"Okrąglak" nr 262 (2013-09-04) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 262 (2013-09-04)

 


  •  

Nabór ogłoszony

Wojewoda Świętokrzyski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań na kolejną edycję „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" przewidzianego na rok 2014.

Na realizację programu dla województwa świętokrzyskiego w przyszłym roku przeznaczono dotację w kwocie 50.500 tys. zł. Dotacja na dofinansowanie jednego zadania może wynieść do 3.000 tys. zł. Dotacja udzielana będzie w wysokości nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowanych jego realizacji, zaś wkład własny będzie stanowił nie mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, a powiat ziemski - nie więcej niż dwóch zadań. Istnieje możliwość zwiększenia limitu zadań dla miast na prawach powiatu o jedno zadanie.

Nabór wniosków przeprowadzany jest w terminie od 1 do 30 września 2013 roku. Wnioski o dofinansowanie zadań należy składać na adres: Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w sekretariacie wydziału, w pokoju 735 (w godzinach urzędowania: od 7.30 do 15.30) lub przesłać pocztą z takim wyprzedzeniem, aby zostały doręczone w godzinach urzędowania ŚUW przed upływem 30 września 2013 r. Datą złożenia wniosku jest data wpływu do urzędu wojewódzkiego. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane od wnioskodawców dokumenty to: wniosek o dofinansowanie, zgłoszenie o zamiarze prac budowlanych/pozwolenie na budowę/zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, uchwała intencyjna organu stanowiącego wnioskodawcy o zagwarantowaniu środków na realizację zadania, umowa/porozumienie o partnerstwie, porozumienie i uchwała w sprawie przekazania zarządzania drogą oraz mapa sytuacyjno-poglądowa obrazująca lokalizację odcinków dróg objętych zadaniem oraz ich połączenia z drogami publicznymi wyższej kategorii.

Ocena wniosków przez komisję wojewódzką, a następnie ogłoszenie przez wojewodę list rankingowych wniosków zakwalifikowanych do realizacji w 2014 r. odbędzie się zgodnie z harmonogramem realizacji programu, tj. do 31 października 2013 r.

 

  •  

Mistrzostwa ratowników

Wojewoda otworzyła XII Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie, które odbyły się na terenie ośrodka wypoczynkowego przy zalewie w Chańczy.

W tegorocznych zawodach najlepszą w klasyfikacji generalnej okazała się drużyna WOPR Starachowice I. Kolejne miejsca na podium zajęli ratownicy z OSP w Brzeziu oraz OSP w Kowali. Dalej sklasyfikowani zostali Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Busko-Zdrój II, OSP Wola Jachowa I, Komenda Powiatowa PSP Pińczów I. Wśród pań najlepsze były ratowniczki z OSP Chroberz, które pokonały drużyny z Wielkiej Wsi i Śladkowa Małego.

W zawodach wystartowało 61 zespołów, z czego 19 drużyn Państwowej Straży Pożarnej, 31 drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej, 10 Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz 1 drużyna policyjna. Jedna drużyna nie ukończyła zwodów. Najstarszy zawodnik tegorocznych mistrzostw miał 64 lata i reprezentował drużynę OSP Tursko Małe, najmłodszy, 13-letni, zawodnik startował w zespole „Kalmar” Starachowice. W zmaganiach wzięło udział ponad 235 ratowników, którzy rywalizowali ze sobą w sześciu konkurencjach. Wśród nich wyścig równoległy na łodziach motorowych, wyścig drużynowy na łodziach motorowych (łodziach szybkich), wiosłowanie łodzią, wyścig drużynowy na pontonie z pagajami (krótkie wiosła), reanimacja na fantomie oraz rzut rzutką rękawową do celu.

Mistrzostwa zorganizowane zostały przez Wojewodę Świętokrzyskiego we współpracy ze Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim PSP, Zarządem Wojewódzkim WOPR, Świętokrzyskim Oddziałem Okręgowym PCK. Koordynatorem mistrzostw był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.

 

  •  

Konto w ZIP coraz popularniejsze

Kilkaset osób skorzystało z możliwości założenia osobistego konta w Zintegrowanym Systemie Pacjenta, przy specjalnym stanowisku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP), jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu i jego finansowaniu, gromadzone od 2008 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przez dwa dni konto założyć było można w urzędzie wojewódzkim - na co dzień można to zrobić osobiście w każdym oddziale NFZ, należy pamiętać o dowodzie osobistym. Rejestrując się w ZIP można uzyskać szybki dostęp do informacji o prawie do świadczeń zdrowotnych, wiedzę o leczeniu i udzielonych świadczeniach oraz o przepisanych lekach, a także informację o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie leczenia.

