"Okrąglak" nr 220 (2011-11-02) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 220 (2011-11-02)


 •  

   

  Od 1 stycznia 2012 roku cudzoziemcy nielegalnie przebywający w Polsce będą mogli złożyć do wojewody wniosek o zalegalizowanie swego pobytu. Wnioski takie będą przyjmowane przez sześć miesięcy, zaś abolicja zostanie udzielona na okres 2 lat.

  Z abolicji mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 r. i których pobyt będzie nielegalny w dniu wejścia w życie ustawy (czyli 1 stycznia przyszłego roku) oraz cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nieprzerwanie co najmniej od 1 stycznia 2010 r., którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy i których pobyt w Polsce będzie nielegalny w dniu wejścia w życie ustawy, a także cudzoziemcy, wobec których 1 stycznia 2010 r. trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.

  Zalegalizowanie pobytu odbędzie się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które będzie udzielane na 2 lata. W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce. Postępowania w tych sprawach poprowadzą wojewodowie oraz Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Wnioski o zalegalizowanie pobytu w Polsce cudzoziemcy powinni składać przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (czyli od 1 stycznia 2012 r.) u wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu. Wnioski te będą przyjmowane przez pracowników wydziałów lub oddziałów do spraw cudzoziemców urzędów wojewódzkich. Na terenie naszego województwa będzie to Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

  Cudzoziemiec nie uzyska zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji gdy: 1) nie będzie spełniał wymogów do udzielenia tego zezwolenia; 2) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i zostały wpisane przez inne państwo obszaru Schengen; 3) w postępowaniu w sprawie udzielenia tego zezwolenia został złożony wniosek lub zostały przedstawione dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje; 4) w postępowaniu w sprawie udzielenia tego zezwolenia, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź używał takiego dokumentu jako autentycznego; 5) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej; 6) jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany i zostały tam umieszczone na podstawie ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

  W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców od 24 października br. działa telefon informacyjny, pod którym można uzyskać informacje na temat abolicji dla cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Telefon (22) 601-75-25 czynny jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godziny 8.15 do 16.15. W środy od godziny 15.00 do 20.00. Informacje udzielane są w językach: polskim, angielskim, rosyjskim oraz wietnamskim.

   

 •  

   

  Wojewoda zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II -Bezpieczeństwo -Dostępność -Rozwój" edycja 2011/2012.

  Ocenie poddano 43 wnioski złożone przez powiaty (13 wniosków) i gminy (30 wniosków) w ramach naboru zakończonego 5 października 2011 r., z czego do oceny merytorycznej dopuszczono 42 wnioski. Komisja odrzuciła z przyczyn formalnych 1 wniosek zgłoszony przez gminę. Zgodnie z harmonogramem realizacji programu w edycji 2011/2012, wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia wyłącznie pisemnych zastrzeżeń do opublikowanej wstępnej listy rankingowej w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, tj. do 14 listopada 2011 r. (liczy się data wpływu zastrzeżeń do urzędu). W przypadku zastrzeżeń wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a nie data stempla pocztowego. Zastrzeżenia należy składać w sekretariacie Wydziału Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, piętro 7, pokój 740.

  W wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń przez Komisję Wojewódzką, kolejność wniosków na wstępnej liście rankingowej może ulec zmianie. Do 30 listopada 2011 roku wojewoda ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków wyłonionych do dofinansowania, po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń oraz przedłoży ją do zatwierdzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Wstępna lista rankingowa oraz arkusz oceny merytorycznej wniosków opublikowane zostały na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl (w zakładce „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych").

   

 •  

   

  Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba zaprasza do udziału w IV Biegu Niepodległościowym, który odbędzie się w niedzielę, 13 listopada. Trwa nabór uczestników imprezy.

  Trasa biegu na dystansie ok. 2,4 km przebiegała będzie ulicami Kielc: (start przy hotelu Łysogóry) Sienkiewicza - Ewangelicka - Plac Wolności - Mickiewicza - pomnik AK - Jana Pawła II - Krakowska - Aleja Legionów (meta na wysokości budynku poczty). Dekoracja zwycięzców odbędzie się na placu przed Pomnikiem Czynu Legionowego. Bieg rozpocznie się o godzinie 11.
  W ramach imprezy odbędzie się jeden bieg z podziałem na następujące kategorie: juniorzy (dziewczęta i chłopcy, roczniki 1994 - 1998) oraz seniorzy ( kobiety i mężczyźni, roczniki 1993 i starsi). Puchary i atrakcyjne nagrody zostaną również wręczone najmłodszemu i najstarszemu uczestnikowi biegu. Zgłoszenia uczestnictwa będą przyjmowane do 10 listopada w formie elektronicznej. Możliwa będzie również rejestracja indywidualna od godziny 9 do 10.30 w dniu biegu. Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania ze strony internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl

  Wojewoda zaprasza do udziału w wojewódzkich obchodach Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.30 przed Pomnikiem Niepodległości w Kielcach, następnie, o godz. 11 w kieleckiej Bazylice Katedralnej zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów przemaszerują przed Pomnik Czynu Legionowego, gdzie o 12.30 odbędą się główne uroczystości, które zakończy defilada służb mundurowych.

  W trakcie trwania obchodów ułani z Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii, wspólnie z Caritas Diecezji Kieleckiej, prowadzić będą kwestę na rzecz pomocy polskim szkołom na Litwie. Za zebrane pieniądze zostanie kupiony sprzęt sportowy, który ułani zawiozą 3 grudnia do polskiej szkoły w Nowej Wilejce. Jak co roku, kieleccy ułani zapraszają najmłodszych do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Święto 11 Listopada w Kielcach" (regulamin na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego).

   

 •  

  Nowy budynek żłobka nr 17 i przedszkola nr 34 otwarto na kieleckich Ślichowicach. W uroczystości wzięła udział wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.
  W obu placówkach dla dzieciaków przeznaczono 125 miejsc. Inwestycja kosztowała ok. 9 mln zł, z czego 1,25 mln pochodziło z rządowego programu "Maluch". Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu dzieciom stworzono niemal domowe warunki.

 •  

   

  Wicewojewoda Beata Oczkowicz była gościem, zorganizowanej przez kielecki oddział Agencji Rynku Rolnego, imprezy „Wiemy, co jemy i zdrowo żyjemy", połączonej z uroczystością inaugurującą na terenie województwa unijny program „Owoce w szkole".

  Założeniem programu „Owoce w szkole" jest odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw. Główne jego cele to trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Głównymi bohaterami spotkania w kieleckiej Galerii „Echo" były dzieci z klas I-III świętokrzyskich szkół podstawowych, a uświetniły go występy artystyczne w wykonaniu najmłodszych.

   

 •  

   

  Do 15 listopada można składać wnioski do udziału w konkursie Ministra Sportu i Turystyki. Przedsięwzięcie ma na celu dofinansowanie w 2012 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów.

  Konkurs adresowany jest do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, organizacji pozarządowych, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz jednostek samorządu terytorialnego. W tej edycji konkursu priorytetowo traktowane będą zajęcia promujące sporty zimowe (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie), organizowane dla uczniów w miejscu zamieszkania i nauki oraz zajęcia nauki pływania dla uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni.
  Więcej informacji oraz wnioski konkursowe na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl