"Okrąglak" nr 272 (2014-03-26) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 272 (2014-03-26)


Podsumowanie "Cyfrowej szkoły"

Opublikowane zostało sprawozdanie z realizacji rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”.

Celem programu pilotażowego było rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy. Program był realizowany od 4 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz jednostki podległe i nadzorowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych.

Program obejmował cztery obszary:

- „e-nauczyciel” – rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), a ponadto komunikowania się z uczniami i rodzicami,

- „e-zasoby edukacyjne”, w tym „e-podręcznik” - uzupełnienie oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym zapewnienie dostępu do bezpłatnych „e-podręczników”,

- „e-szkoła” - zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK, w szczególności  nowoczesnych pomocy dydaktycznych,

- „e-uczeń” - zapewnienie uczniom, w szczególności zagrożonym cyfrowym wykluczeniem,  dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Z treścią sprawozdania można zapoznać się na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl.

 

Dąb ma imię i opiekunów

Dzieci z kieleckiego Przedszkola Samorządowego nr 16 dołączyły do grona opiekunów dębu rosnącego przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim. Zaszczyt ten przyznała im wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Z okazji Światowego Dnia Lasu drzewo otrzymało także imię Pafnucy oraz tytuł młodszego kuzyna dębu Bartka.

Dąb szypułkowy posadzono 36 lat temu dla upamiętnienia jubileuszu pięćdziesięciolecia powstania Ligi Ochrony Przyrody w Polsce i dwudziestolecia Straży Ochrony Przyrody. Młode drzewko zostało przywiezione z lasu na terenie Leśnictwa Niewachlów i od 23 października 1978 r. rośnie przed budynkiem C2 Urzędu Wojewódzkiego. Opiekę nad dębem przejęło wówczas Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody przy Szkole Podstawowej nr 19 w Kielcach. Uroczystość ta odbyła się z udziałem przedstawicieli lokalnych władz, a drzewko zasadzili prezes Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody Wiesław Janiszewski i wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Środowiska Człowieka w Kielcach Jerzy Piekarski.

Na pamiątkę wydarzenia sprzed ponad trzech dekad, przedszkolaki wraz z wojewodą zakopały w pobliżu dębu Pafnucego kopię historycznego aktu jego posadzenia.

 

 

 

"Maluch" ogłoszony

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” - konkurs „Maluch - edycja 2014”. Na realizację programu przeznaczono w tym roku kwotę 101.000.000 zł.

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Program „Maluch” realizowany jest w 2014 r. w jednej edycji złożonej z 3 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Do  2 kwietnia  można jeszcze składać oferty w ramach „Modułu 1” - dla gmin (utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania, przeznaczonych zostało 40 mln zł - z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 2 i 3) oraz „Modułu 3” - dla podmiotów niegminnych (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; na ten przeznaczono 21 mln zł - z możliwością zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w module 1 lub 2).

Szczegółowe informacje na stronie internetowej ŚUW.

 

"Kibicuję bezpiecznie"

Konkurs pod tym hasłem ogłosiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - przedsięwzięcie jest skierowane do gmin i powiatów, które w drodze dofinansowania podejmą się realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez promowanie bezpieczeństwa imprez sportowych.

Konkurs ma na celu wyłonienie podmiotów, które w swych działaniach skupią się w szczególności na popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży zasady „fair play” oraz zasad kulturalnego i bezpiecznego kibicowania zawodnikom biorącym udział w rywalizacji, propagowaniu wiedzy dotyczącej konsekwencji prawnych wiążących się z niewłaściwym zachowaniem podczas imprez sportowych oraz kształtowaniu wśród dzieci i młodzieży nawyków prawidłowego zachowania się w trakcie kibicowania.

Konkurs "Kibicuję bezpiecznie" rozstrzygnięty zostanie w dwóch etapach - projekty należy nadsyłać do 4 kwietnia 2014 roku na adres Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego). Formalnym warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie jest nadesłanie projektu, którego objętość nie powinna przekroczyć 15 stron maszynopisu (wraz z załącznikami). Na nagrody w ramach konkursu przewidziano kwotę 120.000 zł.

Regulamin „Kibicuję bezpiecznie” znajduje się na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, informacji o konkursie udziela także Maciej Pańpuch, pełnomocnik wojewody ds. ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań (tel. 691 994 277).

 

Dyżur pełnomocnika

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich dyżurować będzie w piątek, 28 marca, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Interesanci będą przyjmowani w godzinach od 13 do 16 w pokoju nr 10.

Z uwagi na oczywiste ograniczenia, zarówno czasowe, jak i organizacyjne, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich prosi o przygotowanie pisma do rzecznika, w którym będzie nakreślony problem i dołączenie do niego kopii dokumentów obrazujących sprawę. Wszyscy, którzy nie zdążą odbyć osobistego spotkania z pracownikami Biura, a zainteresowani będą przedstawieniem swojej sprawy Rzecznikowi Praw Obywatelskich, mogą swoje pisma kierować również na adres: Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice. Biuro rozpatruje sprawy według kolejności wpływów.

Będzie to ostatni dyżur przyjęć interesantów Biura RPO, w związku z zaplanowanym zawieszeniem działalności Punktu Przyjęć Interesantów w Kielcach.

 

Odznaczenia dla zasłużonych

Pracownicy samorządowi oraz rodzice żołnierzy z powiatu jędrzejowskiego otrzymali z rąk wicewojewody Grzegorza Dziubka Medale za Zasługi dla Obronności Kraju.

Odznaczenia zostały nadane przez ministra obrony narodowej. Nowa formuła nadania medalu ustalona została w kwietniu 1991 roku. Do odznaczenia mogą zostać nominowane osoby, które wykazały się odwagą i męstwem w bezpośrednim działaniu związanym z obronnością kraju, zasłużyły się w rozwoju nowoczesnej myśli wojskowej oraz ci, którzy swoją pracą umacniają system obronny kraju. Medale mogą otrzymać również rodzice, którzy wychowali minimum troje dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.

 

 

Pieniądze na kolej

Ponad 7 milionów złotych otrzymało województwo świętokrzyskie na finansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i będą wykorzystane na zakup oraz modernizację pojazdów kolejowych.

Minister Infrastruktury i Rozwoju sporządził plan podziału środków z rezerwy celowej tegorocznego budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych samorządów województw w zakresie zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych. Łączna zaplanowana wysokość dotacji wyniosła 116,7 mln zł, z czego dla naszego województwa przypadło dokładnie 7.293.750 zł.

Wsparcie finansowe może być przeznaczone na zakup pojazdów, których przewidywany okres użytkowania będzie dłuższy niż pięć lat oraz modernizację pojazdów, jeśli przewidywany okres użytkowania (po przeprowadzonej modernizacji) będzie dłuższy niż pięć lat i jeżeli prowadzi ona do poprawy efektywności użytkowania lub zmniejszenia zużycia energii przy eksploatacji, zwiększenia wygody podróżowania czy uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych.