"Okrąglak" nr 252 (2013-02-27) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 252 (2013-02-27)


 •  

  Porozumienia dotyczące utworzenia miasteczek ruchu drogowego w Skarżysku-Kamiennej i Jędrzejowie podpisała wojewoda z władzami samorządowymi.
  Celem budowy „miasteczek" jest prowadzenie profesjonalnych zajęć profilaktycznych, wzmacniających system edukacji szkolnej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowym. Miasteczka ruchu drogowego pozwolą na podniesienie bezpieczeństwa na polskich drogach oraz promowanie bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego.
  Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży. Miasteczko ruchu drogowego uczy bezpiecznych zasad poruszania się w ruchu drogowym, kształtuje nawyki prawidłowego poruszania się na drodze. Na jego terenie będą przeprowadzane egzaminy na kartę rowerową i motorowerową dla młodzieży. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 •  

   

  Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs „Maluch 2013 - edycja 1", organizowany w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch".

  Dofinansowywane zostaną, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie) poprzez: utworzenie miejsc opieki (budowa, adaptacja, wyposażenie lokali i budynków), organizację miejsc opieki u dziennego opiekuna oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki. O dotację mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Podmioty niepubliczne i publiczne mogą brać udział w programie jako podmioty współpracujące z gminami na rzecz rozwoju i funkcjonowania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w roku 2013.

  Do konkursu można zgłaszać zadania dwuletnie, realizowane w latach 2012-2013 lub 2013-2014. Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 18 marca 2013 r. do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także przesyłać w formie elektronicznej na adresy e-mail: maluch@mpips.gov.pl, bzfe23@kielce.uw.gov.pl i bzfe18@kielce.uw.gov.pl. Informacji o programie udzielają pracownicy Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego: Anna Bugajniak, tel. (41) 342-18-97 oraz Przemysław Rasała, (41) 342-19-74. Szczegóły także na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl, w zakładce „Maluch".

   

 •  

   

  Do 15 marca można składać wnioski o przyznanie nagrody wojewody „Laur Świętokrzyski 2012".

  Nagroda ma charakter honorowy i jest wyróżnieniem dla osób oraz instytucji szczególnie aktywnych w obszarach będących przedmiotem oceny w danym roku. Obecnie przyznana zostanie w pięciu kategoriach: „Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie", „Innowacyjna gmina", „Człowiek roku", „Lider społeczeństwa obywatelskiego" oraz „Fair Play".

  Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem www.kielce.uw.gov.pl. Uprawnionym do złożenia wniosku jest każda osoba fizyczna lub osoba prawna zamieszkująca lub mająca swoją siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego. Termin składania dokumentów mija 15 marca. Wnioski należy kierować do Sekretarza Zespołu Doradców na adres Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e mail: prasa02@kielce.uw.gov.pl, fax: 41 342 16 93. Wnioski winny posiadać wszystkie wymagane załączniki, które wymienione są na formularzu. Gala finałowa „Laura Świętokrzyskiego" odbędzie się 19 kwietnia w Kieleckim Centrum Kultury.

   

 •  

   

  W uroczystościach z okazji 71. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową uczestniczył wicewojewoda Grzegorz Dziubek. Hołd żołnierzom Armii Krajowej oddali kombatanci, parlamentarzyści, reprezentanci władz miasta i województwa, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Kielc.

  „Armia Krajowa jest integralną częścią historii Polskiego Państwa Podziemnego i wraz z nim stanowi wielkie narodowe dziedzictwo. Dla pokolenia czasów wojny była „radością i dumą" dla nas pozostanie symbolem tych samych wartości - patriotyzmu, heroicznego poświęcenia, symbolem narodowej dumy. Ideały wyrażone w słowach: Bóg, Honor, Ojczyzna nigdy nie straciły swojej aktualności. Warto do nich wracać i przypominać je naszej młodzieży, często zagubionej w dzisiejszej rzeczywistości. Żołnierze AK mogą stanowić wzorzec właściwych postaw obywatelskich" - mówił wicewojewoda przed kieleckim pomnikiem Armii Krajowej. Rozkazem gen. Władysława Sikorskiego, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, 14 lutego 1942 roku Związek Walki Zbrojnej został przemianowany na Armię Krajową - najlepiej zorganizowaną w tamtym okresie armię podziemną w Europie.

   

 •  

   

  Przepisy zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wejdą w życie 5 marca. Dopuszczają one m.in. stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy, wprowadzają możliwość różnicowania stawek opłat, zwolnień przedmiotowych czy dopłat.

  Aby ułatwić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uiszczania opłaty przez właścicieli nieruchomości, ustawa „śmieciowa" wprowadza możliwość poboru opłaty w drodze inkasa. Ustawa ta nadaje także samorządom uprawnienia organu egzekucyjnego w odniesieniu do należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegóły zawarte są w ustawie z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013, poz. 228).

   

 •  

   

  Rozpoczyna się II edycja konkursu prasowego "Fundusze Europejskie - rejestruj zmiany". Organizatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Konkurs adresowany jest do dziennikarzy prasy lokalnej i regionalnej, a przedmiotem oceny jury będą artykuły poruszające tematykę wykorzystania unijnych dotacji.

   Zgodnie z regulaminem, do konkursu mogą być zgłaszane minimum trzy artykuły prasowe (każdy o liczbie co najmniej 1500 znaków), opublikowane w okresie od 1 września 2012 roku do 31 marca 2013 roku na łamach prasy lokalnej lub regionalnej. Ocenie podlegają wyłącznie artykuły opublikowane w drukowanych wydaniach gazet. Nagrody dla autorów zwycięskich tekstów przyznawane będą w dwóch kategoriach: prasa lokalna i prasa regionalna. W każdej z nich zdobyć można: za I miejsce - 7000 zł, II - 5000 zł i III - 3000 zł. Nagrodzone zostaną również redakcje tytułów prasy lokalnej i regionalnej, na łamach których opublikowane zostały teksty nagrodzonych autorów: I miejsce - 5000 zł, II - 4000 zł i III - 3000 zł.

  Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz z artykułami prasowymi przesłać w terminie do 10 kwietnia 2013 roku na adres: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Informacji, Promocji i Szkoleń, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, z dopiskiem konkurs „Fundusze Europejskie - rejestruj zmiany". Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

   

 •  

   

  Trwa akcja składania rocznych zeznań podatkowych za 2012 rok. Urzędy skarbowe w województwie świętokrzyskim oraz Izba Skarbowa w Kielcach uruchomiły specjalne telefony informacyjne dla podatników.

   Urzędy skarbowe w województwie świętokrzyskim prowadzą kampanię informacyjną mającą na celu rozpowszechnienie wśród podatników i płatników składanie zeznań podatkowych drogą elektroniczną. Jest to najprostszy i najszybszy sposób wypełnienia obowiązku podatkowego bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę www.e-deklaracje.gov.pl, gdzie znajdują się niezbędne informacje oraz oprogramowanie do przesyłania zeznań i deklaracji podatkowych drogą elektroniczną autoryzowane przez resort finansów.

  W tym roku termin na złożenie zeznania PIT upływa we wtorek, 30 kwietnia. Podatnicy mają możliwość uzyskania informacji na temat stosowania przepisów prawa podatkowego przez połączenie telefoniczne z Krajową Informacją Podatkową pod numerami: z tel. stacjonarnego: 801 055 055, z tel. komórkowego: (22) 330 0330. Szczegóły na stronie internetowej www.kip.gov.pl Telefony informacyjne oraz dane teleadresowe urzędów skarbowych województwa świętokrzyskiego dostępne są na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (w dziale: Aktualności) oraz Izby Skarbowej w Kielcach.