"Okrąglak" nr 212 (2011-07-13) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 212 (2011-07-13)


 •  

   

  Przez najbliższe pół roku Polska będzie przewodniczyć Unii Europejskiej. Uroczystości inaugurujące w regionie świętokrzyskim prezydencję w Radzie Unii Europejskiej zorganizowała wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  1 lipca 2011 roku to historyczna data w dziejach naszego kraju. Po półrocznym przewodnictwie Węgier, Polska przejmuje prezydencję w Radzie UE. - Od dziś przed Polską stoi jedno z najważniejszych wyzwań. Z jednej strony powód do ogromnej dumy i satysfakcji, z drugiej zaś strony to troska o sytuację w największym związku gospodarczym na świecie, jakim jest Unia Europejska. Mam nadzieję, że zrobimy wszystko, żebyśmy rozwiązali lub rozpoczęli rozwiązywanie tych najważniejszych problemów - powiedziała wojewoda.

  W trakcie uroczystości przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim wspólnie zaśpiewano hymn UE - "Odę do radości" oraz wypuszczono 184 balony symbolizujące liczbę dni, w których Polska przewodniczyć będzie pracom Rady UE. W inauguracji uczestniczyli także: wicewojewoda Beata Oczkowicz, wicemarszałek województwa Grzegorz Świercz, starosta Zdzisław Wrzałka oraz prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

  Prezydencja to okres, w którym dane państwo członkowskie UE przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej oraz reprezentuje Radę na arenie międzynarodowej. System ten, został zapoczątkowany już w strukturach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, kontynuowany był także po ogłoszeniu powstania Unii Europejskiej w 1993 i utrzymał się po uzyskaniu przez UE podmiotowości prawnej w 2009 roku. Prezydencja jest pełniona przez pół roku, rotacyjnie przez wszystkich członków Unii Europejskiej w ustalonej wcześniej kolejności. Celami najbliższych sześciu miesięcy będzie dążenie do pogłębienia integracji unijnego rynku, co zaowocuje większym tempem wzrostu gospodarczego. Będą to także starania o dalsze rozszerzenie Unii i zacieśnioną współpracę z sąsiadami, co zagwarantuje większą stabilność tego regionu świata, tak na południu jak i na wschodzie. Inny cel to wzmacnianie energetycznego, żywnościowego i militarnego bezpieczeństwa Europy. W trakcie polskiej prezydencji rozpoczyna się też bardzo ważna dyskusja o nowym budżecie dla Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

  W Sejmie informację na temat priorytetów polskiej prezydencji przedstawił premier Donald Tusk, który zapowiedział, że rząd będzie chciał nie tylko utrzymać, ale także podwyższyć status Polski, jako państwa odpowiedzialnego i wysoko ocenianego. Szef rządu zaznaczył, że Polska wypracowała sobie markę państwa, które może stać się nowym silnikiem Unii Europejskiej. Polska będzie przewodniczyć pracom Rady Unii Europejskiej do końca roku, 1 stycznia 2012 roku przewodnictwo obejmie Dania.

   

 •  

   

  Dzięki usłudze bezpłatnego podpisu elektronicznego, czyli Profilu Zaufanego na ePUAP, można już załatwić wiele spraw administracyjnych za pośrednictwem Internetu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało bezpłatną metodę potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji. Wystarczy tylko założyć konto użytkownika.

  Profil Zaufany ePUAP to bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki któremu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu. System zidentyfikuje osobę, która ten podpis wykorzystuje. Należy najpierw założyć konto użytkownika na stronie www.epuap.gov.pl, z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w jednym z urzędów (czyli tylko raz trzeba będzie się udać do odpowiedniego punktu). W urzędzie przedstawiamy dokumenty potwierdzające nasze dane osobowe, a ten porównuje je z tymi, które wprowadziliśmy do systemu. Dane osobowe można potwierdzić w punktach zlokalizowanych w urzędach wojewódzkich, oddziałach ZUS, urzędach skarbowych, konsulatach, a także w tych urzędach gmin, które zdecydują się na ich prowadzenie. W całym kraju takich punktów jest 564.

  W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim swoje dane można potwierdzić w Biurze Obsługi Klienta w holu głównym. Udostępnione przez urząd usługi to m.in. opiniowanie wniosku jednostek samorządu o dotację do zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej, przyjmowanie, rejestrowanie i załatwianie skarg oraz wniosków, udostępnienie informacji publicznej, wpis ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do prowadzonego przez wojewodę rejestru, uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym, stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowień dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz wznowienie postępowania administracyjnego w tym przedmiocie, wydawanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego, oświadczenie wnioskodawcy o miejscach zamieszkania na terytorium RP, a także umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych oraz grzywny z tytułu należności mandatu karnego.

  Profil Zaufany ePUAP jest bezpłatny i działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go Profilem Zaufanym, a następnie wysyła wniosek do urzędu.

   

 •  

   

  Specjalny kosz na plastikowe zakrętki, zbierane aby pomóc Hubertowi i Andrzejowi z Jędrzejowa oraz Michałowi z Sędziszowa, którzy niespodziewanie stracili zdrowie, ustawiono przy Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

  Andrzej w 2005 roku miał wypadek, na skutek którego doznał złamania kręgosłupa. Koszt jego leczenia przekracza 100 tys. zł. Nakrętki zbierane są również dla 24-letniego Huberta, który w 2009 roku przeszedł operację usunięcia tętniaka mózgu. Jego dalsze leczenie i rehabilitacja kosztują co miesiąc 10 tysięcy złotych. Kolejnym potrzebującym jest 22-letni Michał, piłkarz Unii Sędziszów, który uległ w tym roku skomplikowanemu urazowi głowy i przebywał w śpiączce. Żeby doszedł do zdrowia, potrzebuje 5 tysięcy złotych co miesiąc.

  Akcja zbierania nakrętek umożliwi zebranie funduszy na ich leczenie. Do tej pory prawie 4 tony plastikowych nakrętek zebrało Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie.

   

 •  

   

  Fotograficzno-literacką wystawę w ramach kampanii społecznej „Kochaj życie" otworzyli przed kieleckim Antykwariatem Naukowym im. Andrzeja Metzgera wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba oraz wicemarszałek Grzegorz Świercz.

  Kobieta i mężczyzna przedstawieni na fotografiach są osobami przypadkowymi, które zgodziły się zaprezentować swoje ciało. To najbardziej uniwersalny sposób, żeby zaprezentować, jak ekspansywny jest rak - może dotknąć każdego, niezależnie od płci czy wieku. Decydując się na taką symbolikę, autorzy ekspozycji Mateusz Wolski i Bartosz Śmietański zwracają szczególną uwagę na profilaktykę raka piersi, szyjki macicy i prostaty - główne cele drugiej edycji kampanii wojewody i wicemarszałka „Kochaj życie". Tylko regularne badania dają olbrzymią szansę na wyleczenie choroby nowotworowej w stu procentach.

  Fotografowane osoby zakrywają na zdjęciach miejsca, które narażone na chorobę są przedmiotem kampanii. Pokazują jednocześnie, że ludzkie ciało jest zbyt piękne, by je zakrywać czy wręcz tracić. Artyści zachęcają w ten sposób wszystkich do pokochania swojego ciała, do częstego i regularnego badania się, by potem, kiedy zwykle jest już za późno, zaniedbanie kończy się mastektomią, wycięciem narządów płciowych czy śmiercią. Artyści celowo pokazali zdrowe ciała, a nie takie po zabiegach chirurgicznych - to oczywista sugestia, że warto, przez profilaktykę, zatrzymać swoje ciało w naturalnym kształcie, a nie narażać je na niebezpieczne powikłania.

  Ekspozycja to cztery fotografie, które połączone z czterema symbolicznymi strofami tworzą magiczne zaklęcie motywujące ludzi do profilaktyki i walki z chorobą. Wystawę przed antykwariatem będzie można oglądać do końca lipca.

   

 •  

   

  W związku z powtarzającymi się sygnałami kierowanymi do Ministerstwa Sprawiedliwości o przypadkach niewywiązywania się niektórych tłumaczy przysięgłych z obowiązku wynikającego z art. 20 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przypomina, że przepisy przedmiotowej ustawy są bezwzględnie obowiązujące.

  Tylko usprawiedliwione niestawiennictwo na wezwanie wojewody nie narusza przepisów. W pozostałych przypadkach niezastosowanie się do obowiązku poddania się kontroli, zwłaszcza w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium, w ocenie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych, rodzi odpowiedzialność zawodową wynikającą z art. 14 pkt 1 w zw. z art. 20 i art. 17 powołanej wyżej ustawy. Przeprowadzenie skutecznej kontroli pozwala nie tylko na wyeliminowanie nieprawidłowości w prowadzeniu repertorium, czy też stwierdzenie wykonywania czynności z języka, do którego tłumacz przysięgły nie posiada uprawnień, ale również daje możliwość zweryfikowania działalności zawodowej tłumacza, który nie wykonuje swych czynności przez okres dłuższy niż 3 lata. W tym ostatnim przypadku Minister Sprawiedliwości może wydać decyzję o zawieszeniu takiego tłumacza na okres 5 lat.

  Komisja niejednokrotnie spotyka się również z przypadkami niewywiązywania się przez tłumaczy przysięgłych z obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 2 ustawy, w zakresie zgłoszenia zmiany danych objętych wpisem na listę. Odnosi się to w szczególności do niepowiadomienia w terminie ustawowym Ministra Sprawiedliwości o zmianie danych dotyczących miejsca zamieszkania, co w konsekwencji powoduje niemożność doręczenia zawiadomienia o planowanej kontroli. Zaniechanie w tym zakresie również rodzi odpowiedzialność zawodową.

  Przepisy ustawy uprawniają wojewodę do bezpośredniego kierowania do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego.