"Okrąglak" nr 233 (2012-05-09) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 233 (2012-05-09)


 •  

   

  Prawie połowa świętokrzyskich gmin zgłosiła swoje szkoły do programu „Cyfrowa Szkoła", który koordynuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. 120 wniosków złożonych przez 53 organy prowadzące opiewa na blisko 12 milionów złotych. Najwięcej wniosków złożyły gminy Ostrowiec Świętokrzyski (8) oraz Strawczyn (7).

  Na realizację programu przeznaczono ogółem 61 milionów złotych, w tym 11 milionów z wkładu własnego organów prowadzących szkoły. Dla województwa świętokrzyskiego przewidziano niewiele ponad 1,7 mln złotych. Za przyznane pieniądze samorządy będą mogły dofinansować zakup nowoczesnego sprzętu do szkół, m. in. laptopy, netbooki, tablety, palmtopy oraz czytniki książek elektronicznych. Listę zakwalifikowanych do „Cyfrowej szkoły" placówek poznamy 14 maja.

  Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, w pilotażowej część programu „Cyfrowa Szkoła" weźmie udział 380 szkół, wybranych z wszystkich zgłoszonych. Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych będzie zależeć od wielkości szkoły: szkoły małe (do 100 uczniów) mogą otrzymać do 90 tysięcy złotych, szkoły średnie (do 300 uczniów) - do 140 tysięcy złotych, a duże (powyżej 300 uczniów) dostaną do 200 tysięcy złotych. Więcej szczegółów na stronie internetowej ministerstwa.

  Program „Cyfrowa szkoła" będzie realizowany w formie pilotażu do sierpnia 2013 roku. W zamian za otrzymane wsparcie finansowe na wyposażenie szkół i uczniów w nowoczesne pomoce dydaktyczne, szkoły będą zobowiązane wykonać - w trakcie trwania programu - określone zadania związane m.in. z doskonaleniem nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz prowadzeniem lekcji z wykorzystaniem TIK. Jak zapewnia ministerstwo, dzięki udziałowi w programie szkoły uzyskają możliwość unowocześnienia bazy technologicznej, a nauczyciele zdobędą nowe umiejętności i kompetencje pozwalające w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami.

  Informacji o programie udzielają pracownicy punktu konsultacyjnego w urzędzie wojewódzkim (tel. 0-41 342-18-97 i 0-41 342-17-92; e-mail: bzfe18@kielce.uw.gov.pl i bzfe31@kielce.uw.gov.pl) oraz kuratorium oświaty - w sprawach dydaktycznych (tel. 0-41 342-16-33, e-mail: pawel.szymoniak@kuratorium.kielce.pl).

   

 •  

  Dotychczasowa wicewojewoda Beata Oczkowicz podziękowała za współpracę wojewodzie Bożentynie Pałce-Korubie oraz dyrektorom i pracownikom Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  Beata Oczkowicz funkcję wicewojewody świętokrzyskiego pełniła od 7 marca 2011 roku, 25 kwietnia br. objęła stanowisko Podsekretarza Stanu ds. Infrastruktury w Ministerstwie Obrony Narodowej. W resorcie obrony narodowej podlega jej Departament Infrastruktury, Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej oraz Wojskowy Dozór Techniczny. Beata Oczkowicz sprawuje także nadzór nad działalnością Agencji Mienia Wojskowego oraz Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

 •  

  Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja wojewoda wręczyła zasłużonym odznaczenia państwowe. Uroczystość odbyła się po głównej części rocznicowych obchodów przed Pomnikiem Czynu Legionowego.
  Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, za działalność na rzecz zachowania praworządności w okresie PRL, został uhonorowany Jerzy Kępa. Zofia Orska i Henryk Łazowski otrzymali z rąk wojewody Krzyże Zesłańców Sybiru, którymi odznaczane są osoby deportowane i więzione w łagrach, obozach i miejscach zsyłki. Cztery osoby otrzymały przyznane przez Prezydenta RP Krzyże Zasługi, a osiemnaście osób odebrało Krzyże Wolności i Solidarności, które przyznawane są za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w czasach PRL. Wręczone zostały także mianowania na wyższe stopnie oficerskie żołnierzom uczestniczącym w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym.

 •  

  Działania profilaktyczne, wystawy i konkursy edukacyjne, spotkania dyskusyjne oraz warsztaty prewencyjne będą towarzyszyć tegorocznym Świętokrzyskim Dniom Profilaktyki. W maju, pod hasłem „Trud i siła współczesnej rodziny", rozpoczyna się dziesiąta, jubileuszowa edycja przedsięwzięcia, któremu patronuje wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.
  Inicjatywa będzie propagowana w całym regionie świętokrzyskim. Punktem kulminacyjnym będzie konferencja naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny, organizowana 15 maja w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Szczegółowe informacje dotyczące Dni Profilaktyki znajdują się na stronie internetowej Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji www.profilaktyka.com

 •  

   

  Dwadzieścia najlepszych prac wybrała komisja konkursowa wojewódzkich eliminacji XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują". Zostaną one ocenione w kolejnym etapie konkursu.

  Głównym celem przedsięwzięcia jest zapoznanie młodych ludzi z przyczynami występowania niebezpiecznych zdarzeń oraz wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności zachowania się w takich sytuacjach. Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat działalności straży pożarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Popularyzuje także zasady bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożeń.

  W tym roku konkursie uczestniczyło 2,5 tysiąca uczniów z 368 szkół województwa świętokrzyskiego. Nadesłano 600 prac z 70 gmin. Najlepsze z nich będą przekazane do komisji centralnej w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Nagrody zwycięzcom eliminacji wojewódzkich zostaną wręczone w piątek, 11 maja.

   

 •  

   

  „Witryna Obywatelska" została uruchomiona na prezydenckiej stronie internetowej. Jest to miejsce gromadzenia opisów dobrych praktyk, łatwych do wykorzystywania w innych miejscowościach, mających zachęcić wszystkich do podążania drogą wskazaną przez aktywne środowiska.
  - Nieraz mogłem podziwiać, jak twórcze okazały się pomysły mieszkańców, którzy chcieli mieć wpływ na swe Małe Ojczyzny i na co dzień współdecydować o ich losach. Jestem przekonany, iż warto rozpowszechniać te przykłady dobrych praktyk i zachęcać Polaków do czynnego udziału w kształtowaniu własnego otoczenia - napisał prezydent RP Bronisław Komorowski.

  Inicjatywy gromadzone będą w trzech kategoriach: a) Wspólnota Obywatelska - działania gmin i powiatów, które mają na celu zwiększenie udziału obywateli w realizacji zadań publicznych. Samorządy powinny aktywizować swych mieszkańców, stwarzać możliwości dla ich działania w życiu publicznym; b) Partnerstwo Samorządów - inicjatywy na rzecz współpracy pomiędzy różnymi jednostkami samorządu, które harmonizują lub wspólnie realizują zadania publiczne; c) Obywatelska Inicjatywa Lokalna - działania inicjowane oddolnie, przez mieszkańców zorganizowanych w różnych grupach lub też działających samodzielnie, którzy pragną czynnie uczestniczyć w życiu swej społeczności.
  Więcej informacji na temat Witryny Obywatelskiej na stronie www.prezydent.pl/witryna-obywatelska.