"Okrąglak" nr 232 (2012-04-25) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 232 (2012-04-25)


 •  

   

  Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba spotkała się z parlamentarzystami ziemi świętokrzyskiej oraz przedsiębiorcami z regionu. Było to kolejne z cyklicznych spotkań zainicjowanych przez wojewodę, których celem jest stworzenie platformy wymiany poglądów i informacji oraz integrowanie parlamentarzystów wokół priorytetów rozwojowych województwa świętokrzyskiego.

  Uczestnicy dyskusji zapoznali się z „Czarną Listą Barier dla rozwoju przedsiębiorczości", przygotowaną przez Związek Pracodawców Prywatnych - PKPP Lewiatan. Zostały także przedstawione propozycje ŚZPP Lewiatan w sprawie zmian w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz zaprezentowany projekt zmian do ustawy o samorządzie gminnym dotyczący uregulowania luki prawnej w kontekście sytuacji w starachowickim samorządzie.

  - Aby niwelować negatywny wpływ na funkcjonowanie prawa do zamówień publicznych, należałoby zaprzestać stosowania, jako jedynego, kryterium ceny. Rekomendujemy wprowadzenie zapisów nakładających na zamawiającego obowiązek stosowania, oprócz kryterium ceny, również kryteriów merytorycznych - mówił przedstawiciel Lewiatana, Karol Kaczmarski. - W przypadku, gdy zamawiający ograniczy się jedynie do kryterium ceny, ma on obowiązek przedstawienia uzasadnienia, które przekonuje zamawiającego do zastosowania wyłącznie kryterium ceny - dodał.

  Rozmawiano ponadto o zbyt wysokiej wartości opłaty za skargę na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (5% wartości kontraktu, a maksymalnie 5 milinów zł). Stawka ta skutecznie ogranicza możliwości przedsiębiorców, którzy mają zastrzeżenia do przeprowadzania postępowania w ramach prawa do zamówień publicznych. PKPP Lewiatan rekomenduje obniżenie wadium do 100 tys. zł. Dyskutowano również o braku przepisów praktyki umownej określającej czas, jaki mają zamawiający na podpisanie umowy od chwili wyłonienia wykonawcy, a także o możliwości podpisania umowy przed rozstrzygnięciem przez sąd zastrzeżeń związanych z postępowaniem.

   

 •  

  Wojewoda Świętokrzyski informuje, że 30 kwietnia 2012 roku upływa, wynikający z przepisów ustaw samorządowych, termin składania przez samorządowców oświadczeń majątkowych.
  Przewodniczący rad miast i gmin oraz przewodniczący rad powiatów, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie, a także Marszałek Województwa i Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego powinni do końca kwietnia dostarczyć do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach swoje oświadczenia majątkowe wraz zeznaniami podatkowymi - wypełnione według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

 •  

   

  Przed kieleckim Antykwariatem Naukowym im. Andrzeja Metzgera zainaugurowano konkurs „Koci Grzbiet" o nagrodę wojewody i burmistrza Wąchocka. Ma on na celu upowszechnianie dbałości o precyzję i poprawność języka polskiego w życiu publicznych.

  Laureatami mogą być osoby publiczne, które są autorami najciekawiej skonstruowanej wypowiedzi. Wyróżnienie ma być okazją do uchwycenia oryginalnych, nietuzinkowo zbudowanych konstrukcji myślowych, a nie językowych błędów. Ograniczeniem materii poddanej ocenie może być jedynie wyobraźnia i zasób językowy autorów wypowiedzi.
  Kandydatami do „Kociego Grzbietu" mogą być osoby publiczne związane z regionem świętokrzyskim, których wypowiedź została zarejestrowana lub istnieje możliwość jej wiernego odtworzenia. Prawo zgłaszania do nagrody jest powszechne. Dotyczy osób prywatnych, instytucji, dziennikarzy, językoznawców, wszystkich wrażliwych i wnikliwych obserwatorów życia publicznego.

  Zgłoszenie należy przesłać w formie pliku dźwiękowego lub cytatu z podaniem imienia i nazwiska autora wypowiedzi oraz fakultatywnie danych zgłaszającego (imię, nazwisko, telefon, e-mail) na adres poczty elektronicznej: agata.wojda@kielce.uw.gov.pl z dopiskiem „Koci Grzbiet". Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl

   

 •  

   

  Trwa ogłoszony przez wojewodę konkurs pod hasłem "Trud i siła mojej rodziny". Przedsięwzięcie jest organizowane w ramach X Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Jego celem jest propagowanie wartości rodzinnych, promowanie współczesnej rodziny jako środowiska wsparcia i wychowania młodzieży, promowanie więzi międzypokoleniowych i wzajemnego szacunku.

  Aby przystąpić do konkursu, należy przygotować literacką pracę pisemną w formie prozaicznej (np. esej, opowiadanie, list, rozprawka) ma temat „Trud i siła mojej rodziny". Praca może zostać wzbogacona o dodatkowe elementy, np. zdjęcia, rysunki. Uczestnikami przedsięwzięcia mogą być rodziny zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego. Więcej szczegółów w regulaminie dostępnym na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl.

  Organizatorami konkursu są Wojewoda Świętokrzyski oraz Zespół ds. Rodziny i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Patronat medialny nad inicjatywą objęło „Echo Dnia".

   

 •  

  „Ludobójstwo Ormian" to tytuł wystawy, którą wojewoda otworzyła w holu urzędu wojewódzkiego. Na ekspozycję składa się dziesięć zdjęć ukazujących akty ludobójstwa i wypędzeń, które miały miejsce w Turcji w latach 1915-1917.
  24 kwietnia 1915 roku rząd turecki wydał rozporządzenie nakazujące aresztowanie i zgładzenie ormiańskiej inteligencji. Rozpoczęto deportację Ormian zamieszkujących Anatolię do Syrii i Mezopotamii. W wyniku tej operacji setki tysięcy Ormian zmarło z głodu albo zostało brutalnie zamordowanych przez tureckich żołnierzy. Wystawę można oglądać do końca tygodnia.

 •  

   

  Z dr Aleksandrą Wentkowską, Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Praw Obywatelskich spotkała się w wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Tematem rozmowy była działalność Punktu Przyjęć Interesantów RPO, który z inicjatywy Posła na Sejm RP Artura Gierady, rozpoczął swą działalność w budynku urzędu wojewódzkiego.

  Punkty Przyjęć Interesantów RPO zostały utworzone w kilku miastach, aby umożliwić obywatelom bezpośredni kontakt z przedstawicielami Biura Rzecznika. Wszystkie przyjęte sprawy (oprócz anonimów) są rozpatrywane, a niektóre o aspekcie generalnym, po przeanalizowaniu, brane są pod uwagę przy sporządzaniu wystąpień generalnych RPO kierowanych do organów administracji publicznej.

  Wczoraj odbył się pierwszy dyżur kieleckiego punktu przyjęć. Dyżury takie będą organizowane co trzy miesiące w pokoju nr 10 w budynku głównym urzędu wojewódzkiego. Wszelkie sprawy do Biura Rzecznika można ponadto kierować na adres poczty elektronicznej: biurorzecznika@brpo.gov.pl