"Okrąglak" nr 240 (2012-08-22) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 240 (2012-08-22)


 •  

   

  Podsumowano pilotażowy okres funkcjonowania numeru alarmowego 112. Spotkaniu w siedzibie Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego przewodniczyła wojewoda.

  Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego zostało uruchomione w systemie testowym 18 czerwca, przejmując obsługę ruchu alarmowego kierowanego na telefon 112, od policji i straży pożarnej. Działanie WCPR podlega bezpośrednio wojewodzie. System obejmuje swoim zasięgiem Kielce i powiat kielecki. Centrum pracuje w trybie 24-godzinnym. Wszystkie rozmowy prowadzone przez operatorów, jak też przekazane, utrwalane są na rejestratorach stanowiskowych. - Cieszę się, że mamy już za sobą okres testowy. Obecnie centrum wchodzi w etap roboczy, rozwijamy system na podstawie dotychczasowych spostrzeżeń. Zadaniem centrum jest odebranie informacji i, w możliwie najkrótszym czasie, powiadomienie właściwej służby. Na razie numer centrum powiadamiania ratunkowego obsługuje Kielce powiat, ale do końca roku chcemy rozszerzyć obszar o pozostałe regiony województwa - powiedziała Bożentyna Pałka Koruba.

  WCPR wykorzystuje światłowodowe łącza telefoniczne sieci OST 112 (Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna dla obsługi numeru 112). - Jest to element systemu powiadamiania. W jego skład wchodzą policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe, centrum właśnie i dyspozytornie. Dążymy do tego, żeby skonsolidować wszystkie te części. Udało nam się już utworzyć z kilkunastu dyspozytorni pogotowia ratunkowego jedną, centralną. Jesteśmy pierwszym województwem w kraju, które zarządza takim właśnie centralnym ośrodkiem - podkreślił Andrzej Martoś, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW.

  Od dnia uruchomienia (tj. 18 czerwca) do 6 sierpnia WCPR odebrało 35.931 telefonów skierowanych na numer alarmowy 112 (średnio 719 na dobę). Do końca 2012 r. planowane jest rozszerzenie zasięgu działania WCPR na pozostałe powiaty, co jest uzależnione od zakończenia przyłączania komend powiatowych PSP do sieci OST 112.

   

 •  

   

  Organizowany we wrześniu Zlot Szkół im. Janusza Korczaka był tematem konferencji prasowej wojewody. Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

  Dla uświetnienia obchodów oraz przybliżenia nauczycielom, dzieciom i młodzieży sylwetki ,,Starego Doktora", a także dla promocji Kielc i regionu świętokrzyskiego w dniach 17-18 września 2012 r w Kielcach odbędzie się Ogólnopolski Zlot Szkół im. Janusza Korczaka. Udział w zlocie zadeklarowały 74 szkoły z 14 województw - łącznie 144 uczniów oraz 81 nauczycieli z terenu całej Polski. - Zamierzeniem zlotu jest żywe spotkanie z postacią Janusza Korczaka, jego przesłaniem, dziełem życia oraz pracą. Z tego powodu nie zaplanowaliśmy wygłaszania referatów, uczestnicy spotkania będą brali udział m.in. w zajęciach plastycznych oraz warsztatach muzycznych, punktem kulminacyjnym będzie natomiast marsz jedności - poinformowała wojewoda.

  W harmonogramie zlotu znalazły się m.in. zajęcia, podczas których zaprojektowany zostanie Order im. Janusza Korczaka dla ludzi poświęcających się bezinteresownie dla dobra dzieci, zwiedzanie Kielc oraz wizyta w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Jednym z najważniejszych punktów w programie zlotu będzie marsz jedności szkół noszących imię Janusza Korczaka. Organizatorami zlotu są: wojewoda, marszałek województwa oraz kurator oświaty.

   

 •  

   

  Przed kieleckim Pomnikiem Czynu Legionowego odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. Obchody zorganizowano pod patronatem wojewody świętokrzyskiego, a uczestniczył w nich wicewojewoda Grzegorz Dziubek.

  Odczytano Apel Poległych, oddano salwę honorową i złożono kwiaty przed pomnikiem. Wręczone zostały także medale i odznaczenia oraz mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Decyzją prezydenta przyznano również pamiątkowe odznaczenia Gwiazdy Iraku, Czadu i Afganistanu. „Niech na wołanie Polski nie zabraknie żadnego z jej wiernych i prawych synów, co wzorem ojców i dziadów pokotem położą wroga u stóp Rzeczypospolitej" - przypomniał wicewojewoda słowa Józefa Piłsudskiego sprzed 92 lat. - Zwycięstwo w 1920 roku było wynikiem bezgranicznego oddania i determinacji. Udowodniło, że naród ma w sobie siłę, by sprostać wszelkim wyzwaniom - powiedział Grzegorz Dziubek.

  Dzień 15 sierpnia został przywrócony w 1992 roku przez Sejm RP jako Święto Wojska Polskiego, obchodzone w rocznicę Bitwy Warszawskiej, decydującej bitwy wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

   

 •  

   

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska co roku, na podstawie prowadzonych badań monitoringowych, ocenia stan poszczególnych elementów środowiska w naszym regionie.

  Oceny te są podstawą do podejmowania działań naprawczych tam, gdzie przekroczone zostały standardy. Oceniana jest również jakość powietrza, która w ostatnich latach w całej Polsce ze względu na zapylenie wymaga poprawy. Znowelizowana w kwietniu br. ustawa Prawo ochrony środowiska zobligowała służby wojewody do sprawowania nadzoru nad terminowym uchwalaniem programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz wykonywaniem zadań określonych w tych programach i planach.

  Za uchwalenie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych odpowiada sejmik województwa, natomiast za realizację zadań odpowiedzialni są odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta oraz inne podmioty. Zadania mające na celu poprawę jakości powietrza, szczególnie pod kątem zanieczyszczenia pyłami drobnymi, są bardzo różnorodne, a dotyczą m.in.: modernizacji ogrzewania węglowego, docieplania budynków, poprawy stanu technicznego i przebudowy dróg czy przestrzegania zakazu spalania śmieci. Terminy realizacji tych zadań są zróżnicowane. Niektóre dotyczą końca bieżącego roku, ale większość ma zostać zrealizowana w kolejnych latach. Podjęcie działań i zakończenie ich realizacji w przedziałach czasowych określonych w uchwale jest konieczne, gdyż niedotrzymanie terminów skutkować będzie nałożeniem kar pieniężnych w wysokości od 10.000 do 500.000 zł.

  Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska apeluje zwłaszcza do samorządów lokalnych o podejmowanie przypisanych zadań, w tym określonych również w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, celem uniknięcia zapowiadanych sankcji.

   

 •  

   

  Tegoroczną kampanię wojewody „Potrzebuję rodziców od zaraz" zainauguruje V Świętokrzyski Zjazd Rodzin Zastępczych, który odbędzie się 8 września w Sandomierzu. Zgłoszenia można nadsyłać do jutra.

  Organizatorem zjazdu jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Misja Nadziei", w ramach projektu „Dając nadzieję i miłość". Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym przez wojewodę oraz starostę sandomierskiego. W trakcie spotkania zaplanowano m.in. konferencję szkoleniową „Dając nadzieję i miłość", zajęcia dla dzieci - zwiedzanie starego miasta i sandomierskiego zamku oraz piknik rodzinny dla wszystkich uczestników imprezy.

  Zgłoszenia udziału w spotkaniu przyjmowane są do 23 sierpnia br. (pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub faksem) na adres: Nowy Garbów 10, 27-620 Dwikozy, tel./fax 15 8341490, e-mail: wilczki5@wp.pl

   

 •  

   

  Rozpoczęła się wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Ministerstwo Finansów uruchomiło środki w wysokości 1 miliona złotych.

  Przekazanych zostało już ponad 680 tys. zł, kwota niepodzielonych środków wynosi nieco ponad 381 tys. zł. Dotacje otrzymają 192 osoby z 10 gmin województwa (dla 128 osób przyznano zasiłki do 6 tys. zł, a 64 osobom - do 20 tys. zł). Przed dwoma dniami wojewoda wystąpiła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o uruchomienie kolejnych środków z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 1.500.000 zł.