"Okrąglak" nr 219 (2011-10-19) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 219 (2011-10-19)


 •  

   

  W Połańcu otwarto automatyczną stację monitoringu powietrza. Przedsięwzięcie to zainicjował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, a w pełni zostało zrealizowane i sfinansowane przez Elektrownię Połaniec, która ponosi też koszty związane z eksploatacją stacji.

  Placówka została utworzona na potrzeby świętokrzyskiego systemu monitoringu jakości powietrza w miejscu reprezentatywnym dla określania imisji zanieczyszczeń, tzw. „tła miejskiego", co pozwoli monitorować oddziaływanie największej instalacji na terenie województwa, jaką jest Elektrownia Połaniec. Imisja zanieczyszczeń obejmuje związki unoszące się w powietrzu i przez to bezpośrednio oddziałujące na układ oddechowy człowieka, dlatego stacja będzie cennym źródłem danych o jakości powietrza w powiecie staszowskim.

  Jest to najnowocześniejsza w województwie stacja automatyczna o szerokim spektrum pomiarowym. Monitorowany będzie stopień zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, tlenkami azotu, ozonem, tlenkiem węgla oraz pyłami drobnymi PM10 i PM2,5. Dodatkowo na stacji mierzone są parametry meteorologiczne. Dane pomiarowe na bieżąco będą prezentowane na stronie internetowej WIOŚ: http://smjp.kielce.pios.gov.pl

  Funkcjonowanie stacji jest niezmiernie ważne z punktu widzenia użyteczności społecznej, umożliwi bowiem mieszkańcom regionu śledzenie aktualnych wyników pomiarów, a w szczególności zapewni bieżącą informację dla społeczeństwa w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza. Swojego terenu pod lokalizację stacji użyczył Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie" w Połańcu.

   

 •  

   

  W Dniu Ratownictwa Medycznego wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba złożyła życzenia wszystkim pracownikom systemu ratownictwa medycznego województwa świętokrzyskiego.

  - Dziękuję za służbę, którą pełnicie dla potrzebujących spiesząc im z pomocą. Życzę wszystkim ratownikom, żeby Wasza pomoc okazywała się skuteczna - mówiła wojewoda w siedzibie dyrekcji Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Wojewoda spotkała się również z dysponentami jednostek Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie świętokrzyskim, a na ręce dyrekcji Centrum złożyła list gratulacyjny. - Szczególnie jestem dumna z prac przy tworzeniu centrum powiadamiania ratunkowego. Jesteśmy jedynym województwem, które tak sprawnie zrealizowało ratownictwo medyczne i zaopatrzenie w tej dziedzinie dla mieszkańców naszego regionu. To naprawdę wielki sukces - gratulowała wojewoda.

  System „Państwowe Ratownictwo Medyczne" powstał w celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Tworzą go jednostki systemu, do których zaliczamy zespoły ratownictwa medycznego, szpitalne oddziały ratunkowe i jednostki lotniczego pogotowia ratunkowego.

   

 •  

   

  Upłynął termin składania wniosków w ramach pierwszej edycji II etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na lata 2012-2015.

  Do Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wpłynęły 43 wnioski na łączną kwotę 17 584 219,24 zł wnioskowanej dotacji, z czego 14 wniosków powiatów na kwotę 9 472 833 zł oraz 29 wniosków gmin na kwotę 8 111 386,24 zł. Na rok 2012 dla województwa świętokrzyskiego zarezerwowano 10 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji z budżetu państwa wynosi w 2012 r. 30 %.

  Do 30.10.2011r wnioski zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez komisję powołaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

   

 •  

   

  W spotkaniu z okazji dni Honorowych Dawców Krwi uczestniczyła wicewojewoda Beata Oczkowicz. Organizatorem uroczystości był Klub Honorowych Dawców Krwi przy NSK Bearings S.A.

  W trakcie spotkania, które odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury, wicewojewoda wręczyła odznaczenia państwowe przyznawane prze Prezydenta RP za zasługi w działaniu na rzecz honorowego krwiodawstwa. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został Leszek Piwowar, Brązowym Krzyżem Zasługi natomiast Wiesław Dziewięcki. Klub HDK przy NSK Bearings S.A. istnieje od 38 lat, w tym czasie jego członkowie oddali ponad 7,5 tys. litrów krwi.

   

 •  

   

  Wojewoda otworzyła plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, które zostało poświęcone przeglądowi tematów będących przedmiotem prac WKDS w zakresie problematyki transportu publicznego, statusu Straży Ochrony Kolei oraz prywatyzacji spółek Grupy Chemar.

  Podczas spotkania w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim dyskutowano na temat restrukturyzacji PKP PŁK (Zakłady w Kielcach i w Skarżysku-Kamiennej), przedstawiono także informację o sytuacji przedsiębiorstw PKS w woj. świętokrzyskim, m.in. w zakresie sytuacji ekonomicznej i kierunków przekształceń własnościowych oraz informację o problemach związanych z procesem prywatyzacji spółek Armatury i Odlewni w Grupie Chemar i informację o aktualnej sytuacji Straży Ochrony Kolei

   

 •  

   

  Obowiązuje obwieszczenie wojewody w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego.

  Zgodnie z dokumentem, na okres od 1 października 2011 r. do 31 marca 2012 r., dla województwa świętokrzyskiego (z wyłączeniem miasta Kielce) ustalono wskaźnik w wysokości 3.081,80 zł, zaś dla miasta Kielce - 4.259,56 zł.

   

 •  

   

  Pod hasłem „Perspektywy rozwoju Polski Wschodniej" odbyła się II edycja Forum „Inwestycje w Polsce Wschodniej". W spotkaniu organizowanym w Targach Kielce wzięła udział wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

   Forum rozpoczęła sesja plenarna „Pomysł na Polskę Wschodnią", trzy kolejne panele dyskusyjne były natomiast poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie „Jak pozyskać inwestorów zagranicznych?". O zagadnieniach tych oraz mocnych stronach regionu, narzędziach, przy użyciu których należy prowadzić promocję, oraz o roli instytucji i organizacji wspierających inwestorów zainteresowanych tym obszarem rozmawiali specjaliści, biznesmeni, inwestorzy oraz przedstawiciele władz i świata nauki.

  Forum „Inwestycje w Polsce Wschodniej" zorganizowane zostało w ramach projektu Izby Gospodarczej Grono Targowe Kielce: „Promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu w oparciu o potencjał kieleckiego ośrodka targowego", realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Organizatorami spotkania byli Izba Gospodarcza Grono Targowe Kielce oraz Business Center Club przy współudziale Targów Kielce.