"Okrąglak" nr 268 (2013-12-18) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 268 (2013-12-18)


Dodatek energetyczny od stycznia

Od 1 stycznia 2014 r. wprowadzone zostanie prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. To nowe zadanie dla wojewody oraz gmin.

Ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nową definicję: odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Minister Gospodarki ogłosił wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r., która dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 11,36 zł/miesiąc;

- składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,77 zł/miesiąc;

- składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,93 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek ten wypłacają gminy, które będą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie.

Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji co kwartał w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał. Dotacje są przekazywane gminom przez wojewodę na podstawie wniosku w miesięcznych ratach. Szczegółowe informacje na ten temat stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl

 

Lista zatwierdzona

Wojewoda zatwierdziła ostateczną listę rankingową (po zastrzeżeniach) wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" na rok 2014.

Zastrzeżenia do wstępnej listy oceny wniosków zgłoszone zostały przez 8 gmin (Daleszyce, Klimontów, Mirzec, Ostrowiec Świętokrzyski, Staszów, Suchedniów, Mniów - droga powiatowa, Radków - droga powiatowa) i 4 powiaty (skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski). Komisja rozpatrzyła zgłoszone zastrzeżenia przez wnioskodawców i ustaliła ostateczną listę rankingową wniosków, która została zaakceptowana przez wojewodę. Szczegóły na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl

 

Finał konkursu

Wicewojewoda Grzegorz Dziubek wręczył nagrody zwycięzcom finału wojewódzkiego XXI edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej. Głównym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie oraz podtrzymanie tradycji obywatelskiego i patriotycznego wychowania młodzieży szkolnej.

Konkurs rozgrywany był na dwóch etapach: szkolnym oraz wojewódzkim. W finale wojewódzkim o laur zwycięzcy ubiegało się 47 uczniów z  25 szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Pierwsze miejsce zajęła Barbara Chachurska z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Reja w Jędrzejowie. Konkurs zorganizowany został przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

 

Raport o stanie środowiska

Ukazał się nowy raport „Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2011-2012”, opracowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. Publikacja ukazuje się co dwa lata jako kontynuacja serii wydawniczej „Biblioteka Monitoringu Środowiska”.

Raport zawiera informacje o jakości poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, opracowane na podstawie wyników badań Państwowego Monitoringu Środowiska, z uwzględnieniem danych ze statystyki publicznej i innych źródeł w zakresie presji, działań naprawczych i sytuacji społeczno-gospodarczej ostatnich lat, a także informacje o gospodarce odpadami, działalności kontrolnej i laboratoryjnej WIOŚ.

Najszerzej przedstawione zostały oceny jakości powietrza atmosferycznego i wód powierzchniowych, które obejmują nowe stanowiska pomiarowe i wskaźniki zanieczyszczeń środowiska, wdrażane dla dostosowania sposobu prowadzenia monitoringu i wykonywania ocen do wymagań dyrektyw UE.

Dzięki wieloletniej współpracy z jednostkami zewnętrznymi raport został wzbogacony o wyniki badań Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, prowadzonego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz o informacje z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, który od wielu lat dofinansowuje badania i pomiary monitoringowe oraz wydania książkowe raportów o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim.

Opracowanie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony środowiska w regionie, a przede wszystkim do przedstawicieli samorządów i administracji państwowej, bibliotek publicznych i uczelnianych, instytutów naukowo-badawczych, społecznych organizacji proekologicznych, specjalistów, studentów i młodzieży szkolnej.

Raport dostępny jest na stronie internetowej WIOŚ Kielce pod adresem: www.kielce.pios.gov.pl

 

Konkurs na sztukę teatralną

Do końca lutego 2014 roku można nadsyłać zgłoszenia do konkursu na krótkie formy teatralne, ogłoszonego w ramach trwającej kampanii wojewody „Inni - nie gorsi”.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiej formy teatralnej w postaci przedstawienia teatralnego o tematyce związanej z propagowaniem tolerancji światopoglądowej, religijnej, seksualnej, narodowościowej, walki z dyskryminacją mniejszości i tzw. „mową nienawiści”. Maksymalna długość przedstawienia to 20 minut.

Artystyczne propozycje muszą być wyłącznie formami autorskimi, nie dziełami zapożyczonymi. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do pojedynczych osób fizycznych, jak i grup, czy zespołów, a w szczególności do amatorskich grup teatralnych z terenu kraju. Zgłoszenie będą przyjmowane pocztą lub osobiście w sekretariacie Biura Wojewody Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2014 r. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego.

 

Wojewoda apeluje

W związku ze wzrostem, przed Nowym Rokiem, handlu materiałami pirotechnicznymi, wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba apeluje o ostrożność w ich użytkowaniu.

Wojewoda wyraża przekonanie, że ewentualne wprowadzenie zakazu sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych zależeć będzie od decyzji władz lokalnych oraz będzie miało charakter czasowy i poprzedzone zostanie stosowną analizą stopnia zagrożenia.