"Okrąglak" nr 235 (2012-06-06) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 235 (2012-06-06)


 •  

   

  Projekt „Piłka na zgodę to fair play", zgłoszony przez powiat starachowicki, zajął pierwsze miejsce w prestiżowym konkursie „Bezpieczeństwo imprez sportowych" ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

  Konkurs zorganizowany został dla samorządów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej", a jego celem było promowanie bezpieczeństwa imprez sportowych poprzez dofinansowanie wybranych projektów. Zwycięzca otrzymuje 50 tysięcy złotych.

  - Konkurs wyłonił te podmioty, które w swych działaniach skupiły się w szczególności na stworzeniu warunków dla dzieci i młodzieży do bezpiecznego uczestniczenia w masowych imprezach sportowych i popularyzowaniu zasad kulturalnego kibicowania - mówi Maciej Pańpuch, pełnomocnik wojewody do spraw ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. - Komisja konkursowa wzięła pod uwagę także te projekty, które kształtowały nawyki prawidłowego zachowania się w trakcie sportowych imprez - dodaje.

  W swym projekcie organizowania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży, powiat starachowicki szczególny nacisk położył na kulturę kibicowania i bezpiecznego uczestniczenia w imprezach masowych. Idea projektu doskonale wpisała się w przygotowania do Euro 2012.

   

 •  

   

  Legendę o „Łyścu i Łysicy" przeczytała dzieciom wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. W Domu Środowisk Twórczych w Kielcach odbył się finał akcji „Mama w wielkim mieście".

  Przedsięwzięcie, zorganizowane przez wojewodę oraz Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych „Lewiatan" w ramach kampanii „Świętokrzyskie horyzonty przedsiębiorczości", trwało przez tydzień. Miało na celu podjęcie działań wspierających osoby dyskryminowane na rynku pracy. - Według statystyk, większość osób bezrobotnych stanowią kobiety, co więcej, mniej niż połowa kobiet jest aktywna zawodowo. Chcemy zmienić taki stan rzeczy. Naszym zamierzeniem jest ukazanie, że łączenie życia zawodowego i rodzinnego jest możliwe - podkreśliła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  W ramach tygodnia, na terenie całego województwa, organizowane były seminaria dla przedsiębiorców oraz kobiet, poruszające zagadnienia związane z prawem pracy, zarządzaniem czy budowaniem swojego wizerunku. Na zakończenie organizatorzy przygotowali specjalną atrakcję dla mam i dzieci. Było nią wspólne czytanie świętokrzyskich podań i legend ze zbioru Zenona Gierały. Dodatkową niespodzianką były ciekawe konkursy dla dzieci. Oprócz wojewody bajki czytały również: współwłaścicielka firmy „Dorbud" Dorota Tworek, aktorka teatru „Kubuś" Małgorzata Oracz, Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł oraz Joanna Gergont, redaktor naczelny Polskiego Radia Kielce.

   

 •  

   

  Od 26 czerwca dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą musiały posiadać własny dokument podróży.

  Zmiana dotyczy tylko dzieci, które zostały wpisane do paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 r., bowiem od sierpnia 2006 r. stosowana jest zasada „jedna osoba, jeden paszport" i nie ma już możliwości wpisania dziecka do paszportu rodzica. Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców od 26 czerwca br. wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

  Od 26 czerwca tracą ważność wpisy dzieci w paszportach rodziców. Od tego dnia dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, przy przekraczaniu granicy muszą posiadać własny dokument podróży. Dokumentem podróży dla dzieci może być paszport, paszport tymczasowy oraz - w zależności od celu podróży - dowód osobisty. Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica nie ma wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza.

  Biorąc pod uwagę zbliżające się wakacje, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zwróciło się do wszystkich urzędów wojewódzkich, aby wnioski paszportowe dzieci, których wpis w paszporcie rodziców traci ważność 26 czerwca br. były realizowane priorytetowo. Ze swojej strony MSW dołoży wszelkich starań, aby produkcja dokumentów paszportowych dla osób, których wpisy w paszportach rodziców tracą ważność, była jak najszybsza.

   

 •  

   

  Wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci na letni wypoczynek rozpoczyna Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach.

  Kontrole będą prowadzone wspólnie ze świętokrzyską policją przez całe wakacje, czyli w czasie, kiedy w całej Polsce spodziewać się można wzmożonego ruchu autokarów przewożących dzieci na kolonie i obozy. Inspektorzy będą sprawdzać m.in. trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów oraz przestrzeganie czasu pracy kierowców. Organizatorzy wyjazdów mogą także sami zgłosić potrzebę kontroli autokaru. Wystarczy z odpowiednim wyprzedzeniem podać przewidywany czas i miejsce odjazdu oraz zgłosić taką potrzebę pod nr telefonu 41 362-54-00.

