"Okrąglak" nr 261 (2013-08-21) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 261 (2013-08-21)


 

 

Pieniądze dla szpitala

Ponad 2 miliony zł na wyposażenie nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego otrzymał Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. O dodatkowe środki wnioskowała wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Pieniądze pochodzą z ogólnej rezerwy budżetowej i przeznaczone są na zakup podstawowego wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, na potrzeby nowo wybudowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Decyzje o przyznaniu środków podjął Prezes Rady Ministrów. - Dziękuję i jednocześnie gratuluję wszystkim, którzy brali udział w skonstruowaniu wniosku o uruchomienie tych środków. Na pozytywną decyzję z pewnością miał fakt fantastycznej kondycji finansowej szpitala oraz jego dynamika rozwoju - powiedziała wojewoda.

Dyrektor placówki Jan Gierada zapewnił, że pieniądze te są jednoznaczne z dużo wyższą jakością udzielania pomocy oraz zapowiedział otwarcie nowego SOR-u na początek października.

 

 

Pomoc dla poszkodowanych rolników

Rząd przyjął Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego. Zakłada on, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła udzielać pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych.

W ramach programu producenci rolni, którzy ponieśli szkody w 2013 roku w wyniku powodzi, huraganu, gradu i deszczu nawalnego powyżej 30% średniej rocznej produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody albo 3 lat w okresie pięcioletnim, będą mogli ubiegać się m.in. o kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji, odraczanie terminu płatności składek na ubezpieczenie społeczne i rozłożenie ich na dogodne raty,  odroczenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pomoc w wysokości 100 zł na 1 ha upraw rolnych lub 10 zł na 1 m2 upraw znajdujących się w tunelach foliowych lub szklarniach, kwalifikujących się do likwidacji czy też zastosowanie ulg w podatku rolnym za 2013 r.

Kwota pomocy będzie pomniejszona o połowę, jeżeli producent rolny w dniu wystąpienia powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego nie miał ubezpieczonych, co najmniej 50% upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, od co najmniej jednego z ryzyk: suszy, powodzi, gradu, huraganu, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego, piorunu, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Rząd przyjął także nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR. Dzięki temu m.in. wprowadzono możliwość realizacji (określonego w Programie pomocy dla rolników i producentów rolnych) wsparcia w formie pomocy w wysokości 100 zł na 1 ha UR lub 10 zł na 1 m2 oraz dopłat do kredytów na wznowienie produkcji rolnej oraz uproszczono procedurę ubiegania się o kredyt na wznowienie produkcji rolnej, polegającą na zrezygnowaniu z wydawania zgód przez ministra właściwego do spraw rolnictwa na uruchomienie tych kredytów oraz wydawania przez wojewodów rolnikom opinii o zakresie i wysokości szkód. Producent rolny będzie musiał uzyskać od wojewody jedynie potwierdzenie na protokole wystąpienia szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Umożliwiono także ubieganie się o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej po szkodach spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne producentom rolnym, w gospodarstwach, w których szkody nie przekroczą 30% średniej rocznej produkcji rolnej z ostatnich 3 lat poprzedzających rok, w którym poniesiono szkody - w ramach pomocy de minimis. Kredyt w formule de minimis będzie udzielany na podstawie protokołu oszacowania szkód.

Zgodnie z przepisami  znowelizowanego rozporządzenia pomoc w wysokości 100 zł na 1 ha upraw rolnych lub 10 zł na 1 m2 upraw znajdujących się w tunelach foliowych lub szklarniach, kwalifikujących się do likwidacji będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wysokości kwalifikującej uprawę do likwidacji oraz stawki pomocy wynoszącej 100 zł na 1 ha zniszczonej uprawy rolnej lub 10 zł na 1 m2 zniszczonych upraw w szklarniach lub tunelach foliowych.

Wydatki na wypłatę dla rolników środków z programu zaplanowano w wysokości 89,35 mln. zł. Wnioski o pomoc będzie można składać dzień po ogłoszeniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw do  dnia 30 września 2013 r.  -  na formularzu, który zostanie udostępniony przez ARiMR.

 

 

„Pomaluj mój świat”

Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba zaprasza do przyłączenia się do akcji „Pomaluj mój świat”, której efekty można zauważyć na zniszczonych i pomazanych do niedawna ścianach kieleckich ulic. Projekt realizowany jest w ramach programu „Razem bezpieczniej”.

Akcja przyniosła nadspodziewanie dobry efekt w stolicy województwa, stąd pomysł, by rozszerzyć jej oddziaływanie na cały region świętokrzyski. Organizatorzy projektu wystosują specjalne listy zapraszające miasta powiatowe do wzięcia udziału w tej kampanii. - Akcja na pewno zachęci tę grupę młodzieży, która ma potrzebę ekspresji plastycznej. Jestem przekonany, że formuła projektu zda egzamin również w miastach powiatowych i gminach miejskich, bowiem street art to sztuka nowoczesna, modna i inspirująca. Opinie mieszkańców Kielc są jednoznaczne, a szczególne zadowolenie budzi fakt, że ze ścian znikają wulgaryzmy i bohomazy – mówi Maciej Pańpuch, pełnomocnik wojewody ds. ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań.

Celem projektu „Pomaluj mój świat” jest przede wszystkim zmniejszenie zjawiska wandalizmu i dewastacji murów budynków miejskich, czyli bloków, szkół, urzędów wśród młodzież w wieku od 13 do 21 lat, w tym wychowanków świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych. Instruktorzy mają za zadanie pokazać młodym ludziom alternatywę do wulgarnych napisów, faszystowskich haseł czy obscenicznych rysunków. Priorytetem tego pomysłu jest pokazanie młodzieży, że mają realny wpływ na wygląd ich miasta, najbliższego otoczenia. Takie skoordynowane działania pozwolą zatem uniknąć chaosu twórczego na osiedlach i w centrum miasta.

W ramach akcji zorganizowano szereg imprez towarzyszących, między innymi konkurs „Bezpieczne Świętokrzyskie”, którego podstawowym celem była popularyzacja bezpiecznych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży czy projekt „Eko sztuka miasta” – przedsięwzięcie, w efekcie którego na zniszczonych elewacjach powstały murale promujące ochronę środowiska i kontakt z przyrodą. Uznanie i dotację finansową Narodowego Centrum Kultury zyskał natomiast, organizowany wspólnie ze stowarzyszeniem „Spektrum Możliwości”, projekt „Barwy Języka Polskiego”, który polegał stworzeniu osiemnastu grafik ściennych promujących poprawną polszczyznę w gminach województwa świętokrzyskiego. Organizowano również cykliczne akcje w efekcie których artystyczną elewację zyskały budynki szkół, przedszkoli, przystanków autobusowych, bramy kamienic, a nawet osiedlowe śmietniki.

Inicjatywa „Pomaluj mój świat” powstała jako nieformalna grupa wolontariuszy, jednak ideą szybko zyskała przychylność Wojewody Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielce, Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz firmy „Zemax” i Składu Budowlanego „Zachęta”.

 

 

Dzieci u wojewody

Wojewoda spotkała się w urzędzie wojewódzkim z grupą polskich dzieci z rodzin mieszkających w Smoleńsku.

Młodzi goście przebywają w Polsce na wakacjach, a wśród wielu atrakcji mają także w planach zwiedzanie najciekawszych miejsc województwa świętokrzyskiego. Do tej pory zwiedzili już m.in. klasztor na Św. Krzyżu oraz kieleckie Muzeum Zabawek i Zabawy, a przed nimi wycieczki do Krakowa, Sandomierza i Tokarni. Całe dnie wypełniają im zabawy, warsztaty oraz zajęcia na basenach i kąpieliskach. Dzieci wrócą do Rosji 22 sierpnia.

 

 

Brakuje krwi

Wojewoda apeluje do mieszkańców województwa o oddawanie krwi. Tego najcenniejszego leku dramatycznie brakuje w świętokrzyskich szpitalach.

Największy problem jest z krwią wszystkich grup z antygenem RH minus, a Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach realizuje jedynie około 60-70 procent zamówień ze szpitali. W wyniku takiej sytuacji w naszym regionie wykonywane są jedynie zabiegi ratujące życie, wstrzymywane są natomiast operacje planowe. Nie najlepiej wygląda także sytuacja z osobami przewlekle chorymi.

Krew można oddawać codzienne w godzinach dopołudniowych w RCKiK w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 66 oraz w oddziałach terenowych w Końskich, Skarżysku-Kamiennej, Staszowie, Starachowicach, Sandomierzu i Ostrowcu Świętokrzyskim.