"Okrąglak" nr 270 (2014-02-12) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 270 (2014-02-12)


Projekt społeczny rozpoczęty

Konferencja inaugurująca projekt „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Spotkaniu przewodniczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonuje aktualnie niewielka liczba podmiotów ekonomii społecznej, z których nieliczną grupę stanowią spółdzielnie socjalne – jest ich około 30. Celem projektu jest zachęcenie władz samorządowych w dążeniu do zwiększenia liczby podmiotów ekonomii społecznej, a co za tym idzie budowanie społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie społeczności lokalnych w zwalczaniu wykluczenia społecznego, bezrobocia i braku aktywności osób z trudnościami związanymi z funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Liderem projektu jest Wojewoda Świętokrzyski, instytucjami partnerskimi natomiast: Stowarzyszenie pod nazwą „Inicjatywa i Fundacja Na Rzecz Przedsiębiorczości Społecznej” z Zurichu, Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” z Bałtowa i Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z Łodzi. Przedsięwzięcie realizowane będzie od stycznia do końca września 2014 roku.

Wojewoda od kilku lat promuje tworzenie podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez zachęcenie samorządów lokalnych do przekazywania na zasadzie zlecenia zadań gminy lub powiatu do realizacji m.in. przez spółdzielnie socjalne. Spółdzielnie te nie generują zysków – wypracowują środki na działalność statutową, dlatego też są atrakcyjnym zleceniobiorcą lokalnym. Wojewoda zachęca również samorządy lokalne do zakładania przez te jednostki spółdzielni socjalnych poprzez podejmowanie uchwał organu o powołaniu spółdzielni. Spotkania wojewody oraz pracowników Wydziału Polityki Społecznej ŚUW z przedstawicielami samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedstawicielami chronionego rynku pracy stały się zalążkiem i motywacją do realizacji powyższego projektu oraz powołaniem w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim pełnomocnika ds. wdrażania ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim.

 

Chrońmy swoje dane

Niejednokrotnie słyszymy o sytuacjach nielegalnego posługiwania się dowodem osobistym należącym do innej osoby. Wyłudzone kredyty, zaciągnięte zobowiązania, o których prawowity właściciel dowodu osobistego dowiaduje się z banku lub od komornika.

Czy nie jest czasem jednak tak, że sami - w pewnej mierze - przyczyniamy się do tego? Czy nazbyt niefrasobliwie nie podajemy swoich danych osobowych lub nie pozwalamy na zatrzymanie swojego dowodu osobistego komuś, kto nie jest do tego uprawniony? O szczególną troskę o ochronę swych danych dotyczących tożsamości apeluje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Warto pamiętać, że nikt nie może zatrzymać naszego dowodu osobistego oprócz uprawnionych do tego organów, a uprawnienie takie wynikać musi wprost z przepisów prawa. Oznacza to, że np. przedsiębiorcy nie mają prawa, aby żądać od swoich klientów pozostawiania dowodu osobistego „pod zastaw”. Działania takie nie tylko nie mają umocowania prawnego, ale wiążą się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

Pamiętajmy również, że w przypadku zagubienia dowodu osobistego, dla własnego bezpieczeństwa, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić do najbliższego organu gminy (niekoniecznie do tego, który wydał nasz dowód osobisty), a w przypadku utraty dowodu poza granicami kraju – do najbliższego polskiego konsulatu. Dowód taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy także zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

 

Promocja albumu

„Kalendarz wczorajszych życzeń” to autorski album prezentujący wybraną twórczość światowej sławy artysty plastyka, kielczanina Rafała Olbińskiego i podkreślający jego związki z regionem świętokrzyskim. Artysta, na zaproszenie wojewody, promował unikatowe wydawnictwo podczas spotkania w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach.

„Rafał Olbiński jest dojrzałym, odnoszącym sukcesy, uznanym artystą, który daje świadectwo, że determinacja połączona z talentem i ogromną pracowitością pokonuje bariery kulturowe, cywilizacyjne i pozwala osiągnąć Olimp w swojej dziedzinie. Dla naszych świętokrzyskich kompleksów to istotny sygnał, że droga na światową agorę jest dostępna. Ujmujący jest jego szacunek i życzliwość dla regionu, ludzi, dla korzeni, z których się narodził” – napisała Bożentyna Pałka-Koruba we wstępie do książki.

Wydany przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki album zawiera kilkadziesiąt prac z rożnych okresów twórczości Rafała Olbińskiego. Autor jest absolwentem kieleckiego Liceum im. Stefana Żeromskiego, ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. W 1981 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i wkrótce stal się uznanym malarzem, ilustratorem i projektantem. Za swoje prace otrzymał ponad 150 nagród, w tym m.in. medale przyznawane przez Klub Dyrektorów Artystycznych w Nowym Jorku. W 1994 r. został uhonorowany międzynarodowym Oscarem za Najbardziej Znaczący Plakat Roku, Prix Savignac w Paryżu, a rok później jego plakat zwyciężył w konkursie „Nowy Jork stolicą świata”. Prace R. Olbińskiego znajdują się w kolekcjach takich prestiżowych instytucji jak The National Arts Club w Nowym Jorku czy Smithsonian Institute and Library of Congress w Waszyngtonie.

 

 

„Laur Świętokrzyski” 

Dziś poznamy szczegóły tegorocznej edycji Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski”.

Nagroda ma charakter honorowy i jest wyróżnieniem dla osób oraz instytucji szczególnie aktywnych w obszarach będących przedmiotem oceny w danym roku. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem www.kielce.uw.gov.pl

 

Nowy budynek policji

Nową siedzibę komendy powiatowej oddano do użytku włoszczowskim policjantom. W uroczystości otwarcia wziął udział wicewojewoda Grzegorz Dziubek.

Modernizacja policyjnego budynku przeprowadzona została w ramach, rozpoczętego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2013 roku, „Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji”. Zakłada on ujednolicenie infrastruktury policyjnej we wszystkich jednostkach przy jednoczesnej poprawie ich stanu technicznego, jednak punktem wyjścia dla tych działań jest poprawa warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji. Program realizowany będzie do 2015 roku. Wartość inwestycji wyniosła niewiele ponad 6 milionów 200 tysięcy złotych.

 

 

 

Nominacja do Rady

Renata Murawska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego została powołana do Rady Pomocy Społecznej VII Kadencji na lata 2014-2016.

Rada Pomocy Społecznej jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach pomocy społecznej działającym przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Do zakresu działania Rady należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych, inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej oraz przygotowywanie ekspertyz. Kandydaturę Renaty Murawskiej, zgłoszoną przez wojewodę, zaakceptował minister Władysław Kosiniak-Kamysz.