INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

"Okrąglak" nr 345 (2017-09-21) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 345 (2017-09-21)

 "Okrąglak" nr 17 (345)


Co to znaczy być patriotą

Konkurs filmowy pod hasłem „Co to znaczy być patriotą” ogłosiła wojewoda Agata Wojtyszek. Jego celem jest wzmacnianie więzi obywatelskiej i ukazywanie wzorowych postaw patriotycznych. Prace można składać do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego do 13 października.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Ideą projektu jest wykorzystanie faktu, że młodzi ludzie potrafią bardzo sprawnie posługiwać się współczesnymi zdobyczami technologii. Przedsięwzięcie jest podzielone na kilka kategorii i przeznaczone dla różnych grup wiekowych. Pragniemy, aby dzieci i młodzież poprzez swoje zaangażowanie w konkurs rozbudziły w sobie szacunek i poczucie dumy wobec dorobku wielu pokoleń Polaków i czerpały z nich najbardziej dostojny przykład postaw patriotycznych.

Konkurs to także okazja dla nas wszystkich, aby zrozumieć w jaki sposób młodzi ludzie postrzegają dorobek naszych przodków oraz jakie zagadnienia historyczne i społeczne są im najbliższe. Wierzymy, że podczas realizacji spotów, filmów krótkometrażowych czy dokumentalnych młodzi twórcy spotkają się z weteranami. Inicjatywa zwraca uwagę, że ludzie ci mogą być wzorem dla młodzieży i jak ważnym elementem w życiu każdego Polaka są wartości patriotyczne. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny, aparaty fotograficzne, kamery, tablety. Warto podkreślić, że zwycięski film zostanie zaprezentowany podczas wojewódzkich obchodów Święta Niepodległości w Kielcach. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl.

 

Kolejna ważna inwestycja

W uroczystości podpisania umowy na zadanie „Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” wzięła udział wojewoda Agata Wojtyszek. Gościem spotkania w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim był podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak.

Umowę podpisali wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Oleszczuk i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. Inwestycja, warta blisko 203 mln zł, polega na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 764 od granicy Kielc do granicy gminy Daleszyce z gminą Raków. W ramach inwestycji prowadzone będą roboty drogowe (przebudowa obecnych odcinków jezdni oraz budowa obwodnic m. Suków oraz m. Daleszyce) oraz branżowe (instalacje, obiekty mostowe, infrastruktura techniczna, itp.).  – Bez sprawnego systemu dróg żaden region nie może rozwijać się dobrze. Porządne drogi to sprawny transport, to także wygoda dla obywateli. Inwestycja zdecydowanie poprawi jakość życia, zyskają przedsiębiorcy i mieszkańcy – powiedział wiceminister. – To kolejna, bardzo oczekiwana inwestycja. Przyczyni się do rozwoju gospodarczego województwa, poprawi również bezpieczeństwo – podkreśliła wojewoda. Na istotę zadania zwracał uwagę również senator RP Krzysztof Słoń.

Realizacja projektu usprawni połączenia komunikacyjne Kielc z terenami podmiejskimi i gminami ościennymi, które zyskają sprawniejsze i bezpieczniejsze, bezpośrednie połączenie ze stolicą województwa.

 

Podpisano porozumienia

Ministerstwo Rozwoju przekazuje wojewodom cześć zadań związanych z kontrolą dotrzymania warunków desygnacji przez instytucje w programach regionalnych. W Warszawie podpisano porozumienia w tej sprawie. W wydarzeniu uczestniczył wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński oraz wojewodowie.

- Zależy nam na utrzymaniu sprawnej realizacji programów perspektywy 2014-2020 – podkreślił wiceszef resortu. Proces desygnacji ma za zadanie zapewnienie pełnej sprawności funkcjonowania instytucji zarządzających funduszami unijnymi, w pełnej zgodności z aktualnym porządkiem prawnym, unijnym i krajowym. Zadanie to zostało przypisane państwu członkowskiemu na podstawie regulacji unijnych. Ministerstwo Rozwoju otrzyma pomoc ze strony wojewodów przy monitorowaniu właściwego funkcjonowania instytucji zaangażowanych we wdrażanie, a tym samym prawidłowej realizacji RPO. Kontroli będą mogli dokonywać urzędnicy wojewody na warunkach określonych w porozumieniu.  – Przekazanie części tych zadań do wojewody jest rozwiązaniem czysto funkcjonalnym, bo zamiast urzędników Ministerstwa Rozwoju, którzy musieliby jeździć do regionów, kontroli tych mogą dokonywać w imieniu ministerstwa urzędnicy wojewody – wyjaśnił wiceminister.

Przyjęte rozwiązania pozwolą wykorzystać dotychczasowe doświadczenia wojewodów w realizacji programów unijnych oraz będą stanowić wsparcie dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie RPO (źródło: Ministerstwo Rozwoju).

 

Wsparcie dla uczniów

Wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami było tematem konferencji prasowej, której przewodniczył wicewojewoda Andrzej Bętkowski. W spotkaniu wzięli również kurator oświaty Kazimierz Mądzik oraz jego zastępca Tomasz Pleban.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z różnymi potrzebami. Zasadniczym celem wprowadzanych zmian było włączenie ucznia do grupy rówieśniczej. Uczeń niepełnosprawny, chory czy mający problem z funkcjonowaniem w szkole musi mieć zapewnione wszechstronne wsparcie. W konsultacji z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami środowiska oświatowego przygotowano szereg rozwiązań prawnych mających pomóc uczniowi z niepełnosprawnościami w realizowaniu obowiązku szkolnego i nauki.

Podjęto również działania związane z upowszechnieniem informacji o nowych rozwiązaniach w zakresie edukacji dzieci z niepełnosprawnościami. Przed tegorocznymi wakacjami przeprowadzono szkolenia dla wizytatorów kuratoriów oświaty. Dodatkowo, aby zapewnić pełne wsparcie merytoryczne kuratorom oświaty, dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek w całej Polsce, uruchomiono sieć współpracy i plan samokształcenia wizytatorów (źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej).