"Okrąglak" nr 353 (2018-02-08) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 353 (2018-02-08)

 "Okrąglak" nr 353


Świętokrzyskie bliżej funduszy europejskich

Spotkanie regionalne „Bliżej funduszy europejskich”, poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, odbyło się w urzędzie wojewódzkim. W konferencji wzięli udział wojewoda Agata Wojtyszek oraz sekretarz stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz.

Kieleckie spotkanie zostało podzielone na cztery sesje tematyczne: „Projekty realizowane przez ochotnicze hufce pracy i centralny zarząd służby więziennej”, „Projekty konkursowe w ramach gwarancji dla młodzieży i włączenia społecznego”, „Wsparcie osób niepełnosprawnych” oraz „Ekonomia społeczna”. - Zasoby finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego powinny pomagać ludziom. Już z samej agendy dzisiejszego spotkania widać, do jak wielu dziedzin życia i do jak wielu grup społecznych adresowany jest ten program. Mam nadzieję, że region świętokrzyski będzie beneficjentem dużej części środków funduszu - mówiła wojewoda otwierając konferencję.

- Chcemy, by z projektów skorzystała młodzież. Ważną grupą są też więźniowie, Służba Więzienna realizuje duży projekt mający zaktywizować młodych więźniów, którzy niedługo wyjdą na wolność. Oprócz instytucjonalnych partnerów, mamy także wiele konkursów, w których uczestniczą podmioty wykonujące zadania związane z tym, czym się zajmuje ministerstwo. Dotyczy to rynku pracy, osób bezdomnych czy osób niepełnosprawnych. Ministerstwo dysponuje około 2 miliardami złotych na program Wiedza Edukacja Rozwój. Chcemy, by jak najwięcej pieniędzy trafiało do takich województw jak świętokrzyskie – wyjaśniał wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

W spotkaniu uczestniczyli świętokrzyscy parlamentarzyści, przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Miliony na „Malucha”

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2018. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom niepublicznym zakwalifikowanym przez wojewodów. O wynikach konkursu poinformowała wojewoda Agata Wojtyszek.

W województwie świętokrzyskim przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 7 678 240 zł. Planowane jest utworzenie 370 miejsc (215 w placówkach gminnych i 155 w placówkach niepublicznych) oraz zapewnienie funkcjonowania blisko 1400 miejsc.

Na program „Maluch+” przeznaczono w 2018 r. kwotę 450 mln zł. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Program realizowany jest w tym roku w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których dofinansowywane są działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Dzięki tegorocznej edycji programu „Maluch+” utworzonych zostanie ogółem 24,5 tys. miejsc dla maluchów, dofinansowanych będzie ok 56 tys. miejsc, w tym ponad 630 dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.

Szczegółowe informacje o wynikach programu na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl.

 

Rozmowy o przyszłości szkolnictwa zawodowego

W Kielcach gościła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Uczestniczyła w posiedzeniu Zespołu do Spraw Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego, wręczono także powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. Podczas spotkania w Targach Kielce minister towarzyszyła wojewoda Agata Wojtyszek.

W spotkaniu wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści, kurator oświaty Kazimierz Mądzik, dyrektorzy szkół, przedstawiciele pracodawców, przedstawiciele izb rzemieślniczych. Myśl przewodnia obrad zespołu skoncentrowana była wokół różnych wymiarów wspierania rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie województwa świętokrzyskiego przez podmioty ściśle związane z kształceniem zawodowym. Omówiono m.in. działania na rzecz doradztwa zawodowego oraz szkolnictwa zawodowego oraz zaprezentowano zmiany w prawie oświatowym dotyczące szkolnictwa zawodowego. Dyskutowano również na temat współpracy pracodawca – szkoła.

Do zadań Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych należy przede wszystkim opiniowanie i proponowanie zmian w kształceniu, które poprawią uczniom szkół zawodowych sytuację na rynku pracy. Z każdego województwa do Rady powołano dwóch dyrektorów.

 

Numer 112 - z atrakcjami

Na obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 zaprasza w niedzielę, 11 lutego do kieleckiej Galerii „Echo” wojewoda Agata Wojtyszek wraz z pracownikami Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Impreza odbędzie się w godz. 14-19 („czerwona scena”, poziom -1).

W atrakcyjnym programie, kierowanym szczególnie do dzieci, znajdą się m.in. dwa interaktywne spektakle teatralne poświęcone tematyce bezpieczeństwa w wykonaniu Teatru „Moralitet” z Krakowa (o godz. 16 i 18), liczne konkursy i zabawy z nagrodami służące popularyzacji numerów alarmowych i promujące prawidłowe zasady ich używania.

Odbędą się także pokazy sprzętu ratowniczego i gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej, prezentacje dla dzieci i młodzieży na tematy związane z bezpieczeństwem prowadzone przez policjantów – w tym policyjne miasteczko ruchu drogowego, prezentacje sprzętu policyjnego i internetowej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i operatorów numerów alarmowych oraz pokazy ratownictwa wodnego z wykorzystaniem psa-ratownika.