masowych zagrożeń. System stworzy również możliwość prezentacji oraz udostępniania informacji o systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zawarcie porozumienia stwarza także perspektywę dalszej współpracy związanej z opracowaniem bazy danych dla wsparcia udzielanego siłom sojuszniczym NATO w województwie świętokrzyskim. Dzięki porozumieniu zminimalizowane zostaną też koszty utrzymania infrastruktury z uwagi na wspólne przechowywanie i udostępnianie danych oraz zasobów informatycznych.

System nie tylko udostępnia wiarygodne informacje przestrzenne o województwie, usprawnia funkcjonowanie administracji publicznej czy przyczynia się do wzrostu konkurencyjności regionu i jego rozwoju gospodarczego. Celem jego działania jest także upowszechnienie dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych, budowanie zasobów wiedzy oraz promowanie współpracy i efektywnego komunikowania się pracowników instytucji będących stronami porozumienia.

 

Nominowani do nagrody

Znamy już nominowanych do tegorocznej, dziesiątej edycji Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski”. Kandydatów do prestiżowego wyróżnienia wybrała wojewoda Agata Wojtyszek wraz ze specjalnie powołanymi Zespołami Ekspertów.

Nagroda ma charakter honorowy i jest wyróżnieniem dla osób oraz instytucji szczególnie aktywnych w obszarach będących przedmiotem oceny w danym roku. Zostanie przyznana w sześciu kategoriach: Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie, Gmina Miejska, Gmina Wiejska, Człowiek Roku, Lider Dobroczynności oraz Fair Play.

W pierwszej z wymienionych kategorii nominowano: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A., Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne „Supon”  Sp. z o.o. oraz Targi Kielce S.A. O tytuł najlepszej gminy miejskiej będą się ubiegać Chęciny, Busko-Zdrój i Chmielnik, a najlepszej gminy wiejskiej - Masłów, Strawczyn oraz Gnojno. Człowiekiem Roku zostanie Elżbieta Kubiec, Henryk Trepka, Stanisław Głuszek lub Tomasz Rejmer, a miano Lidera Dobroczynności przypadnie Urszuli Radziszewskiej, Caritas Diecezji Kieleckiej, Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach lub Świętokrzyskiemu Klubowi Amazonek przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. W kategorii Fair Play nominowani zaś zostali: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska, Stanisław Makuch, Andrzej Szołowski oraz Zbigniew Tłuczyński.

Laureaci otrzymują dyplom i statuetkę od Wojewody Świętokrzyskiego i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Laureat Nagrody Wojewody Laur Świętokrzyski”. Uroczysta gala, podczas której wręczone zostaną „Laury Świętokrzyskie”, odbędzie się 29 kwietnia.