"Okrąglak" nr 281 (2014-09-03) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 281 (2014-09-03)


Odblaski dla wszystkich

Każdy poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym będzie zobowiązany do noszenia elementów odblaskowych. To efekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie 31 sierpnia tego roku. Niezastosowanie się do powyższego nakazu będzie skutkować mandatem od 20 do 500 złotych.

Jedynym zaś wyjątkiem od nowych przepisów jest przypadek, kiedy pieszy będzie szedł po drodze przeznaczonej wyłącznie dla niego lub po chodniku oraz w strefie zamieszkania, w terenie której piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami. Dotychczasowe przepisy nakaz noszenia odblasków nakładały jedynie na dzieci i młodzież poniżej 15 lat. I to właśnie wśród tej grupy społeczeństwa prowadzono liczne kampanie, które miały podnieść świadomość użytkowników dróg. Jedną z takich akcji prowadziła wojewoda przy współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. - Pamiętajcie, że kierowcy także popełniają błędy, dlatego musicie być zawsze uważni i przede wszystkim widoczni. Dlatego proszę, noście elementy odblaskowe, które mogą nawet uratować życie - apelowała Bożentyna Pałka-Koruba podczas spotkań w ramach kampanii „Zawsze widoczny, zawsze bezpieczny”.

Problem z widocznością pieszych na drogach potęguje się zwłaszcza w zbliżającym się okresie jesiennym i zimowym. Z technicznych analiz i doświadczeń jasno wynika, że kierowca jest w stanie zauważyć pieszego ubranego w ciemny strój dopiero z odległości 40 metrów. Jednak pieszy wyposażony w elementy odblaskowe widoczny jest już ze 150 m, co daje kierującemu możliwość przygotowania manewru bezpiecznego ominięcia takiej osoby.

- Z pełną powagą proszę wszystkich, żeby przyłączyli się do promocji bezpiecznych zachowań na drodze. Dawajmy dobry przykład swoim dzieciom, znajomym, sąsiadom. Nagroda będzie bezcenna. Na miarę życia - apeluje wojewoda. Jednak nie liczy się tylko świadomość i wiedza teoretyczna. Najważniejsze są praktyczne umiejętności i stosowanie ich w życiu codziennym. W dostosowaniu się do zasad bezpieczeństwa z pewnością pomoże systematyczność, powtarzalność właściwych zachowań oraz poczucie odpowiedzialności.

 

Inauguracja z premierem

Premier Donald Tusk wziął udział w uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. W spotkaniu uczestniczyła wojewoda.

Szef rządu spotkał się z uczniami oraz nauczycielami, którym podziękował za ich pracę. „To dzięki Waszemu wysiłkowi nasi polscy gimnazjaliści są najlepsi w Europie” - mówił Donald Tusk. Pierwszoklasistom premier wręczył egzemplarze „Naszego elementarza”, darmowego podręcznika opracowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

Zawody ratowników

Wyścigi na łodziach, pływanie na pontonie i reanimacja na fantomie – to tylko niektóre z konkurencji, które odbyły się w ramach XIII Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie Chańcza 2014. Gośćmi zawodników byli wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba oraz wicewojewoda Grzegorz Dziubek.

Celem mistrzostw jest propagowanie ratownictwa wodnego wśród społeczeństwa, sprawdzenie posiadanych umiejętności przygotowania drużyn do udziału w zagrożeniach kryzysowych na wodzie oraz wykazanie postępu i zebranie doświadczeń w wyszkoleniu ratowników. W tegorocznych zawodach wystartowało 55 drużyn reprezentujących PSP, OSP, WOPR i Policję. Najlepszą drużyną okazał się zespół strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie. Drugie miejsce zajęła ekipa OSP Kowala, a na trzeciej lokacie uplasowała się Starachowicka Grupa Ratownictwa Wodnego.

Organizatorem zawodów jest Wojewoda Świętokrzyski przy współudziale Komendy Wojewódzkiej PSP oraz Zarządu Wojewódzkiego WOPR. Mistrzostwa odbyły się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Chańcza”.

 

Nabór wniosków

Wojewoda Świętokrzyski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań na kolejną edycję „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” przewidzianego do realizacji w 2015 roku.

Dla województwa świętokrzyskiego w 2015 roku przeznaczono dotację w kwocie 50.500.000 zł. Dotacja na dofinansowanie jednego zadania może wynieść do 3.000.000 zł. Będzie ona udzielana w wysokości nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowanych jego realizacji, zaś wkład własny będzie stanowił nie mniej niż 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, a powiat ziemski - nie więcej niż dwóch zadań. Istnieje możliwość zwiększenia limitu dofinansowanych zadań dla miast na prawach powiatu o jedno zadanie. Nabór wniosków trwa od 1 do 30 września 2014 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej ŚUW www.kielce.uw.gov.pl w zakładce „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych”.

 

Zlot SHL-ek

VIII Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych odbył się w Chęcinach oraz w Parku Etnograficznym w Tokarni. Dwudniowej imprezie, cieszącej się dużym powodzeniem wśród miłośników motoryzacji, patronowała wojewoda.

Na zlot przybyło blisko dwieście pojazdów. Oprócz zabytkowych SHL-ek (z modelami z lat 50. ubiegłego stulecia na czele) nie zabrakło także jednośladów marki WSK, Junak czy WFM. Wśród zabytkowych samochodów sensację wzbudzały polski Fiat 508 z 1938 r. oraz nieco późniejsze MG-TD oraz Warszawa M-20. Na tegoroczną imprezę po raz pierwszy przyjechały zabytkowe wozy strażackie, m.in. Star 26A z 1967 r. należący do OSP w Piekoszowie. Pojazdy wzięły udział w konkursach elegancji oraz konkursach sprawnościowych, zaprezentowały się także w paradach na ulicach Chęcin oraz w trakcie Motopikniku w skansenie w Tokarni.

Zabytkowe jednoślady oraz automobile rywalizowały ze sobą w „Weteran Moto Biegu” zorganizowanym na podchęcińskich serpentynach. W wyścigu tym wzięły udział 42 załogi. Wieczorem w „Niemczówce” zwycięzcom wręczono nagrody i puchary, ufundowane m.in. przez wojewodę. Atrakcją zlotu było także spotkanie z udziałem motoryzacyjnych „mistrzów pióra i kierownicy”. Główni organizatorzy tegorocznego zlotu to kieleckie stowarzyszenie „SHL. Historia i Fakty” oraz Towarzystwo Wiedzy o Dawnych Kulturach w Kielcach.

 

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Wojewoda, w związku z realizacją rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających w obszarze: edukacja, oświata i wychowanie.

Nabór wniosków trwa do 23 września 2014 r., a kwota przeznaczona na konkurs to 299.375 zł. Zadania do realizacji to: 1. Działania mające na celu tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, poprawę klimatu, zwiększenie poczucia akceptacji uczniów i wychowanków w społeczności szkolnej; zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego, wzrost kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli oraz 2. Działania mające na celu zmniejszenie zakresu i nasilenia problemów i zachowań problemowych dzieci i młodzieży, w tym: zmniejszenie poziomu agresji i przemocy, cyberprzemocy, podniesienia umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów, ustabilizowanie lub zmniejszenie zjawiska używania substancji psychoaktywnych oraz zwiększenie aktywności działań w zakresie rozwiązywania kryzysów rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży.

Formularze oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta ŚUW, w sekretariacie Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego (p. 735) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla). Tekst ogłoszenia dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej ŚUW, formularz oferty znajduje się na stronie internetowej www.kielce.uw.gov.pl w zakładce „Polityka społeczna - Organizacje pozarządowe”.