"Okrąglak" nr 269 (2014-01-23) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 269 (2014-01-23)


Artystycznie o dyskryminacjach

Kalendarz wydany w ramach kampanii społecznej „Inni – nie gorsi” zaprezentowano w kieleckiej Galerii „Winda”. Podczas wernisażu można było obejrzeć wszystkie karty wydawnictwa na wielkoformatowych płytach.

Kalendarz jest artystycznym połączeniem fotografii i tekstów, których układ zmusza odbiorcę do refleksji nad dwunastoma przejawami nietolerancji i dyskryminacji. Jego autorami są Mateusz Wolski i Bartosz Śmietański, na co dzień pracownicy Biura Wojewody Świętokrzyskiego. Kalendarz promuje kampanię wojewody Bożentyny Pałki-Koruby oraz Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Jarosława Szymczyka pod hasłem „Inni – nie gorsi”. Podczas prezentacji każdy z gości otrzymał swój własny egzemplarz. Kalendarze trafiły również do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, którzy objęli honorowy patronat nad przedsięwzięciem. Wydawnictwo zostało dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, potocznie zwanych funduszami norweskimi.

Uroczystość była również finałem konkursu fotograficznego zorganizowanego w ramach kampanii. Pierwszą nagrodę otrzymał Krzysztof Gołuch, którego zdjęcie zdobi okładkę kalendarza. Drugie miejsce przyznano Mieczysławowi Stawarzowi, a trzecie Karmie Fryc. Laureaci mieli nie lada zadanie do wykonania, gdyż ich prace zostały wybrane spośród 168 zgłoszonych do konkursu.  

Kampania wojewody „Inni - nie gorsi” trwa. Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy społecznej na temat rodzajów dyskryminacji i jej przejawów. W ramach akcji odbywa się m.in. seria debat z młodzieżą, podczas których dyskutuje się nad prawami mniejszości w Polsce oraz poszukuje odpowiedzi na pytanie: jak zwiększyć poziom tolerancji w naszym kraju.

Do końca lutego można nadsyłać zgłoszenia do konkursu na krótkie formy teatralne, ogłoszonego w ramach kampanii. Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiej formy teatralnej w postaci przedstawienia teatralnego o tematyce związanej z propagowaniem tolerancji światopoglądowej, religijnej, seksualnej, narodowościowej, walki z dyskryminacją mniejszości i tzw. „mową nienawiści”. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do pojedynczych osób fizycznych, jak i grup, czy zespołów, a w szczególności do amatorskich grup teatralnych z terenu kraju. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego.

 

 

Dodatek energetyczny

Pierwszego stycznia 2014 r. wprowadzone zostało prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. To nowe zadanie dla wojewody oraz gmin.

Ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nową definicję: odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Minister Gospodarki ogłosił wysokość dodatku energetycznego obowiązującą do 30 kwietnia 2014 r., która dla gospodarstwa domowego: prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 11,36 zł/miesiąc, składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,77 zł/miesiąc,  składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,93 zł/miesiąc.

Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie dotacji co kwartał w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał. Dotacje są przekazywane gminom przez wojewodę na podstawie wniosku w miesięcznych ratach. Szczegółowe informacje na ten temat stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl

 

System ujednolicony

Wszystkie zgłoszenia kierowane do numeru 112 są już obsługiwane w centrach powiadamiania ratunkowego, czyli w ramach jednolitego systemu. Proces przejmowania obsługi numeru alarmowego przez centra rozpoczął się w lutym 2012 i do końca tegoż roku System Powiadamiania Ratunkowego obejmował teren kilku miast wojewódzkich. Jednym z pierwszych były Kielce, gdzie Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego zostało uruchomione 18 czerwca 2012 r.

W ubiegłym roku CPR-y przejęły obsługę połączeń do numeru 112 z pozostałego obszaru kraju. W przyszłości w centrach obsługiwane będą też numery alarmowe Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego oraz - fakultatywnie - inne numery (np. pogotowia energetycznego lub gazowego). System działa w modelu operatorskim: centra powiadamiania ratunkowego obsługują zgłoszenia i – przekazując informację na temat zgłoszenia – umożliwiają służbom ratunkowym dostosowanie działań do rodzaju zdarzenia.

Dzięki ujednoliceniu systemu skrócił się czas oczekiwania na odebranie połączenia na numer 112 - w CPR połączenie jest odbierane średnio w ciągu 10 sekund, wcześniej, w systemie rozproszonym, średni czas wynosił 28 sekund. Zwiększyła się tez możliwość dodzwonienia się na numer 112: jeśli jeden CPR jest przeciążony, zgłoszenie jest automatycznie kierowane do innego centrum i tam obsługiwane. Filtrowanie zgłoszeń, głównie szybkie odsiewanie zgłoszeń fałszywych lub złośliwych (np. telefony po pizzę czy taksówkę, stanowiące do 80% wszystkich połączeń!),  przyczyniło się do znacznego odciążenia służb ratunkowych – mogą one teraz zając się tym, do czego zostały powołane, czyli dysponowaniem siłami i środkami wysyłanymi do osób potrzebujących pomocy.

W 2014 r. zakończą się prace nad połączeniem systemów teleinformatycznych SPR i współpracujących z nim służb – dzięki temu większość zgłoszeń będzie przekazywanych z CPR do służb (np. Policji lub PSP) tylko w formie elektronicznej formatki, a nie połączenia telefonicznego, jak ma to miejsce teraz, co jeszcze bardziej skróci czas obsługi całego zgłoszenia. W przyszłości centra powiadamiania ratunkowego będą też obsługiwały zgłoszenia kierowane za pośrednictwem nowych sposobów komunikacji, np. sms lub eCall (samochodowy system informujący o wypadku). Przyjęty operatorski model systemu jest odzwierciedleniem zauważalnej w państwach Unii Europejskiej tendencji do zmniejszania liczby centrów powiadamiania ratunkowego, w których odbierane są telefony alarmowe, na rzecz wyposażania tych centrów w profesjonalne narzędzia teleinformatyczne umożliwiające szybką i efektywną obsługę zgłoszeń.

 

Młodzi szachiści u wojewody

Przedstawiciele Katolickiego Międzyszkolnego Klubu Szachowego „Victoria” z Kielc byli gośćmi wojewody. Spotkanie odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Klub powstał we wrześniu 2005 roku, trenuje w nim 40 zawodników - juniorów i młodzików. Ponadto klub prowadzi podstawową naukę gry w szachy dla ponad 150 dzieci. W spotkaniu w urzędzie uczestniczyli m. in. najmłodsi zawodnicy klubu, czyli „Nadzieje Szachowe” naszego regionu.

 

Inspektor promuje szczepienia

„Zaszczep w sobie chęć szczepienia” to hasło akcji Głównego Inspektora Sanitarnego. Jej celem jest promocja szczepień ochronnych, ważnych dla profilaktyki chorób zakaźnych.

W ramach akcji szczególna uwaga zwracana będzie na korzyści wynikające ze szczepień ochronnych, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym oraz Programu Szczepień Ochronnych. Wszelkie informacje dotyczące kampanii zamieszczone są na stronie internetowej www.szczepienia.gis.gov.pl