"Okrąglak" nr 217 (2011-09-21) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 217 (2011-09-21)


 •  

   

  Dziewiątego października 2011 r. w województwie świętokrzyskim wybierzemy do Sejmu 16 posłów oraz do Senatu 3 senatorów. Nowością w wyborach parlamentarnych będzie natomiast to, że po raz pierwszy senatorów wybierzemy w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych, z których 3 będą w naszym województwie.

  - Powiaty buski, jędrzejowski, kazimierski, konecki, pińczowski, staszowski, włoszczowski tworzą jeden okręg nr 81, zwany potocznie południowym. Powiaty skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, sandomierski i opatowski tworzą drugi okręg nr 82, zwany północnym. Natomiast miasto Kielce i powiat kielecki grodzki to okręg nr 83, nazwany centralnym - wyjaśnia Adam Michcik, dyrektor kieleckiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. - Tak jak dotychczas, województwo świętokrzyskie w wyborach do Sejmu będzie jednym okręgiem wyborczym o numerze 33 - dodaje.

  W 948 obwodowych komisjach wyborczych w tym 57 utworzonych w obwodach odrębnych (zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym) zostaną przeprowadzone wybory na terenie województwa świętokrzyskiego. Najbliższe wybory po raz pierwszy wybory zostaną przeprowadzone w oparciu o Kodeks wyborczy, który skodyfikował w jedno przepisy wyborcze, jednocześnie wprowadzając wiele nowości.

  Najważniejsze zmiany i terminy
  Godziny głosowania zostały ujednolicone, w związku z tym lokale wyborcze w dniu głosowania będą otwarte w godzinach 7-21. Głosowanie korespondencyjne w obwodach głosowania utworzonych za granicą. Głosowanie korespondencyjne dla wyborców którzy w dniu głosowania będą poza granicami kraju, jeśli zgłoszą zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony właściwemu terytorialnie konsulowi do 26 września 2011 r.

  Uprawnienia i ułatwienia dla wyborców niepełnosprawnych:
  - uzyskiwanie informacji o: właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania, lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, terminie wyborów oraz godzinach głosowania, komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów i o warunkach oraz formach głosowania;
  - składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy. Termin na złożenie najpóźniej do 26 września 2011 r.
  - głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Zgłoszenia należy dokonać przez wyborcę niepełnosprawnego najpóźniej do 26 września 2011 r.
  - głosowanie przez pełnomocnika dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat. Wniosek w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej do 29 września 2011 r.

  Ważne dla wyborcy
  Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma w wyborach do Sejmu i do Senatu - obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.
  Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje zaświadczenie o prawie do głosowania, które upoważnia do głosowania w dowolnym lokalu głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenia o prawie do głosowania będą wydawane do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.
  Wyborca udający się do lokalu głosowania powinien obowiązkowo zabrać dokument z fotografią potwierdzający tożsamość wyborcy. Dokumentem tym nie może być „książeczkowy" dowód osobisty.
  Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborca nigdzie niezamieszkały może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa do 4 października 2011 r.
  Wyborca przebywający za granicą, zgłasza wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą a wyborca przebywający na polskim statku morskim w obwodzie głosowania utworzonym na tym statku do 6 października 2011 r.
  Wyborca może w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony między 19 września a 3 października 2011 r.

  Wyborca w wyborach do Sejmu głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x" (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Natomiast wyborca w wyborach do Senatu głosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x" (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) z lewej strony obok jego nazwiska.

   

 •  

   

  Dyplomaci z 22 krajów odwiedzili województwo świętokrzyskie. Wizyta trwała trzy dni, gościom towarzyszyły wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba oraz wicewojewoda Beata Oczkowicz.

  Przedstawicieli korpusu dyplomatycznego akredytowanych w Polsce, powitała wojewoda wraz z wicewojewodą oraz marszałkiem województwa i prezydentem Kielc w piątek, 9 września, przed Pałacem Biskupów Krakowskich w Kielcach.
  - Nasze starania na poziomie Polski i województwa powinny skupić się na znalezieniu tych wartości, które Europa uzna za swoje. To jest najlepszy sposób na promocję regionu. Trawestując znane powiedzenie „Nie pytaj się, co Unia może dać Polsce i województwu świętokrzyskiemu?", zapytajmy - co my możemy dać Europie i co wartościowego możemy wnieść do zjednoczonej Europy? - mówiła wojewoda. W tym samym dniu, po oficjalnych uroczystościach, dyplomaci zwiedzili kieleckie Muzeum Narodowe.

  Ambasadorzy gościli w Sandomierzu, gdzie zwiedzili m.in. Bramę Opatowską, a w programie wizyty znalazło się również przejście Podziemną Trasą Turystyczną, spacer po rynku, zwiedzanie Bazyliki katedralnej i zamku oraz rejs statkiem po Wiśle. Dyplomaci odwiedzili także Fabrykę Porcelany w Ćmielowie, przebywali na Świętym Krzyżu, gdzie zwiedzili m.in. Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. W ostatnim dniu wizyty spacerowali ulicą Sienkiewicza w Kielcach, a następnie wzięli udział w happeningu na kieleckim rynku.

   

 •  

   

  Akty powołania medycznym konsultantom wojewódzkim wręczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Uroczystość odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

  Łącznie powołania otrzymało 47 lekarzy specjalistów. Do zadań konsultantów należy m.in.: sporządzanie opinii o potrzebach kadrowych w danej dziedzinie i kształceniu podyplomowym pracowników służby zdrowia, opracowywanie raportów o realizacji zadań oraz występowanie o przeprowadzenie kontroli jakości świadczeń medycznych.

   

 •  

  Hołd pomordowanym na wschodzie Polakom w 72. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę oddała wicewojewoda Beata Oczkowicz.
  Spotkanie upamiętniające ofiary wydarzeń z września 1939 roku odbyło się przed Pomnikiem Ofiar Sybiru na Cmentarzu Starym w Kielcach, a następnie przed Pomnikiem Katyńskim na Cmentarzu Partyzanckim. W obu miejscach pamięci wicewojewoda złożyła kwiaty i zapaliła znicze.

 •  

   

  Wojewoda Świętokrzyski ogłasza kolejną edycję programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Program będzie realizowany w 2012 roku.

  Na realizację programu dla województwa świętokrzyskiego w 2012 roku przyznano dotację w wysokości 10 mln 100 tys. zł. Dotacja na dofinansowanie zadania udzielana będzie w wysokości nieprzekraczającej 30% kosztów jego realizacji, zaś wkład własny będzie stanowić 70% kosztów zadania. W 2012 roku jednostka samorządu terytorialnego ubiegająca się o dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych może skorzystać nie więcej niż z jednego zadania.

  Nabór wniosków z zadaniami przygotowanymi do realizacji w 2012 r. w ramach w/w programu odbywa się od 7 września do 5 października 2011 roku. Szczegóły znajdują się w zakładce dotyczącej programu na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl

   

 •  

   

  Jeszcze nieco ponad trzy miesiące pozostały do końca przewodnictwa Polski w radzie Unii Europejskiej. Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba w porozumieniu ze Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przez całe wakacje prowadziła spotkania z mieszkańcami naszego regionu.

  Akcję prowadzono pod hasłem „Lato z Prezydencją". Na każdym spotkaniu przy specjalnie przygotowanym punkcie informacyjnym wszyscy mieszkańcy mieli okazję poznać bliżej zasady na jakich opiera się polskie przewodnictwo w pracach Rady UE, zasięgnąć porad na temat unijnych programów, dowiedzieć się jakie korzyści przynosi Polsce uczestnictwo w strukturach Zjednoczonej Europy, każdy otrzymał również materiały promocyjne związane z Unią Europejską. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się porady specjalistów ze Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Dla dzieci i młodzieży prowadzono dodatkowo konkursy i zabawy, w których nie było przegranych i każdy uczestnik otrzymywał upominek z logo polskiej prezydencji.

  Głównym zamierzeniem wyjazdów było podniesienie poziomu wiedzy społeczności regionu świętokrzyskiego na tematy związane z polskim członkostwem w UE w kontekście polskiej prezydencji w radzie UE oraz zaprezentowanie priorytetów i korzyści jakie będą płynąć z racji tego faktu dla Polski i Polaków.