"Okrąglak" nr 249 (2013-01-16) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 249 (2013-01-16)


 •  

   

  Konferencja „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskim systemie edukacji" odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Otworzyła ją wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie regulacji prawnych, diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, przekazania rekomendacji dotyczących procesu kształcenia i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także zapewnienia bezpieczeństwa uczniom odmiennym kulturowo i wielojęzycznym. Cennym było również zaprezentowanie dobrych praktyk w tym zakresie realizowanych na terenie województwa. - Rozmawiając o problemach edukacyjnych dzieci z rodzin wielokulturowych, musimy pamiętać, że dotyczy to wszystkich spraw związanych z edukacją w szkołach, a dodatkowo dotyka problematyki akceptacji wynikającej z odmienności językowej i kulturowej. To obszary szczególnie wrażliwe, dotyczą bowiem dyskryminacji, a niejednokrotnie również przemocy. O tym trzeba rozmawiać i prowadzić odpowiednią edukację, aby problem wyeliminować - powiedziała wojewoda.

  Do udziału w konferencji organizatorzy zaprosili przedstawicieli władz samorządowych, organizacji wspierających i współpracujących z mniejszościami narodowymi i etnicznymi, policji, dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, psychologów poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników pomocy społecznej, wychowawców młodzieży, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa, wielokulturowości i wielojęzyczności w świętokrzyskich szkołach. W trakcie dyskusji referat „Działania podejmowane na rzecz dzieci romskich przez MAiC" wygłosiła Agnieszka Gajewska, koordynator Rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a o wsparciu dzieci wielojęzycznych i wielokulturowych w edukacji w świetle obowiązujących aktów prawnych mówiła Teresa Kmiecik, zastępca dyrektora wydziału nadzoru pedagogicznego zespołu ds. wspomagania Kuratorium Oświaty w Kielcach.

  Spotkanie było także okazją do omówienia funkcjonowania poznawczego i językowego dzieci romskich w polskim systemie edukacji, a także zwrócenia uwagi na przemoc rówieśniczą w środowisku szkolnym. Konferencja była m.in. efektem działań Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji mających na celu upowszechnienie informacji o funkcjonowaniu w systemie edukacji dzieci wielojęzycznych i wielokulturowych, w tym również dzieci romskich. Organizatorami spotkania byli: Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji.

   

 •  

   

  W dniu 14 stycznia 2013 r. Komisja Wojewódzka, powołana zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego, zakończyła ponowną weryfikację wniosków o dofinansowanie zadań w ramach naboru uzupełniającego programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II- Bezpieczeństwo - Dostępność -Rozwój" na 2013 rok, co do których złożone zostały zastrzeżenia.

  15 stycznia wojewoda zatwierdziła ostateczną listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2013 roku w ramach programu. Według tej listy dofinansowanie mogą uzyskać 24 zadania, z czego: na drogi powiatowe - 5 zadań w 50% i 2 zadania odpowiednio: w 29,1% (maksymalna kwota dotacji 3 mln) i 20,59%; na drogi gminne - 16 zadań w 50% i 1 zadanie w 35,09%.
  Lista zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania zadań w ramach programu przekazana została do zatwierdzenia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji. Szczegóły (w tym ostateczna lista rankingowa po zastrzeżeniach oraz arkusz oceny merytorycznej wniosków) na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl

   

 •  

   

  Wicewojewoda Grzegorz Dziubek uczestniczył w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, powstającego przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

  Nowy oddział będzie się mieścił w jednopiętrowym budynku, o łącznej powierzchni ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych i zostanie połączony z gmachem szpitala specjalnym łącznikiem. Koszt inwestycji wyniesie 16 milionów złotych, a zakończenie budowy planowane jest na jesień tego roku.

   

 •  

   

  Akcja „Bezpieczne ferie" trwa w województwie świętokrzyskim. Funkcjonariusze „drogówki", przy wsparciu inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, prowadzą działania mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży wyjeżdżającym na zimowiska oraz wracającym z wypoczynku.

  Policjanci wraz z inspektorami ITD kontrolują stan techniczny autokarów oraz sprawdzają uprawnienia kierowców. Szczególną uwagę zwracają na sposób przewożenia dzieci w autokarach i w samochodach osobowych oraz na prędkość jazdy, sprawdzają także stan trzeźwości kierowców. Przypominamy rodzicom i opiekunom, że jeśli na miejsce zbiórki podjedzie autokar, co do którego będą mieli podejrzenia, że jest niesprawny albo też zachowanie kierowcy będzie wskazywało, że może być pod wpływem alkoholu - należy wówczas wezwać policję. Sugestię skontrolowania pojazdu można również zgłosić do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach.
  Szczegóły na stronach internetowych www.swietokrzyska.policja.gov.pl oraz www.witd.kielce.pl

   

 •  

   

  Wiersze Urszuli Kozłowskiej „Co najbardziej lubią dzieci" oraz „Dobra wróżka" czytała dzieciom z Przedszkola Samorządowego nr 34 w Kielcach wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

  Spotkanie z maluchami odbyło się w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom". Kampania trwa już blisko 12 lat, w tym czasie jej organizatorom udało się zmienić świadomość społeczną dotyczącą roli czytania w rozwoju dziecka i zwrócić uwagę, że czytanie maluchom jest najlepszą inwestycją w ich przyszłość.

   

 •  

   

  Od 17 stycznia będzie można składać wnioski i odbierać paszporty w dowolnym organie paszportowym na terenie całego kraju. Między innymi takie udogodnienia wprowadza nowa ustawa o dokumentach paszportowych - informuje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

  Obowiązujące obecnie przepisy nakazują złożenie wniosku paszportowego do organu paszportowego właściwego dla miejsca zameldowania, a nie faktycznego miejsca pobytu. - Jest to fundamentalna zmiana w procesie aplikowania o paszport. Zapewni ona obywatelom w sposób oczywisty oszczędność finansową, eliminując często podróże niejednokrotnie na dość znaczne odległości do właściwego, ze względu na meldunek, wojewody - mówi Mariusz Cołoszyński, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Tak przełomowa zmiana jest możliwa do zrealizowania dzięki działającej od 6 lat centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych paszportów. W takim rejestrze, do którego dostęp ma każdy organ paszportowy w kraju i za granicą, znajdują się kompletne informacje o dokumentach wydawanych od 2002 roku. Paszporty wydane wcześniej nie są ujęte w ewidencji, bowiem ich ważność upłynęła z końcem 2011 roku. Uzupełnianie ewidencji przez urzędników w czasie rzeczywistym uniemożliwia próby składania wniosków paszportowych w kilku punktach. Należy jednak pamiętać, że paszport można odebrać tylko w tym samym organie, gdzie wcześniej złożony został wniosek.

  W wyjątkowych sytuacjach związanych z ochroną życia i zdrowia obywatela lub z trudnościami w prowadzeniu przez niego działalności zawodowej lub społecznej, a także w przypadkach dotyczących bezpieczeństwa państwa, tej samej osobie można wydać drugi paszport. W takim wypadku, po uzyskaniu pozytywnej decyzji ministra spraw wewnętrznych, wniosek paszportowy również będzie można złożyć w dowolnym organie paszportowym, co tym samym zwolni obywatela z obowiązku stawienia się w siedzibie ministerstwa. Poszerzono również katalog przypadków, w których mogą być wydawane paszporty tymczasowe. Przyjęte zmiany umożliwią także wydawanie takich dokumentów nie tylko w sytuacjach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny, ale również w udokumentowanych, nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.