"Okrąglak" nr 228 (2012-02-29) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 228 (2012-02-29)


 •  

   

  Dokonano podziału rezerwy celowej budżetu państwa na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej". W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, znaczącym beneficjentem podziału jest województwo świętokrzyskie, które otrzyma na zgłoszone przez samorządy cztery projekty 400 tysięcy złotych - po 100 tys. zł na każdy z nich.

  - Biorąc pod uwagę wysokie wymagania merytoryczne - rozdział środków odbywa się w dwóch etapach - i ograniczoność środków finansowych (2,6 mln w skali całego kraju), możemy mówić o sukcesie świętokrzyskich samorządów, które stają się bezpośrednimi beneficjentami programu - mówi Maciej Pańpuch, pełnomocnik wojewody ds. ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Na liście Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znalazły się dwa projekty związane z bezpieczeństwem w środkach komunikacji publicznej. Projekt Skarżyska-Kamiennej „Podróżuję bezpiecznie komunikacją miejską" ma na celu poprawę bezpieczeństwa podróżujących oraz osób pracujących w środkach komunikacji miejskiej. Zakłada on zebranie opinii i spostrzeżeń od mieszkańców, którzy korzystają z tej formy transportu. Na podstawie uzyskanych danych zostanie przeprowadzona analiza stanu bezpieczeństwa w środkach komunikacji, która umożliwi otrzymanie obiektywnego obrazu bezpieczeństwa w autobusach w odniesieniu do faktycznych i hipotetycznych zagrożeń. Poziom zagrożenia będzie wyznaczała liczba i rodzaj przestępstw oraz wykroczeń popełnionych w poprzednim roku do liczby mieszkańców i autobusów. Opinie i spostrzeżenia mieszkańców będą zbierane poprzez sondy uliczne i w autobusach, a także za pomocą ankiety przeprowadzonej w Internecie i w miejscowej prasie.

  Starachowice z kolei zgłosiły projekt „Pasażer zawsze bezpieczny" - jego podstawowym założeniem jest poprawa bezpieczeństwa w środkach komunikacji, zmniejszenie ilości negatywnych zachowań oraz zapewnienie bezpiecznej i spokojnej podróży. Projekt ten jest kontynuacją i rozszerzeniem działań podejmowanych przez Gminę Starachowice i MZK sp. z o.o. w Starachowicach w latach 2009 i 2010 na rzecz bezpieczeństwa w komunikacji publicznej. Skarżysko-Kamienna jest również autorem projektu dotyczącego zapobiegania przemocy w rodzinie „Masz Siłę. Masz Wiarę" . Polegać on będzie na organizowaniu warsztatów, szkoleń, konkursów, dyżurów, konsultacji, spektakli profilaktycznych i szeregu innych działań, które pomogą w rozwiązywaniu konfliktów oraz radzeniu sobie z emocjami zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom.

  Czwarty projekt z województwa świętokrzyskiego zgłosiły Kielce, a związany jest on z bezpieczeństwem w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania. Założeniem projektu „Wandalu zastanów się zanim coś zmalujesz" jest budowa Mobilnego Centrum Monitoringu wyposażonego w dwa niezależne zestawy kamer umożliwiające monitorowanie wybranych obszarów miasta. Pomoże to ujawniać sprawców wykroczeń i przestępstw uciążliwych dla społeczności lokalnej. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość zabezpieczania miejsc trudnodostępnych, do których nie dociera monitoring stacjonarny, jak również zabezpieczenia imprez masowych o charakterze sportowym oraz artystyczno-rozrywkowym organizowanych na terenie otwartym. Włączenie MCM do już istniejącego miejskiego systemu monitoringu wizyjnego pozwoli jeszcze efektywniej wykorzystać nowoczesne narzędzie prewencji kryminalnej, jakim jest monitoring wizyjny.

  Ideą programu „Razem bezpieczniej" jest budowanie lokalnych koalicji i strategii bezpieczeństwa publicznego w oparciu o szeroką partycypacje obywatelska. Środki finansowe, które można uzyskać, efektywnie wspierają realizację ciekawych inicjatyw lokalnych i istotnie przyczyniają się do ograniczania poziomu przestępczości pospolitej, która jest najbardziej uciążliwa dla mieszkańców naszego województwa. W programie uczestniczą wszystkie samorządy powiatowe województwa, co jest ewenementem w skali kraju.

   

 •  

   

  Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „Maluch 2012".

  W ramach resortowego programu będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju infrastruktury opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech, tj. żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie. Na ten cel w 2012 r. przeznaczono kwotę 40.000.000 zł. O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego.

  Podmioty niepubliczne i publiczne mogą brać udział w programie jako podmioty współpracujące z gminami na rzecz rozwoju infrastruktury opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2012 r., przy czym termin zakończenia zadania nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2013 r. Szczegółowe informacje na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl, w zakładce dot. programu „Maluch".

   

 •  

   

  Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba zaprasza jutro, 1 marca, na uroczystości obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

  O godzinie 10 na cmentarzu Kielce-Piaski zostaną złożone kwiaty przed pomnikiem poświęconym żołnierzom Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i organizacji Wolność i Niezawisłość pomordowanych przez UB w kieleckim więzieniu. O godz. 17 w Wojewódzkim Domu Kultury otwarta zostanie wystawa „Proces krakowski. Działacze WiN i PSL przed sądem komunistycznym" - tematem ekspozycji jest głośny proces pokazowy wymierzony w działaczy podziemia niepodległościowego, trwający w Krakowie od 11 sierpnia do 10 września 1947 r. O godzinie 18 rozpoczną się uroczystości przed Pomnikiem Armii Krajowej, a godzinę później w małej sali Kieleckiego Centrum Kultury odbędzie się pokaz filmowy, podczas którego zostaną zaprezentowane trzy obrazy: „Żołnierze wyklęci", „Losy niepokornych" oraz „Zagończyk".

  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto przypominające o powojennym polskim podziemiu antykomunistycznym, jest wyrazem hołdu dla żołnierzy tzw. drugiej konspiracji, którzy po 1945 r. przeciwstawiali się sowietyzacji Polski. Zostało ustanowione w ubiegłym roku i obchodzone jest w rocznicę stracenia przez bezpiekę (1 marca 1951 r.) kierownictwa IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość".

   

 •  

   

  Przypominamy, że nielegalnie przebywający w Polsce cudzoziemcy mogą składać do wojewody wniosek o zalegalizowanie swego pobytu. Do tej pory z prawa do abolicji skorzystało 19 osób.

  Wnioski składać można jeszcze przez cztery miesiące, do 2 lipca. Z abolicji mogą skorzystać m.in. cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 r. i których pobyt jest nielegalny od 1 stycznia 2012 roku (czyli momentu wejścia w życie ustawy) oraz cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nieprzerwanie co najmniej od 1 stycznia 2010 r., którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy i których pobyt w Polsce przestał być legalny w dniu wejścia w życie ustawy.
  Szczegóły dotyczące abolicji dla cudzoziemców dostępne są w specjalnej zakładce na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego.

   

 •  

   

  Wojewoda wzięła udział w seminarium ponadregionalnym „Polityka zatrudnienia w strategiach rozwoju regionalnego", które odbyło się w Sandomierzu w ramach projektu „Akademia rozwoju i współpracy Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego".

  Głównym tematem spotkania była rola instytucji dialogu społecznego w procesie konsultowania i monitorowania polityk regionalnych w obszarze rynku pracy. Seminarium składało się z dwóch zasadniczych paneli dyskusyjnych: „Oczekiwania partnerów społecznych wobec zapisów strategii regionalnych w zakresie polityki rynku pracy " oraz „Planowanie strategiczne i prognozowanie w obszarze rynku pracy - czy to jest w ogóle możliwe? ".

  W obradach uczestniczyli m.in. wojewoda mazowiecki, wojewoda kujawsko-pomorski, prezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz przedstawiciele biur planowania strategicznego z województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

   

 •  

   

  Dziś mija termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski 2011". Wszelkie formularze oraz regulamin nagrody wraz z listą instytucji uprawnionych do zgłaszania kandydatów dostępne są na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl.

  Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie przedsiębiorstw, gmin oraz osób, które wnoszą znaczący wkład w rozwój i promocję regionu, a także przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku ziemi świętokrzyskiej w Polsce i Europie. Konkurs rozstrzygnie się w tym roku czterech kategoriach: „Przedsiębiorstwo w regionie", „Gospodarstwo rolnicze w regionie", „Gmina roku" oraz „Człowiek roku". Na wniosek kapituły wojewoda może wybrać także kandydata w kategorii „Laur Specjalny".