Aby mieć dostęp do informacji o swoim leczeniu, danych medycznych i finansowaniu udzielonych świadczeń należy zapoznać się z zasadami korzystania z ZIP, a następnie wejść na stronę rejestracji i wypełnić zamieszczony formularz. Po wypełnieniu wniosku trzeba udać się z dowodem osobistym do oddziału NFZ w celu uzyskania danych dostępowych (identyfikator użytkownika oraz tymczasowe hasło). Po ich otrzymaniu można zacząć korzystać z serwisu. Zarówno rejestracja, jak i korzystanie z serwisu są bezpłatne.

Żeby korzystać z serwisu nie wystarczy rejestracja na stronie internetowej. Udostępniane informacje o pacjencie są tak zwanymi „danymi wrażliwymi” i zgodnie zasadami ochrony danych osobowych podlegają szczególnej ochronie. Dlatego wymagana jest osobista wizyta w siedzibie NFZ.

Wszystko o Zintegrowanym Informatorze Pacjenta na stronie https://zip.nfz.gov.pl.

 

  •  

Życzenia dla rolników

Życzenia świętokrzyskim rolnikom z okazji dożynek składają wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba oraz wicewojewoda Grzegorz Dziubek.

„Doroczne obchody Święta Plonów są hołdem składanym rolnikom za ich ciężką pracę. Tradycja łamania się chlebem, upieczonym ze świeżo zebranych ziaren pozostaje jedną z piękniejszych w polskiej kulturze ludowej. Dziękujemy za pielęgnowanie i kontynuowanie tego wspaniałego zwyczaju w duchu wzajemnego zrozumienia oraz poczucia solidarności. Taka postawa jest wzorem dla młodego pokolenia oraz świadectwem wartości pracy w relacjach z drugim człowiekiem. Życzymy wszystkim rolnikom zdrowia i wytrwałości w codziennej pracy. Oby zawsze spotykała się ona z życzliwością i uznaniem”.

 

  •  

Zlot SHL-ek

VII Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych odbył się w skansenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Motoryzacyjnej imprezie patronowała wojewoda.

Na cykliczne spotkanie, cieszące się ogromną popularnością wśród miłośników motoryzacji, przybyło ponad 300 pojazdów, w tym wiele zabytkowych motocykli i samochodów. Oprócz kieleckich SHL-ek, goście zlotu mogli podziwiać m.in. dawne „Junaki", skutery „Osa", maszyny BMW, WFM, a także „Sokoła 600", radzieckiego „iża” czy najstarszego na zlocie NSU z 1932 r. Wśród wielu dawnych aut szczególnie podobały się Hanomag z lat międzywojennych i Ford Mustang z 1966 r. oraz rodzimy autobus San H27. Tegoroczna impreza wypadła w 75. rocznicę rozpoczęcia w kieleckiej Hucie „Ludwików" seryjnej produkcji motocykli SHL. W ramach zlotu odbyły się próby sprawnościowe i pokazy oraz tradycyjna parada motocykli.

 

  •  

Można zgłaszać projekty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór projektów rezerwowych do Listy Projektów Indywidualnych w Działaniu IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Nabór projektów rezerwowych na LPI PO RPW dotyczy projektów, których wartość wynosi nie mniej niż 8 mln PLN dla projektów obejmujących wyłącznie budowę/rozbudowę obwodnic oraz 20 mln PLN dla pozostałych projektów. Mają one polegać na: budowie, bądź modernizacji odcinków dróg wojewódzkich Polski Wschodniej, które usprawnią połączenia komunikacyjne pomiędzy województwami, ośrodkami miejskimi oraz poprawią dostęp do terenów inwestycyjnych, atrakcji turystycznych, przejść granicznych, a także do sieci dróg krajowych lub międzynarodowych i innych miejsc ważnych dla rozwoju gospodarczego regionów. Wsparciem objęta zostanie również budowa i przebudowa obwodnic, mostów, tuneli, wiaduktów, estakad oraz węzłów i skrzyżowań w ciągach tych dróg. Ponadto wspierana będzie budowa obwodnic miast w ciągach dróg krajowych. Kwalifikowalne będą wyłącznie projekty drogowe realizowane w ciągach drogowych wyznaczonych w PO RPW.

Szczegóły na stronie internetowej PARP - http://porpw.parp.gov.pl