"Okrąglak" nr 226 (2012-02-01) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 226 (2012-02-01)


 •  

   

  Konferencja inaugurująca kampanię wojewody Bożentyny Pałki-Koruby oraz Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan" pod hasłem „Świętokrzyskie Horyzonty Przedsiębiorczości" odbyła się w hotelu „Aviator" w podkieleckiej Dąbrowie.

  Celami kampanii są wsparcie i zintegrowanie świętokrzyskiego środowiska biznesu. wypracowanie platformy współpracy między parlamentarzystami, administracją rządową i przedsiębiorcami w zakresie proponowania probiznesowych rozwiązań legislacyjnych, promocja idei przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańców województwa świętokrzyskiego, promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wspieranie osób dyskryminowanych na rynku pracy.

  - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego, postanowiliśmy zająć się podstawowymi zagadnieniami, które stanowią największe trudności w płaszczyźnie biznesu. Chcemy poszukać wspólnej platformy dla przedsiębiorców, przedstawicieli biznesu oraz grupy parlamentarzystów reprezentujących nasz region po to, aby wzajemna wymiana pozwoliła na korektę legislacyjną w obszarach ustawowych i ustrojowych. Naszym celem jest też nauka, edukacja i wskazywanie dobrych praktyk oraz informowanie, w jaki sposób odnajdywać się w biznesie - mówiła wojewoda.

  Podczas kampanii organizowane będą m.in. cykliczne spotkania ze świętokrzyskimi parlamentarzystami, które będą zmierzały do stworzenie platformy wymiany poglądów i informacji oraz integrowania parlamentarzystów wokół priorytetów rozwojowych województwa świętokrzyskiego. Kampania to także konkursy dla mieszkańców województwa oraz działania promujące wiedzę na temat przedsiębiorczości.

  W konferencji, oprócz wojewody, udział wzięli Tomasz Tworek prezes ŚZPP „Lewiatan" i prof. Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, która została partnerem kampanii. Po spotkaniu odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt będący elementem kampanii „Mamy pracujące mamy".

   

 •  

   

  Dzienniki urzędowe publikowane są już tylko w wersji elektronicznej. Dotyczy to również Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wydawanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

  Publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego akty można pobierać ze strony internetowej urzędu wojewódzkiego pod adresem http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/. - Kolejną zmianą jest odejście od numerowania dzienników, tj. w elektronicznym dzienniku będą umieszczane akty z zachowaniem kolejności pozycji w roku kalendarzowym. Tym samym każdy ogłaszany akt normatywny będzie oznaczany jedynie poprzez pozycję, a nie jak było to stosowane do końca 2011 r. kolejnym numerem dziennika - wyjaśnia Joanna Wiśniewska-Martynowicz, dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli ŚUW.

  Inną istotną kwestią jest określenie daty publikacji danego aktu prawnego, od tego bowiem dnia liczy się najczęściej termin wejścia przepisów w życie. Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego dziennik urzędowy (datę ogłoszenia aktu w postaci elektronicznej umieszcza się w obrębie nagłówka strony).

  Zarówno wojewoda, jak i organy samorządu terytorialnego udostępniają w formie elektronicznej Dzienniki Ustaw i Monitory Polski oraz akty prawa miejscowego. Zbiór tych ostatnich, stanowionych przez powiat, prowadzi w postaci elektronicznej starosta. Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę prowadzi natomiast, także w formie elektronicznej, wójt, burmistrz oraz prezydent miasta.

   

 •  

  Radca Kulturalny Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Wu Guang gościła u wojewody Bożentyny Pałki-Koruby. Wizyta miała charakter kurtuazyjny.
  Radca Wu Guang rozmawiała z wojewodą na temat współpracy polsko-chińskiej oraz walorach Kielc i województwa świętokrzyskiego. W trakcie dwudniowej wizyty w stolicy regionu świętokrzyskiego radca kulturalny ambasady chińskiej odwiedziła m.in. Teatr Lalki i Aktora „Kubuś' oraz Muzeum Narodowe

 •  

   

  Centrum Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego otwarto w Kielcach. W uroczystości przecięcia wstęgi uczestniczyła wicewojewoda Beata Oczkowicz.

  - Edukacja młodych pokoleń szczególnie leży nam wszystkim na sercu, ponieważ dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości każdej społeczności oraz jest jej nadzieją na lepsze jutro. Dzięki otwieranemu centrum przed słuchaczami otwierają się nowe perspektywy rozwojowe i możliwości rozwijania talentów - mówiła wicewojewoda. Obiekt powstał przy budynku Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego kieleckiego uniwersytetu. CEART będzie służyć zarówno studentom, w szczególności kierunków artystycznych i pedagogicznych, jak i wszystkim mieszkańcom regionu. Centrum to również nowe miejsce na mapie kulturalnej regionu oraz nowy ośrodek uniwersyteckiej aktywności intelektualnej i artystycznej, w którym będą mogły odbywać m.in. różnego rodzaju konferencje, sympozja, pokazy, wystawy i koncerty.

   

 •  

   

  Od początku tego roku wojewoda prowadzi rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Jest to nowe zadanie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Rejestr ten uzupełniany jest na bieżąco. Służy on wszystkim instytucjom, które zajmują się pomocą rodzinie i dziecku, aby w sytuacji kryzysowej, gdy dziecko zostaje pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, można było zapewnić mu właściwą opiekę poprzez natychmiastowe umieszczenie w odpowiedniej całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej. Zatem dane z rejestru mogą być wykorzystywane przez sądy, kuratorów zawodowych, policję, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej.

  Jak informuje Wydział Polityki Społecznej ŚUW, obecnie w województwie świętokrzyskim brak jest regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, w zakładce "Polityka społeczna"

   

 •  

   

  Do 17 lutego 2012 r. można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych z rezerwy subwencji ogólnej w 2012 r. Projekt prowadzi Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

  Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w projekcie budżetu państwa utworzona została rezerwa subwencji ogólnej. Środki z rezerwy przeznaczone zostały na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. O środki będzie się można ubiegać także na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.
  Szczegóły na stronie internetowej ministerstwa.