"Okrąglak" nr 280 (2014-08-13) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 280 (2014-08-13)


Wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Wojewoda rozpoczęła realizację rządowego programu zwanego w skrócie Kartą Dużej Rodziny. Jest to program dla rodzin wielodzietnych (rodziny z trojgiem lub więcej dzieci) mający na celu przede wszystkim promowanie modelu takich rodzin, ich wspieranie oraz promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych w naszym społeczeństwie.

Partnerzy programu: instytucje publiczne, przedsiębiorcy, fundacje i stowarzyszenia czy związki wyznaniowe i kościoły mogą udzielić zniżek, rabatów, bonifikat czy też innych uprawnień polegających na priorytetowym traktowaniu członków takich rodzin w ramach prowadzonej działalności. - Dążąc do poprawy warunków życia rodziny wielodzietnych w naszym kraju przyczyniamy się do budowy społeczeństwa obywatelskiego, w którym zasady dobra wspólnego i wzajemnego wspierania się obywateli stanowią najwyższą wartość - podkreśla wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba

Partner uczestniczący w Karcie Dużej Rodziny również odniesie korzyści: ministerstwo pracy i polityki społecznej oraz wojewoda będą promowali jego działalność na stronach internetowych oraz w materiałach informacyjnych, partner będzie miał możliwość dotarcia do wielu potencjalnych klientów, będzie mógł posługiwać się ogólnopolskim logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, a dodatkowo znajdzie się w gronie podmiotów o uznanej marce i renomie.

Jak przystąpić do programu?

Krok 1.: Zastanów się, jakiego rodzaju uprawnienia Twoja Organizacja może zaoferować członkom rodzin wielodzietnych?

Krok 2.: Pobierz i wypełnij formularz elektroniczny ze strony www.kdr.kielce.uw.gov.pl.

Krok 3.: Wyślij formularz drogą elektroniczną na adres: kdrkielce@kielce.uw.gov.pl.

Krok 4.: Uzgodnimy z Tobą szczegółowe warunki umowy.

Krok 5.: Minister Pracy i Polityki Społecznej albo Wojewoda Świętokrzyski zawrze z Tobą umowę.

Szczegółowe informacje o Karcie Dużej Rodziny można uzyskać:

- odwiedzając strony internetowe: www.rodzina.gov.pl, www.kdr.kielce.uw.gov.pl,

- wysyłając zapytanie elektroniczne na adres: kdrkielce@kielce.uw.gov.pl,

- telefonując pod numer 41 342 14 62 lub 41 342 19 71,

- przychodząc osobiście do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pokój 628.

 

Podpisanie umowy

Umowę o dofinansowanie z Projektu KIK/57 realizowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy podpisał wicewojewoda Grzegorz Dziubek. To kolejny tego typu dokument sygnowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego na cele zawarte w projekcie.

Na podstawie umowy, Caritas Diecezji Kieleckiej wraz z Domem dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, zamierzają m.in. stworzyć lokale aktywizujące oraz sale do rehabilitacji służące osobom wymagającym wsparcia. Całkowita wartość projektu wynosi 4.705.800,00 PLN, z czego dofinansowanie Strony Szwajcarskiej wynosi 3.999.930,00 PLN.

Projekt KIK/57 „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych", jest wdrażany w województwie świętokrzyskim w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jego celem jest podniesienie jakości świadczonych usług w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych. W wyniku podejmowanych działań zwiększy się ilość przeprowadzanych zajęć terapeutycznych oraz rehabilitacji, zostanie zwiększona aktywność życiowa podopiecznych oraz ich podmiotowość. Zostanie także ułatwiony dostęp do terapii zajęciowej oraz rehabilitacji medycznej.

 

Czytajmy razem „Trylogię”

Do włączenia się w akcję Narodowego Czytania „Trylogii” Henryka Sienkiewicza zachęca mieszkańców regionu wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Inicjatorem kolejnej odsłony ogólnopolskiej akcji publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich jest Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Prezydent apeluje o organizowanie w sobotę, 6 września, akcji czytania „Trylogii” dla jak największej liczby słuchaczy. „W powieściach tworzących ten cykl polski noblista w wyjątkowy sposób połączył głęboki patriotyzm z fascynującą przygodą, a nierzadko komizmem i humorem. Trylogia to obraz Polski różnorodnej i wielokulturowej, to wyraz naszych narodowych tęsknot i marzeń, kronika naszych militarnych oraz duchowych zwycięstw. Narodowe Czytanie stanowi wspaniałą okazję, by raz jeszcze przeżyć zapierające dech w piersiach przygody Sienkiewiczowskich bohaterów” – napisał Bronisław Komorowski.

Pierwsze Narodowe Czytanie zainaugurowała przed dwoma laty wspólna lektura „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W ubiegłym roku w całej Polsce czytano dzieła Aleksandra Fredry, a do akcji tej przystąpiło ponad 700 miejscowości. W Warszawie tegoroczne Narodowe Czytanie rozpocznie się o godzinie 12 w Ogrodzie Saskim - znani polscy aktorzy czytać będą „Potop”. Szczegóły akcji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.prezydent.pl.

 

Ministerialny program

Do 16 sierpnia można składać oferty w ramach ogłoszonego przez ministra pracy i polityki społecznej „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego. Jego celem jest zrefinansowanie wydatków powstałych od 1 stycznia 2014 r. oraz dofinansowanie działań planowanych do realizacji w 2014 r. dotyczących powstawania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz wsparcie już istniejących rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka. Na program przeznaczono kwotę 7.799.000 zł. Oferty należy składać w formie papierowej (na formularzu) do 16 sierpnia 2014 r. do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (Wydział Polityki Społecznej). Szczegółowe informacje, wzór oferty i formularze znajdują się na stronie ministerstwa www.mpips.gov.pl.

 

Uroczystości w Skalbmierzu

W uroczystościach obchodów 70. rocznicy pacyfikacji Skalbmierza wziął udział wicewojewoda Grzegorz Dziubek.

- Niesienie świadectwa tamtych wydarzeń jest naszym obowiązkiem. To dowód naszej dojrzałości i lekcja, której nigdy nie wolno nam zapomnieć. Złóżmy hołd "synom Polski", którzy godnie żyli i godnie umierali. Ich postawa zasługuje na najwyższe uznanie – mówił wicewojewoda. 5 sierpnia 1944 roku, o świcie, niemieckie i ukraińskie oddziały rozpoczęły krwawą pacyfikację miejscowości. Ginęli ludzie w sile wieku, ale też dzieci i starcy. Łącznie zamordowano kilkadziesiąt osób.

 

Urzędy podnoszą standardy

Spotkanie inaugurujące w województwie świętokrzyskim projekt „Procesy, cele, kompetencje - zintegrowane zarządzanie w urzędzie” odbyło się w Kielcach. Konferencję otworzyła wojewoda.

Projekt realizowany jest przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w całym kraju i bierze w nim udział łącznie 168 urzędów administracji rządowej na szczeblu centralnym i wojewódzkim, w tym urzędy administracji zespolonej i niezespolonej. W naszym województwie program obejmuje Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Urząd Statystyczny, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej i Kuratorium Oświaty.

W ramach projektu realizowane będzie doradztwo organizacyjne dla urzędów wojewódzkich oraz urzędów administracji zespolonej, a jego celem jest wsparcie urzędów wszystkich szczebli we wdrożeniu nowoczesnych metod zarządzania. W projekcie zaplanowano działania z zakresu wdrożenia lub doskonalenia zarządzania procesowego, zarządzania przez cele i przez kompetencje. W ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich zostaną wdrożone dodatkowe usprawnienia w komórkach ds. kadr i szkoleń, budżetu i finansów oraz zamówień publicznych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.