   

 •  

   

  Specjalna ogólnopolska Infolinia drogowa 19111 została uruchomiona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przed mistrzostwami Euro 2012. Dzięki niej będzie można uzyskać informacje o sytuacji na drogach krajowych.

  Infolinia będzie funkcjonować także po mistrzostwach. Ogólnopolska Infolinia drogowa 19111 jest obsługiwana przez uproszczony pięciocyfrowy numer typu AUS, kierujący wszystkie połączenia w sprawie informacji drogowej do Punktu Informacji Drogowej w centrali GDDKiA, który na bieżąco zbiera informacje z oddziałów Dyrekcji. Od maja kierowcy mają do dyspozycji jeden, prosty numer, zamiast dotychczasowych 16 regionalnych numerów do poszczególnych punktów informacji w oddziałach GDDKiA oraz dwóch do punktów w centrali GDDKiA. Nie muszą się zastanawiać, który oddział Punktu Informacji Drogowej jest właściwy do udzielenia im informacji drogowej w obrębie ich aktualnej lokalizacji.

  Powstanie infolinii jest również jednym z elementów kampanii informacyjnej w związku z turniejem EURO 2012. Po zakończeniu turnieju infolinia będzie nadal funkcjonowała zgodnie z poniżej zaprezentowanym schematem. Numer jest osiągalny z całego kraju ze wszystkich sieci zarówno stacjonarnych, jak i komórkowych, bez wybierania prefiksu strefowego. Cudzoziemcy po zalogowaniu się do którejkolwiek z sieci w Polsce mogą wybierać numer na tych samych zasadach. Informacje będą przekazywane również w językach: rosyjskim, niemieckim, angielskim. W pierwszej kolejności to pracownicy centrali PID będą udzielać informacji. W razie potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych/aktualnych danych z punktów informacji drogowej, funkcjonujących przy oddziałach GDDKiA, będą chwilowo zawieszać rozmowę by przy pomocy drugiej linii zdobyć wiedzę umożliwiającą udzielenie rozmówcy wyczerpującej odpowiedzi, ewentualnie przekierują rozmowę do właściwych oddziałów. Docelowo przewiduje się rozwiązanie, które umożliwi automatyczne kierowanie rozmów z numeru 19111 do poszczególnych PID w oddziałach, właściwych dla lokalizacji użytkownika. W tej chwili trwa analiza możliwości technicznych wdrożenia takiego rozwiązania.

   

 •  

   

  Sytuacja Romów mieszkających w Sandomierzu była tematem spotkania zorganizowanego przez pełnomocnika wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych.

  W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miasta w Sandomierzu, wzięli udział przedstawiciele władz miasta i reprezentanci mniejszości romskiej z powiatu sandomierskiego. Omówiono sytuację Romów zamieszkujących na terenie Sandomierza oraz ustalono formę współpracy. Spotkanie prowadził Gerard Bah, pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych. Do jego obowiązków należy m.in. współpraca z organami administracji, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami na obszarze województwa realizującymi zadania na rzecz mniejszości. Pełnomocnik podejmuje także działania na rzecz respektowania praw mniejszości oraz przeciwdziałania dyskryminacji osób należących do mniejszości.

   

 •  

   

  „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych" to projekt wdrażany w naszym województwie w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Funkcję Instytucji Realizującej pełni wojewoda.

  Całkowity budżet przewidziany na realizację projektu wynosi 7 milionów franków szwajcarskich, w tym 80% środków zostanie przeznaczone na infrastrukturę, a 20% na podnoszenie kwalifikacji personelu merytorycznego i medycznego jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Montaż finansowy danego projektu będzie kształtował się na poziomie: 85% - wkład strony szwajcarskiej, 15% - wkład beneficjenta (możliwe jest zwiększenie wkładu własnego beneficjenta).

  Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie przewidziane jest na październik 2012 r. Nabór potrwa nie krócej niż 3 miesiące. Obecnie trwają prace związane z przygotowywaniem ostatecznego kształtu procedury naboru wniosków do dofinansowania, jednocześnie przygotowywane są szkolenia dla potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosku. Wojewoda prowadzi prace związane z powołaniem Komitetu Sterującego Szwajcarsko-Polskim Programem Współpracy w województwie świętokrzyskim, który odpowiadać będzie za wybór projektów do dofinansowania. Realizacja projektu jest przewidziana na okres 2012-2015 r.

  Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w punkcie informacyjno-konsultacyjnym (III piętro, pokój 349) w godzinach pracy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pytania można również wysyłać drogą elektroniczną na adres: anna.romanczyk@kielce.uw.gov.pl.