"Okrąglak" nr 285 (2014-11-05) - Okrąglak - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Okrąglak

Aktualnie znajdujesz się na:

"Okrąglak" nr 285 (2014-11-05)

"Okrąglak" nr 285


VII Bieg Niepodległości

Wojewoda Świętokrzyski zaprasza do udziału w VII Biegu Niepodległości. W tym roku trasa będzie liczyła 10 km w biegu głównym, natomiast młodzież pobiegnie na dystansie 1000 metrów. Trwa nabór uczestników imprezy, która odbędzie się w Kielcach w niedzielę 9 listopada.

Współorganizatorami biegu, mającego na celu upamiętnienie 96. rocznicy odzyskania niepodległości, są Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich oraz Grupa sportowa KieleckiBiegacz.pl. Niedzielne sportowe zmagania rozpoczną o 9-ej rano młodsi biegacze, godzinę później wystartuje 10-kilometrowy bieg zasadniczy. Start - Park Miejski, meta - Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej.

Warunkiem uczestnictwa w biegu na 10 km jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do 5 listopada zgłoszenia w formie elektronicznej rejestracji na stronie: www.datasport.pl. W dniu 9 listopada zgłoszenia przyjmowane będą w godz. 8–8.45 w oznaczonym namiocie na starcie zawodów w kategorii I i kategorii II w godz. 8.30-9.30.

Bieg będzie miał dwie rożne trasy w zależności od kategorii: kategoria I (1000 m): Park Miejski - ul. Staszica - ul. Zamkowa - meta (Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej); kategoria II (10 km): Park Miejski - ul. Staszica - ul. Sienkiewicza - ul. Mała - ul. Piotrkowska - Rynek (3/4 okrążenia wokół Rynku) - ul. Duża - ul. Jana Pawła II - al. Legionów – ul. Sołtysiaka „Barabasza”- ul. Kwasa - ul. Szczepaniaka - al. Na Stadion - ul. Pakosz – ul. Osobna - al. Legionów - ul. Gagarina - ul. Spacerowa – ul Zacisze - Aleja Sław (Skwer Harcerski im. Szarych Szeregów) - przejazd rowerowy pod ul. Ogrodową - ścieżka rowerowa do ul. Solnej - ul. Solna - ul. Staszica - ul. Zamkowa - meta (Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej).

Szczegółowe informacje - na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego www.kielce.uw.gov.pl.

 

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Podzielone zostały pieniądze pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na realizację rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Środki w wysokości 299 375 zł zostały przydzielone 11 organizacjom pozarządowym, które złożyły oferty w ramach ogłoszonego przez wojewodę otwartego konkursu na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania. 

Przedmiotem konkursu było wsparcie działań zmierzających do zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska. Pieniądze trafiły do podmiotów, które podejmują działania zmierzające do ograniczania poziomu agresji w szkołach, skutecznie prowadzą profilaktykę zagrożeń związanych z nikotynizmem, nadużywaniem substancji psychoaktywnych i alkoholu. Ważnym elementem pracy z młodzieżą będzie uświadamianie zagrożeń płynących z sieci i z niewłaściwego korzystania ze środków komunikacji elektronicznej.

Pieniądze otrzymali: Buski Klub Jeździecki „Wiraż”, Caritas Kielce, Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie, Oddział Okręgowy PCK, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki, Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Rodziny „Szansa”, Towarzystwo Szkoły Katolickiej, Towarzystwo Wspierania Państwowej Szkoły Muzycznej, Zakład Doskonalenia Zawodowego, a także Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych, Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń”.

 

Inspekcja przypomina

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności spełniania obowiązków wynikających z Prawa budowlanego dotyczących bezpiecznego użytkowania budynków.

W okresie jesienno-zimowym zwiększa się ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia i katastrof budowlanych, spowodowanych znacznym obciążeniem połaci dachowych zalegającym śniegiem, nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych oraz instalacji gazowych.

- Przypominam, że podstawowym obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest użytkować go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej - mówi Urszula Markowska, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Należy zadbać o stan techniczny budynku oraz podejmować działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń wynikających z ponadnormatywnych opadów śniegu, jak również występujących oblodzeń obiektów budowlanych - szczególnie na dachach.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego prosi także o zwrócenie szczególnej uwagi na użytkowanie instalacji i urządzeń grzewczych oraz instalacji gazowych. Przypomina jednocześnie o konieczności przeprowadzania regularnych kontroli stanu technicznego tych urządzeń oraz przewodów kominowych, które powinny być dokonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Zapewnienie sprawności i szczelności urządzeń spalających paliwa, instalacji gazowych, przewodów kominowych oraz dopływu powietrza w ilości niezbędnej do zupełnego spalania paliw i odpływu spalin pozwoli uniknąć zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla. Zaniedbanie nałożonych przepisami prawa obowiązków zagrożone jest sankcjami karnymi.

 

Narada pracowników socjalnych

Uczestników narady kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy odwiedziła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Spotkanie było organizowane przez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Dyskutowano m.in. o rozwoju pomocy społecznej w Polsce, formach treningów i dobrych praktyk w środowiskowych domach samopomocy oraz koordynacji świadczeń rodzinnych. Spotkanie było również okazja do uhonorowania zasłużonych pracowników socjalnych.  Z tej okazji, z rąk wojewody, statuetkę otrzymała  Ewa Znojek - kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach, natomiast listy gratulacyjne: Beata Radek – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach, Anna Wolska - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu i Elżbieta Chodorek - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie. Uroczystość uświetnił wykład dr Joanny Staręgi-Piasek - doradcy społecznego Prezydenta RP.

 

Lista zatwierdzona

Wojewoda zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2015 roku w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu, wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia wyłącznie pisemnych zastrzeżeń do opublikowanej wstępnej listy rankingowej w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Zastrzeżenia należy składać na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki - Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pok. 735 (VII p., bud. A), w godzinach urzędowania lub przesłać pocztą. W przypadku zastrzeżeń wysłanych pocztą liczy się data wpływu do ŚUW, a nie data stempla pocztowego. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń kolejność wniosków na wstępnej liście rankingowej może ulec zmianie. W terminie do 30 listopada 2014 roku, po rozpatrzeniu ewentualnych zastrzeżeń, wojewoda ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków wyłonionych do dofinansowania oraz przedłoży ją do zatwierdzenia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.

W 2014 r. wpłynęło 67 wniosków. Formalnie ocenę pozytywną otrzymało 65 wniosków. Wszystkie wnioski zakwalifikowane formalnie zostały merytorycznie ocenione. Zgodnie ze „wstępną listą” dofinansowanych może być 18 z 22 zadań na drogach powiatowych i 26 z 43 zadań na drogach gminnych. Niedofinansowane wnioski zostaną umieszczone na liści rezerwowej i zostaną dofinansowane w przypadku pojawienia się oszczędności.