"Okrąglak" nr 273 (2014-04-09) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 273 (2014-04-09)


Laur Świętokrzyski - nominacje

Znamy już nominowanych do tegorocznej, ósmej już, edycji Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski”. Kandydatów do prestiżowego wyróżnienia wybrała wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba wraz ze specjalnie powołanymi Zespołami Ekspertów.

Nagroda ma charakter honorowy i jest wyróżnieniem dla osób oraz instytucji szczególnie aktywnych w obszarach będących przedmiotem oceny w danym roku. Zostanie przyznana w pięciu kategoriach: „Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie", „Cyfrowa gmina", „Człowiek roku", „Lider tolerancji" oraz „Fair Play". W pierwszej z wymienionych kategorii nominowano: Echo Investment S.A., Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz Dorbud S.A. O tytuł cyfrowej gminy będą walczyć: Chęciny, Wiślica, Kielce i Ostrowiec Świętokrzyski, „Człowiekiem Roku” zostanie ktoś z czwórki: Jarosław Kuba, Adam Spała, Robert Mazur i Marian Buras, a do miana „Lider tolerancji” zostali nominowani: Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś” z Sandomierza, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Świętokrzyski Sztetl im. Majera Małego w Chmielniku, Małgorzata Olejnik, Sebastian Marek Binkowski. Nagroda „Fair Play” przypadnie natomiast Tomaszowi Brożynie, Bogdanowi Winiarskiemu, Markowi Michniakowi, Markowi Kędziorowi lub Wojciechowi Guździołowi.

W wyborze laureatów wojewodzie pomoże Komitet Honorowy. W jego skład wchodzą: Jacek Semaniak - rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Stanisław Adamczak - rektor Politechniki Świętokrzyskiej, Marian Florczyk - biskup pomocniczy Diecezji Kieleckiej, Edmund Kaczmarek - przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego oraz Ryszard Zbróg - prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Po konsultacji z Komitetem, wojewoda dokona ostatecznego wyboru laureatów nagrody. Gala finałowa „Lauru Świętokrzyskiego" odbędzie się 25 kwietnia w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku statuetki odebrało również pięciu laureatów, choć w nieco innych pięciu kategoriach. W indywidualnej kategorii „Człowiek Roku" zwycięzcą została siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona Katolickiej Wspólnoty „Chleb Życia”. W kategorii „Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie" wyróżnienie przyznano przedsiębiorstwu Delfin sp. z o.o. W kategorii „Lider społeczeństwa obywatelskiego” Laur przypadł Stowarzyszeniu „Młodzi Demokraci”. Laur w kategorii „Innowacyjna gmina” przyznano gminie Strawczyn. W kategorii „Fair Play" zwyciężył natomiast Rafał Dobrowolski, który od 20 lat uprawia łucznictwo w klubie Stella Kielce. Wojewoda podjęła także decyzję o przyznaniu Lauru Specjalnego, który trafił do rąk prof. Stanisława Żaka.

 

Nowi obywatele

Akty nadania obywatelstwa polskiego wojewoda wręczyła 59 osobom w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

Obywatelstwa przez Prezydenta RP zostały nadane 36 osobom, w tym z 21 osobom z Ukrainy, 11 osobom z Rosji, 3 osobom z Armenii oraz 1 osobie z Francji. W 23 przypadkach decyzje o przyznaniu obywatelstwa polskiego podjęła wojewoda – otrzymało je 12 osób z Ukrainy, 3 osoby z Rosji, 2 osoby z Białorusi, 2 osoby z Wietnamu, 2 osoby z Rumunii i po 1 osobie z Armenii i Bułgarii.

Zgodnie z ustawą z kwietnia 2009 roku, obywatelstwo polskie nabyć można czterema drogami. Z mocy prawa obywatelstwo nabywa małoletni, którego co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim lub który urodził się na terytorium Polski (a jego rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone) bądź został przysposobiony przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie. Obywatelstwo może nadać też cudzoziemcowi Prezydent RP na jego wniosek. Również wojewoda uzna za obywatela polskiego cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Polski co najmniej od 3 lat oraz posiada stabilne i regularne źródło dochodu i tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego. Można także przywrócić obywatelstwo cudzoziemcowi, który utracił obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 r. O przywróceniu takiego obywatelstwa decyduje minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze decyzji.

 

Z PIT-em do urzędu

W czwartek, 10 kwietnia, w godzinach od 11 do 14 w holu głównym Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego czynny będzie dodatkowy punkt przyjmowania zeznań rocznych organizowany przez Pierwszy i Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach.

Utworzenie tego punktu pozwoli podatnikom rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok bez konieczności przyjazdu do urzędów skarbowych. Na specjalnie zorganizowanym stanowisku dodatkowo będzie można w tym dniu złożyć zeznanie podatkowe przez Internet. Wszyscy, którzy zechcą skorzystać z tej formy rozliczenia, mogą liczyć na fachową pomoc pracowników Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego.

Przypominamy jednocześnie, iż składając zeznanie podatkowe drogą elektroniczną należy posiadać:

- numery PESEL lub NIP (w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą),

- informacje o wszystkich przychodach osiągniętych w 2013 roku,

- dokumenty niezbędne do skorzystania z przysługujących ulg podatkowych,

- kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 rok.

 

Dyskutowali o edukacji zawodowej

Posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, zorganizowanemu na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego, przewodniczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Spotkanie było poświęcone problemowi obecnej roli edukacji zawodowej. Przedmiotem debaty z udziałem gości z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Kuratorium Oświaty oraz powiatów - staszowskiego i opatowskiego, były następujące kwestie: czy w obecnych realiach istnieje potrzeba rozwoju szkolnictwa zawodowego; jakie warunki muszą być spełnione, by kształcenie w tym obszarze odpowiadało obecnym i prognozowanym oczekiwaniom rynku pracy oraz w jaki sposób można zwiększyć zainteresowanie młodzieży nauką w szkołach zawodowych.

W trakcie obrad zaprezentowano również dobre praktyki i rozwiązania organizacyjne z powiatów staszowskiego i opatowskiego, gdzie nabór do szkół zawodowych jest wyższy niż średni w województwie.

 

Dyżury komisji wyborczych

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach informuje, że dyżury Rejonowych Komisji Wyborczych nr 28 i 29, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, odbywają się w poniedziałki, w godz. 9-12.

Siedziba obydwóch komisji znajduje się w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego we Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 3), pok. nr 243 (tel. 41 342 13 59). Właściwość miejscowa Rejonowej Komisji Wyborczej nr 28 to powiaty: jędrzejowski, kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki i włoszczowski oraz miasto na prawach powiatu Kielce, zaś Rejonowej Komisji Wyborczej nr 29 to powiaty: buski, kazimierski, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski i staszowski.

 

Ustalono wskaźnik

Obowiązuje obwieszczenie wojewody w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego.

Zgodnie z dokumentem, na okres od 1 kwietnia do 30 września 2014 r., dla województwa świętokrzyskiego (z wyłączeniem miasta Kielce) ustalono wskaźnik w wysokości 2.830,77 zł, zaś dla miasta Kielce - 4.135, 64 zł.