"Okrąglak" nr 239 (2012-08-01) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 239 (2012-08-01)


 •  

   

  W związku z sygnałem otrzymanym od Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji dotyczącym niedostatecznej - w wielu przypadkach - realizacji zadań powierzonych zarządzającym obszarami wodnymi, wojewoda przypomina o obowiązkach nałożonych przepisami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

  Za zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych (poza parkami narodowymi i krajobrazowymi oraz terenami, na których prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub rekreacji) odpowiada właściwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta. „Z otrzymanych informacji wynika, że zarządzający obszarami wodnymi w wielu przypadkach niedostatecznie wywiązują się ze swoich obowiązków. Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości należą niewłaściwe zabezpieczanie obszarów wodnych, brak informacji o zakazie kąpieli oraz brak regulaminów korzystania z obiektów. Z uwagi na powyższe argumenty zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zapewniających właściwe wykonanie zadań oraz zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku nad wodą oraz utrzymania porządku publicznego na podległych Państwu obszarach wodnych" - napisała wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba w piśmie skierowanym do świętokrzyskich samorządowców.

  Zarządzający kąpieliskiem powinien umieścić, w ogólnie dostępnym miejscu, informacje dotyczące zasad korzystania z akwenu wodnego oraz sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi. Do obowiązków zarządzającego, zgodnie z wolą ustawodawcy, należy także wytyczanie strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz wydzielanie brodzika dla dzieci, zapewnienie stałej kontroli przez ratowników wodnych, utworzenie stanowiska do obserwacji kąpieliska, wyposażenie w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze czy oczyszczanie powierzchni dna z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek. Z kolei obowiązkiem osób pływających, kąpiących się czy uprawiających sporty wodne jest zapoznanie się z informacjami na temat bezpieczeństwa. Zarządzający kąpieliskiem może także nie wpuścić na jego teren (lub zażądać jego opuszczenia) te osoby, których zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środków odurzających.

  Obowiązująca od początku tego roku, wspomniana na wstępie, ustawa określa między innymi warunki bezpieczeństwa osób korzystających z akwenów wodnych, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego oraz zakres ich obowiązków i zasady finansowania działalności, podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się lub uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych, a także nadzór i kontrolę nad ratownictwem wodnym.

   

 •  

   

  Trwa kampania wojewody świętokrzyskiego „Bądź zawsze bezpieczny - 2012" Akcja ma na celu propagowanie bezpiecznych zachowań wśród mieszkańców naszego regionu.

  Ideą kampanii jest zapoznanie mieszkańców województwa z zasadami bezpieczeństwa osobistego, zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zasadami prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz numerem alarmowym 112. Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba promowała kampanię wśród kuracjuszy sanatorium „Marconi" w Busku-Zdroju. Na spotkanie przy muszli koncertowej uzdrowiska przybyło kilkaset osób. W trakcie imprezy, z udziałem buskich policjantów, można było zobaczyć pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu specjalistów ze świętokrzyskiego oddziału PCK czy pokaz tresury psów policyjnych. Cykliści mogli również przy specjalnym stoisku oznakować rowery, a każdy z kuracjuszy odwiedzających festyn otrzymał upominki przypominające o bezpieczeństwie.

  Wicewojewoda Grzegorz Dziubek, wraz z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji, promował bezpieczeństwo wśród kierowców parkujących przy Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Kierujący otrzymali opaski odblaskowe oraz breloczki z instrukcją pierwszej pomocy.

  Kampanii wojewody partnerują: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Świętokrzyski Zarząd Okręgowy PCK oraz PHT SUPON sp. z o. o. Kielce, akcję wspierają Muzeum Zabawek i Zabawy, Radio Kielce, Państwowa Inspekcja Pracy oraz KRUS. „Bezpieczna" akcja potrwa do końca września.

   

 •  

   

  W obchodach Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego uczestniczył wicewojewoda Grzegorz Dziubek. Gośćmi uroczystości byli: wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz oraz zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Rokita.

  - Policjant to zawód trudny, naznaczony poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Decydując się na służbę w Policji dokonali Państwo zaszczytnego, ale też niezwykle trudnego wyboru. Nawet, gdy zdejmujecie mundur, nie przestajecie pełnić swej służby. Jesteście zawsze zobowiązani do reagowania na przypadki bezprawia oraz do niesienia pomocy tym, którzy jej od Was oczekują. - mówił wicewojewoda.

  Podczas uroczystości, które odbyły się na Placu Artystów w Kielcach, dwudziestu funkcjonariuszom wręczono odznaki Zasłużony Policjant. Łącznie, w garnizonie świętokrzyskim, wyróżnienie to otrzymało 52 policjantów. Po oficjalnej części obchodów, dla zgromadzonych zagrała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej w Katowicach oraz zorganizowano festyn pod hasłem „Policja Mieszkańcom".

   

 •  

   

  Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje o ostrożność podczas zbierania i jedzenia grzybów. Porad dotyczących m. in. przynależności gatunkowej grzybów udzielają grzyboznawcy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

  W okresie letnim i jesiennym, wzorem lat ubiegłych, takie porady będzie można uzyskać od pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Jagiellońskiej 68 w dni powszednie w godzinach od 7.25 do 15. Na stronie internetowej stacji, www.wsse-kielce.pl, można również zapoznać się z poradnikiem zbieracza grzybów. Podobne dyżury będą pełniły Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w Jędrzejowie, Kielcach, Końskich i Ostrowcu Świętokrzyskim (dyżury grzyboznawców) oraz w Sandomierzu, Starachowicach i Staszowie (dyżury klasyfikatorów grzybów), również w godzinach urzędowania stacji.

  Inspekcja sanitarna informuje również, że w dniach od 10 do 17 września br. organizowany jest kurs dla kandydatów na grzyboznawców. Ukończenie kursu będzie jednoznaczne z uzyskaniem uprawnień grzyboznawcy. Uczestniczyć w kursie, który odbędzie się w Karpicku koło Wolsztyna (województwo wielkopolskie) może każdy z wykształceniem wyższym lub średnim. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września i należy je składać w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ulica Noskowskiego 23, Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (nr telefonu: (61) 854 48 46, fax: (61) 854 48 12, e-mail: oddzial.grzyboznawczy@wssepoznan.pl).

   

 •  

   

  Gminy mogą ponownie ubiegać się o pieniądze na zatrudnianie asystentów rodziny. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwiększyło poziom dofinansowania. Oferty można składać jeszcze do piątku.

  W związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny 2012" ministerstwo ogłosiło drugą edycję konkursu ofert. Zadaniem, które będzie podlegało dofinansowaniu w formie dotacji jest zatrudnienie w 2012 r. asystentów rodziny. Kwota maksymalna przewidziana na jednego asystenta wynosi 2.500 zł miesięcznie.

  W poprzedniej edycji dofinansowaniu podlegać mogło nie więcej niż 70 proc. kwoty wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (nie więcej jednak niż 70 proc. kwoty 1.812 zł). Gminy, które otrzymały dotację w I edycji konkursu, mogą ubiegać się o dotację wyrównującą warunki dofinansowania do obowiązujących w II edycji. Oferty należy składać we właściwym urzędzie wojewódzkim do piątku, 3 sierpnia. Więcej informacji na stronie MPiPS.

   

 •  

   

  Z polskimi dziećmi z Wilna, zaproszonymi przez Fundację Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ulanów Wileńskich, spotkał się wicewojewoda Grzegorz Dziubek.

  Grupa gości z polskiej szkoły z Nowej Wilejki, wraz z goszczącymi ją przedstawicielami Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika oraz Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach, zwiedziła budynek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Punktem kulminacyjnym spaceru było spotkanie w sali konferencyjnej w "okrąglaku", podczas którego wicewojewoda opowiadał dzieciom o pracy w urzędzie oraz zachwalał najpiękniejsze zakątki województwa świętokrzyskiego. Wizytę w Polsce zaplanowano na 10 dni. Program obejmuje wycieczki krajoznawcze po Kielcach i województwie świętokrzyskim oraz trzydniowy pobyt w Zakopanem.