"Okrąglak" nr 267 (2013-11-20) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 267 (2013-11-20)


Pomóżmy bezdomnym

Zbliża się zima. Wiele osób w naszym regionie nie ma dachu nad głową. O pomoc ludziom bezdomnym apeluje wojewoda. Liczy się każdy gest dobrej woli.

Do wszystkich gmin województwa świętokrzyskiego rozsyłane są plakaty informujące o placówkach udzielających wsparcia osobom bezdomnym. Na przygotowanych przez Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego plakatach znajdują się dokładne dane teleadresowe wraz z formą świadczonej pomocy placówek, w których mogą znaleźć schronienie bezdomni w danej gminie. Wskazane adresy pomogą znaleźć nocleg i schronienie oraz pomoc doraźną w postaci pomocy medycznej i miejsca, w których można się ogrzać czy wykąpać.

Wszelkie informacje o osobach bezdomnych można przekazywać pod bezpłatny numer telefonu 987. Całodobowo dyżurują przy nim pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego dostępny jest ponadto wykaz ośrodków wsparcia dla osób bezdomnych w województwie świętokrzyskim, zawierający - oprócz adresów i numerów telefonów - także liczbę miejsc oraz opis form świadczenia pomocy.

 

Bieg Niepodległości

Ponad 300 zawodników ukończyło, organizowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego i Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii, VI Bieg Niepodległości.

Trasa kategorii open, która liczyła w tym roku 3,7 kilometra, rozpoczynała się na głównej alei parkowej od ul. Jana Pawła II i dalej wiodła przez ulice Staszica, Sienkiewicza, Planty, Piotrkowską, Rynek, Dużą, znów Sienkiewicza, Ewangelicką, przez Plac Wolności, Hipoteczną, Mickiewicza, Wesołą Czerwonego Krzyża, przez Plac Marii Panny, z metą na ulicy Zamkowej przy Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej „Wzgórze Zamkowe". Czterech najlepszych biegaczy pokonało dystans w czasie poniżej 10 minut. Zwycięzcą wśród mężczyzn okazał się Dawid Kubiec ze Starachowic. Zaraz za jego plecami przybiegli Łukasz Woźniak z KKL Kielce i Sylwester Lepiarz z LUKKS Bałtów. Wśród kobiet dominację potwierdziła po raz trzeci z rzędu Sabina Jarząbek z KKL Kielce. Podium zamknęły Monika Gielec z Lipiów oraz Maria Pytel ze Starachowic. Tradycyjnie laureaci otrzymali pamiątkowe puchary i nagrody, a wszyscy, którzy ukończyli bieg mogli zabrać ze sobą okolicznościowe medale. Podobnie również, po raz 6., grupy biegaczy prowadził i komentował wydarzenia na trasie niezawodny Rafał Szymczyk, redaktor Polskiego Radia Kielce.

Tegoroczny bieg sklasyfikowano również w kategoriach dzieci urodzonych w 2001 roku i później oraz młodzież urodzona między latami 1998 – 2000. I tak odpowiednio pierwsi na mecie byli Julia Szymkiewicz z Kozłowa i Mateusz Chamera z Kielc oraz Paulina Witek z Połańca i Kamil Bielawski ze Strawczynka. Przyznano również nagrody specjalne, za 13., 50. i 95. miejsce.

 

Wstępna lista ogłoszona

Wojewoda zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2014 roku w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Do końca listopada, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, wojewoda ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków wyłonionych do dofinansowania oraz przedłoży ją do zatwierdzenia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji. Wstępna lista rankingowa dostępna jest na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl.

 

Spotkanie z dziećmi

Uczniowie integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 11 w Kielcach odwiedzili w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wojewodę Bożentynę Pałkę-Korubę.

Dzieci podzieliły się swoimi szkolnymi wrażeniami, opowiedziały o swoich planach i dowiedziały się, na czym polega praca wojewody. Na koniec spotkania młodzi goście otrzymali edukacyjne upominki. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Bohaterów Warszawy, mieszcząca się  przy ulicy Jasnej, działa od 1958 roku  Uchwałą Rady Miejskiej w Kielcach z 2001 r. placówka uzyskała status szkoły integracyjnej.

 

 

 

 

Stypendia od premiera

Wicewojewoda Grzegorz Dziubek wręczył w Chęcinach, Sandomierzu i Kielcach tegoroczne stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium takie przyznawane jest uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, zdobył najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Za wyniki w minionym roku szkolnym, przyznane przez premiera stypendia otrzyma 143 uczniów świętokrzyskich szkół.

 

 

 

Komisja obradowała

Sytuacja na rynku pracy w województwie świętokrzyskim była głównym tematem posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Obradom przewodniczyła wojewoda.

W trakcie spotkania dyskutowano nad problemem identyfikacji przedsiębiorstw i branż, w których występuje zagrożenie redukcji zatrudnienia oraz omawiano sposoby rozwiązań antykryzysowych. Członkowie WKDS rozmawiali także na temat możliwości minimalizowania negatywnych skutków społecznych poprzez rozwiązania oferowane przez ustawę antykryzysową ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz form aktywizacji zawodowej ze środków Funduszu Pracy.

 

Posiedzenie komitetu

Wojewoda otworzyła posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko–Polskim Programem Współpracy dla Projektu nr KIK/57.

Celem spotkania była m.in. analiza postępu rzeczowego oraz finansowego Projektu. W trakcie obrad uczestnikom udzielono szczegółowych informacji w zakresie wyników naboru na szkolenia specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne realizowane w ramach komponentu III Projektu. W kolejnej części spotkania zaprezentowano wyniki kontroli przeprowadzonej przez Krajową Instytucję Koordynującą oraz Instytucję Pośredniczącą. Podczas dyskusji członkowie Komitetu omówili dalsze kierunki wdrażania Projektu w roku 2014.

Projekt KIK/57 „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych", jest wdrażany w województwie świętokrzyskim w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Działania podejmowane w ramach projektu zmierzają do podniesienia jakości świadczonych usług w zakresie poziomu życia i funkcjonowania mieszkańców domów pomocy społecznej.

 

 

Szkolenie dla urzędników

Szkolenie dla kierowników urzędów stanu cywilnego oraz pracowników komórek organizacyjnych do spraw cudzoziemców odbyło się w urzędzie wojewódzkim.

Celem spotkania było podniesienie świadomości osób zajmujących się sprawami cudzoziemców oraz ich wiedzy na temat autentyczności dokumentów służących cudzoziemcom do legalizacji pobytu w Polsce. W trakcie szkolenia rozmawiano o fałszerstwach dokumentów tożsamości, identyfikacji osób posługujących się dokumentami oraz postępowaniu z zagranicznymi dokumentami na tle obowiązujących przepisów prawnych. Nadzór merytoryczny nad szkoleniem sprawowali specjaliści z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW.