"Okrąglak" nr 207 (2011-04-20) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 207 (2011-04-20)


 •  

   

  O zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rozmawiano w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Spotkaniu z przedstawicielami 45 organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej przewodniczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  Komisja Polityki Społecznej i Rodziny wniosła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który zawiera kilka kluczowych zmian odnoszących się do organizacji pozarządowych. Dyskusja w urzędzie wojewódzkim dotyczyła współpracy organizacji pozarządowych z samorządami, ustawa nakłada bowiem na samorządy obowiązek opracowywania, na bazie konsultacji społecznych, programów współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi oraz daje możliwość powoływania rad pożytku publicznego. - Celem dzisiejszych obrad jest uświadomienie Państwu, jak istotną siłą jesteście w kreowaniu tego, co nazywamy zaspokajaniem potrzeb społecznych. Naszym zadaniem jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w rozmowach z samorządami stworzenie w ten sposób efektywnej współpracy - powiedziała wojewoda.

  Ustalono, że szczególną rolę powinny w tej współpracy pełnić stowarzyszenia i organizacje, które mają pełne prawo kierowania pod adresem samorządów postulatów aktywnego działania. Wojewoda zwróciła uwagę na konieczność rozwoju ekonomii społecznej oraz potrzebę budowania społeczeństwa obywatelskiego.

  W trakcie spotkania rozmawiano również o innych możliwościach współpracy organizacji pozarządowych z samorządami, np. powstawaniu spółdzielni socjalnych, które dają możliwości tworzenia mieszkań chronionych, żłobków czy przedszkoli. Zachęcano też organizacje pozarządowe do korzystania z programów rządowych dotyczących m.in. oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wspierania jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, finansowego wspierania samorządów w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz udziału w programie rozwoju instytucji opieki nad dzieckiem „Maluch".

   

 •  

   

  Wojewoda spotkała się z beneficjentami programu „Maluch" w województwie świętokrzyskim. Program został uruchomiony równocześnie z wejściem w życie nowej tzw. ustawy „żłobkowej", dziś mija termin składania zgłoszeń.

  Przepisy wynikające z ustawy o formach opieki nad dziećmi do lat 3 stanowią, że żłobki nie będą już Zakładami Opieki Zdrowotnej, a otwierać je będą mogły samorządy oraz osoby prywatne. Taka forma będzie pozwalała na łączenie pracy zawodowej i opieki nad dziećmi. W ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch", którego autorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zaplanowano rozwój zróżnicowanych instytucji opiekuńczo - edukacyjnych dla małych dzieci, pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w tym zadaniu, poprawę standardów już działających placówek oraz umożliwienie rodzicom godzenia wychowywania dzieci z pracą.

  W tym roku na tworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 przeznaczono w Polsce 40 milionów złotych. W okresie realizacji programu ministerstwo przewiduje dofinansowanie powstania 277 żłobków i klubów dziecięcych, dofinansowanie adaptacji 1670 żłobków, klubów dziecięcych oraz pomieszczeń dla dziennych opiekunów, a także dofinansowanie doposażenia 2540 żłobków, klubów dziecięcych i pomieszczeń dla dziennych opiekunów.

  Termin składania ofert na konkurs organizowany w 2011 r. w ramach programu „Maluch" można składać w terminie do 20 kwietnia. Oferty należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs Maluch 2011" do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego lub złożyć osobiście w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Syntetyczną informację o ofercie należy przesłać na adres Lech.Pawlak@mpips.gov.pl, wpisując w temacie „Oferta Maluch 2011" oraz nazwę gminy i województwo, w terminie złożenia oferty w formie papierowej.

   

 •  

   

  „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze" to tytuł kampanii zainaugurowanej podczas konferencji w urzędzie wojewódzkim. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  Akcję skierowaną do uczniów i nauczycieli szkół z województwa świętokrzyskiego rozpoczęto konferencją „Rola dyrektora szkoły w obliczu zagrożeń związanych z nowoczesnymi technologiami". W spotkaniu uczestniczyła wojewoda, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji Mirosław Schossler. W trakcie konferencji rozmawiano na temat prawnej ochrony uczniów i nauczycieli przed cyberprzemocą, systemach reagowania na ujawnienie cyberprzemocy w szkole, prawie autorskim w szkolnych opracowaniach i prezentacjach tworzonych z wykorzystaniem Internetu oraz zadaniach dyrektora w zakresie zapewnienia bezpiecznej szkolnej infrastruktury informatycznej.

  Organizatorzy konferencji zwracali uwagę na fakt, że rozwój nowoczesnych technologii w komunikacji społecznej, obok ogromnych korzyści niesie za sobą również mnóstwo zagrożeń. - Czuwanie nad bezpieczeństwem młodych ludzi korzystających z Internetu powinno być prowadzone uważniej. Za uświadamianiem i wiedzą powinny iść konkretne działania i konkretna nauka. Projekt, który inaugurujemy jest zintegrowanym systemem działań dla młodzieży oraz dla osób, które tę młodzież wychowują - mówiła wojewoda. Idea kampanii zrodziła się w celu zapewnienia uczniom bezpiecznego korzystania z sieci. Projekt pod nazwą „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze" ma na celu kształtowanie pozytywnych społecznie postaw pozwalających na bezpieczne korzystanie z Internetu oraz właściwego zachowania się w obliczu nowych zagrożeń. W ramach akcji przewidziane są działania promocyjne i edukacyjne w szkołach w całym regionie, utworzenie serwisu informacyjnego projektu oraz konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Akcja potrwa do listopada br.

  Organizatorami kampanii są: Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz starostwa powiatowe w regionie. Partnerami akcji zostali: Allegro, Microsoft, Symantec, Fundacja Dzieci Niczyje, Kolporter.

   

 •  

  Hołd ofiarom zbrodni katyńskiej złożyła wicewojewoda Beata Oczkowicz. Uroczystości odbyły się przy Pomniku Ofiar Katynia na kieleckim Cmentarzu Partyzanckim.
  Cześć pamięci ofiarom zbrodni sprzed 71 lat wicewojewoda oddała z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia. Uroczystości obchodzone są 13 kwietnia, w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.

 •  

   

  Konferencja konsultacyjna dotycząca projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, przygotowana przez Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury. W spotkaniu uczestniczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  Projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw opracowany został z uwzględnieniem dotychczasowych konsultacji społecznych, w ramach Forum Debaty Publicznej w zespole doradców Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przygotowywana ustawa reguluje m.in. sposoby wpływu mieszkańców na funkcjonowanie organów samorządu, wprowadzając wysłuchanie obywatelskie, interpelację obywatelską oraz obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Umożliwia także tworzenie przez gminy funduszu inicjatyw lokalnych. Stwarza możliwość powołania unii organów miast na prawach powiatu i sąsiadujących powiatów ziemskich. Wprowadza też mechanizmy współpracy samorządów w zakresie zagospodarowania przestrzennego i polityki regionalnej.

  Konsultacje społeczne, oprócz Kielc, organizowane były również w Białymstoku, Bydgoszczy, Szczecinie i Opolu. Uczestniczyli w nich udział przedstawiciele władz samorządowych i organizacji obywatelskich, funkcjonujący w sferze oddziaływania tych ośrodków miejskich.