"Okrąglak" nr 246 (2012-11-21) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 246 (2012-11-21)


 •  

   

  Debatą na temat bezpieczeństwa w czasie masowych imprez sportowych zakończył się dwudniowy konwent wojewodów w Kielcach. Gośćmi honorowymi spotkania byli: Michał Deskur - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Włodzimierz Karpiński - sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Jacek Foks - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

  Oprócz przedstawicieli rządu, w debacie, która odbyła się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wziął udział Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, a także reprezentanci prokuratury, Polskiego Związku Piłki Nożnej i klubów piłkarskiej Ekstraklasy. Uczestnicy spotkania rozmawiali o kierunkach zmian w ustawie o bezpieczeństwie masowym, by zapobiegać wydarzeniom, które mogłyby zagrażać kibicom, sportowcom i publiczności imprez masowych.

  Celem debaty było również wypracowanie planu koordynacji wszystkich służb podczas wydarzeń sportowych i imprez kulturalnych, organizowanych na stadionach. Podstawą do dyskusji był także film obrazujący przypadki naruszania bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas masowych imprez sportowych. - Do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia imprezy niezbędne jest wspólne działanie służb i organizatorów, by nie dopuścić do zdarzeń, które mogą zagrażać życiu bądź zdrowiu uczestników. Zachowania pseudokibiców oraz przestępców często są nieprzewidywalne, na szczęście organizatorzy imprez dysponują narzędziami, które mogą wykorzystywać, aby skutecznie zapobiegać niebezpiecznym zdarzeniom - powiedziała wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  Dzień przed debatą, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, pod przewodnictwem wiceministra Włodzimierza Karpińskiego, wojewodowie odbyli roboczą naradę. W trakcie dyskusji rozmawiano o stanie przygotowań Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz raporcie na temat negatywnych zjawisk pogodowych, przygotowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

   

 •  

   

  Uroczystości związane z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się w Kieleckim Centrum Kultury. Imprezę poprzedziła konferencja prasowa z udziałem wojewody Bożentyny Pałki-Koruby. Konferencja była okazją do podsumowania działań podjętych w zakresie pomocy społecznej w regionie świętokrzyskim w trakcie mijającego roku.

  Z informacji przekazanych przez wojewodę wynika, że w województwie istnieje 258 jednostek, które zajmują się udzielaniem pomocy w różnych aspektach. W bieżącym roku domy pomocy społecznej otrzymały dodatkowo ponad 5 mln 144 tys. zł na bieżącą działalność, ośrodki pomocy społecznej otrzymały natomiast ponad 1 mln 306 tys., a środowiskowe domy samopomocy 430 tys. 390 zł. Dodatkowo z budżetu państwa pozyskano środki na resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pn. „Asystent Rodzin" dla gmin (763 tys. 744 zł), „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego" (6 powiatów otrzymało łącznie ponad 36 tys. zł), programy - „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" (blisko 272 tys. zł) i „Wsparcie dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka" (11 powiatów otrzymało łącznie ponad 307 tys. zł), a także dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (5 gmin otrzymało w sumie prawie 2 mln 247 tys. zł).

   Wojewoda przypomniała także, że do końca roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Celem projektu, o którym mowa, jest podniesienie jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W ramach konkursu zostanie rozdysponowane ponad 17 mln zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje publiczne i organizacje non-profit prowadzące domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

  Wojewoda, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, wręczyła wyróżnionym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej placówkom specjalne, okolicznościowe statuetki. Trafiły one do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Nagłowicach, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku. Dziewięciu innym placówkom wręczono listy gratulacyjne.

   

 •  

   

  Blisko 300 zawodników wzięło udział w V Biegu Niepodległości organizowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego Bożentynę Pałkę-Korubę i Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Impreza odbyła się w przeddzień Święta Niepodległości.

  Trasa, która liczyła w tym roku 2800 metrów, rozpoczynała się na ulicy Ściegiennego przy Wojewódzkim Domu Kultury i dalej wiodła przez ulice Jana Pawła II, Czerwonego Krzyża, Wesołą, Mickiewicza, przez Plac Wolności, ulice Sienkiewicza, Dużą, Rynek, Małą, przez Plac Marii Panny, z metą na ulicy Zamkowej przy Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej „Wzgórze Zamkowe". Pięciu najlepszych biegaczy pokonało dystansu w czasie poniżej 9 minut.

  Tegoroczny bieg klasyfikowano w ośmiu kategoriach: szkoły podstawowe dziewczęta i chłopcy , szkoły gimnazjalne dziewczęta i chłopcy, szkoły średnie dziewczęta i chłopcy oraz kategoria open kobiety i mężczyźni. Godzinę przed biegiem głównym wystartowali młodzi sportowcy. Trasa o długości nieco ponad jednego kilometra zaczynała się również przy Wojewódzkim Domu Kultury i dalej biega ulicami Jana Pawła II, Duża, Sienkiewicza, Mała, przez Plac Marii Panny z metą na ulicy Zamkowej. Bieg wśród „podstawówek" ukończyło 76 dzieci, a najszybszy zawodnik zanotował czas niewiele ponad 4 minuty.

  Pełne wyniki V Biegu Niepodległości dostępne są na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl (w zakładce „Aktualności").

   

 •  

   

  Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczyła wyróżnionym uczniom, m.in. z powiatu koneckiego, wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich.

   Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

  Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, a kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski. Wniosek o jego przyznanie, zatwierdzony przez radę szkoły, dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a kurator oświaty - za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej - Prezesowi Rady Ministrów. Po raz pierwszy Prezes Rady Ministrów przyznał stypendia w 1997 r..

   

 •  

   

  Projekt „Niepełnosprawni - sprawni na rynku pracy" realizuje Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób pozostających bez zatrudnienia, posiadających lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Wsparciem objętych zostanie łącznie 50 osób z województwa świętokrzyskiego. Uczestnicy projektu mogą liczyć na przygotowanie merytoryczne (tj. szkolenia) z następującego zakresu: „sprzedawca - kasjer (z obsługą komputera, urządzeń fiskalnych i terminali kart płatniczych)", „administracyjno - biurowa obsługa firmy", „pracownik małej gastronomii z elementami organizacji przyjęć okolicznościowych" oraz „komputerowa obsługa magazynu i sprzedaży hurtowej".

  W ramach projektu zagwarantowany jest również bezpłatny udział w indywidualnym poradnictwie zawodowym. Szczegółowe informacje oraz wymogi dotyczące możliwości udziału w niniejszym projekcie, zamieszczone zostały w regulaminie rekrutacji oraz Regulaminie uczestnictwa w projekcie, dostępnych na stronie internetowej www.kswp.org.pl.