"Okrąglak" nr 236 (2012-06-21) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 236 (2012-06-21)


 •  

   

  List intencyjny dotyczący partnerstwa dla transplantacji w województwie świętokrzyskim podpisano w urzędzie wojewódzkim. Wśród piętnastu sygnatariuszy tego dokumentu znaleźli się wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, konsultant krajowy ds. transplantologii klinicznej prof. Wojciech Rowiński oraz wicemarszałek województwa Grzegorz Świercz.

  Wszyscy wyrazili tym samym gotowość wspólnego działania na rzecz realizacji programu pod nazwą Partnerstwo dla Transplantacji w województwie świętokrzyskim. Jego celem jest ratowanie życia i przywracanie zdrowia przede wszystkim przez zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych, rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych, utworzenie stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach, a także uzyskanie społecznej akceptacji dla idei transplantacji. Sygnatariusze listu obowiązują się prowadzić wszelkie działania stymulujące rozwój transplantacji w regionie świętokrzyskim wykorzystując swoje doświadczenie oraz umiejętności zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą.

  - To jest kontynuacja rozpoczętego kilka lat temu dzieła, moment, kiedy wreszcie uda się stworzyć odpowiedni system w dziedzinie transplantologii. Składa się on z trzech elementów: mentalności, koordynacji oraz specjalistycznego zaplecza medycznego. To praca w kilku obszarach, wszystkie z nich wymagają ogromnych starań - powiedziała wojewoda. Prof. Wojciech Rowiński, inicjator podpisania listu intencyjnego, przyznał, że stworzenie systemu było możliwe dzięki zaangażowaniu wojewody, a aktywność i sukces programu będzie zależał od nas wszystkich.

  Do podpisania dokumentu zostali zaproszeni także prezes Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, prezydent Kielc, starosta jędrzejowski, dyrektor „Poltransplant", rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, zastępca dyrektora Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, a także lekarze konsultanci wojewódzcy do spraw: transplantologii klinicznej, neurologii, neurochirurgii oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

   

 •  

   

  Inna konstrukcja ramowego planu kształcenia, nowe przedmioty nauczania czy definicja „godziny do dyspozycji dyrektora szkoły" - to podstawowe założenia rozporządzenia minister edukacji narodowej, które zagoszczą w polskich szkołach od września tego roku.

  Fundamentalną zmianą w planach będzie pojawienie się w miejsce tygodniowego wymiaru godzin (na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne) minimalnych liczb godzin przeznaczonych na te zajęcia w całym cyklu kształcenia. Określono też tygodniowy wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach poszczególnych typów szkół i ustalono minimalne liczby godzin w cyklu kształcenia zawodowego, a 2 godziny tygodniowo przeznaczono na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych. Ponadto określono odpowiednimi rozporządzeniami wymiar godzin nauczania religii i etyki, języka mniejszości narodowych i etnicznych lub języka regionalnego.

  Nowa ustawa również jasno określa, które z przedmiotów w szkole ponadgimnazjalnej mogą być nauczane w zakresie podstawowym i rozszerzonym. I tak tylko w podstawowym uczone będą wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa, w zakresie podstawowym i rozszerzonym - język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka oraz tylko w zakresie rozszerzonym: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

  Misją szkoły jest troska o wszechstronny rozwój każdego ucznia, dlatego powołano do życia tzw. przedmiot uzupełniający i stworzono dla kilku z nich podstawy programowe. Są to przyroda, historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce i zajęcia artystyczne. Szkoły mogą jednak stworzyć własny przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, ale jego program został włączony do szkolnego zestawu nauczania przez dyrektora szkoły. Daje to szkole możliwość przyciągnięcia kandydatów na uczniów interesującą ofertą edukacyjną. Wyróżnienie pięciu przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym sprawia, że dotychczasową profile ofert szkół należy zaktualizować, gdyż, np. klasa z rozszerzonymi informatyką, matematyką i językiem angielskim, nie będzie miała racji dalszego bytu, bowiem wśród przedmiotów rozszerzonych brakuje któregokolwiek z listy przedmiotów uprzywilejowanych. Te zmiany mają doprowadzić do kształcenia bardziej praktycznego i przede wszystkim efektywnego i elastycznego. Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, www.men.gov.pl

   

 •  

   

  Jeszcze tylko przez dwanaście dni cudzoziemcy nielegalnie przebywający w Polsce mogą składać do wojewody wniosek o zalegalizowanie swego pobytu. Do tej pory z prawa do, trwającej od początku roku, abolicji skorzystało w naszym regionie ponad pięćdziesiąt osób. Wnioski przyjmowane będą do 2 lipca.

  Z abolicji mogą skorzystać m.in. cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 r. i których pobyt jest nielegalny od 1 stycznia 2012 roku (czyli momentu wejścia w życie ustawy) oraz cudzoziemcy przebywający w Polsce nieprzerwanie co najmniej od 1 stycznia 2010 r., którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy. Szczegóły dotyczące abolicji dla cudzoziemców dostępne są w specjalnej zakładce na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl.

   

 •  

   

  Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba wzięła udział w rocznicowych uroczystościach Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury-Nurt" na Wykusie.

  Spotkanie harcerzy i środowisk kombatanckich odbyło się w rocznicę śmierci majora Jana Piwnika „Ponurego". Wziął w nim udział jeden z ostatnich żołnierzy „Ponurego" - Zdzisław Rachtan „Halny". Podczas dwudniowych obchodów złożono kwiaty przed pomnikiem 1918-1920 roku oraz przy krypcie „Ponurego" w krużgankach opactwa cystersów w Wąchocku. Na polanie partyzanckiej na Wykusie odbyły się główne uroczystości, zainaugurowane mszą świętą pod przewodnictwem opata wąchockiego klasztoru.

  W tym roku przypada 100. rocznica urodzin majora „Ponurego", pochodzącego Janowic k. Ostrowca Świętokrzyskiego legendarnego dowódcy partyzanckiego.

   

 •  

   

  Akcję profilaktyczno-edukacyjną w ramach obchodów Dni Walki z Rakiem zorganizowano w punkcie informacyjnym urzędu marszałkowskiego. W badaniach wzięła udział wojewoda.

  Inicjatywa miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę systematycznego poddawania się badaniom profilaktycznym oraz na konieczność zmian w zachowaniach zdrowotnych. Wszyscy, którzy odwiedzili punkt mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań stężenia glukozy we krwi, poziomu ciśnienia tętniczego oraz poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Badania wykonywali pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.

   

 •  

   

  Porozumienia ze starostami dotyczące programu „Aktywny samorząd" podpisała w urzędzie wojewódzkim dyrektor świętokrzyskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W uroczystości uczestniczyła wojewoda.

  Projekt przewiduje powierzenie realizacji programu adresowanego do indywidualnych osób niepełnosprawnych samorządom powiatowym. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program „Aktywny samorząd" umożliwi samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych.

  Porozumienia w jego ramach zostały zawarte z czternastoma powiatami. Wnioski osób niepełnosprawnych dotyczyć mogą dofinansowania m. in. do zakupu i montażu oprzyrządowania, zakupu wózka o napędzie elektrycznym czy specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Środki finansowe dla każdego powiatu będą przekazane po podpisaniu umowy. Ostateczna ich wysokość zależna jest od liczby osób niepełnosprawnych zamieszkujących powiat. Wysokość dotacji zależna będzie również od liczby wniosków złożonych na terenie danego powiatu. PFRON w roku 2012 na realizację programu na terenie całego kraju przeznaczył 115 mln zł.